School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars

Haviklaan 1 2566 XA Den Haag

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars

Het team

Toelichting van de school

De schoolleiding bestaat uit de directeur (tevens directeur van KBS De Oase), bijgestaan door een managementteam. Dit managementteam bestaat uit de intern begeleider en twee managementleden met een gecombineerde taakinvulling (deels managementtaken en deels onderwijsondersteuning). De directeur stuurt het managementteam aan.

Bovendien zijn naast bovengenoemde teamleden, de volgende collega's actief binnen school om het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen te verzorgen: groepsleerkrachten, vakdocenten bewegingsonderwijs, muziek en kunst, onderwijsassistenten (voor ondersteuning in en buitende klas), orthopedagoog, speltherapeute, twee facilitair medewerkers, maatschappelijk werker (SMW), adviseur passend onderwijs (APO), fysiotherapeut (niet in dienst van de school), logopedist (niet in dienst van de school).  

Daarnaast zijn er medewerkers aanwezig zijn die opgeleid en/of gespecialiseerd zijn om verschillende taken uit te voeren. Te denken valt o.a. aan: Rots & Water trainer, taalcoördinator, rekencoördinator, coördinator schoolverlaters, dyslexiespecialist, gedragsspecialist, kwaliteitscoördinator etc.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen afwezig zijn door ziekte, nascholing of bijvoorbeeld verlof. Bij afwezigheid van een leerkracht zorgt de directie voor vervanging. We hebben op school een aantal vaste vervangers, waardoor er altijd een bekend gezicht voor de klas staat. Wanneer de directie echt geen vervanger kan vinden, kan een groep gesplitst en verdeeld worden over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie

Op de Pastoor van Arsschool zijn leerlingen onder andere op basis van hun kalender- en sociaal-emotionele leeftijd ingedeeld in 8 groepen van gemiddeld 16 leerlingen. We hebben ervoor gekozen om vogelnamen aan de verschillende groepen te geven, zo kennen we o.a. de Uilen, Parkieten, Mussen, Toekans, Kiwi’s, Lijsters, Haviken en Valken.  

Binnen de school wordt er gewerkt met groepsdoorbroken niveaugroepen voor spelling, rekenen en in beperkte mate voor lezen. Zo kan een leerling, afhankelijk van het niveau waar deze op werkt, een reken- of spellingsles krijgen binnen de eigen stamgroep, maar ook binnen een van de andere groepen. Binnen ons technisch leesonderwijs is het uitgangspunt steeds meer dat kinderen zoveel als mogelijk les krijgen binnen de eigen stamgroep, tenzij de onderwijsbehoefte van het kind op het betreffende vakgebied te veel afwijkt van het gemiddeld niveau van de stamgroep. In de stamgroep worden verschillen in instructiebehoefte zoveel als mogelijk opgelost middels basis-, verlengde en verkorte instructie. In een aantal groepen wordt ook gewerkt met twee of drie niveaugroepen. Ieder half jaar worden n.a.v. de afgenomen toetsen de doelen geëvalueerd en bijgesteld. Op groepsniveau wordt dan ook gekeken welk aanbod passend is voor de volgende periode. De plaatsing van een kind in een andere niveaugroep wordt dan eveneens opnieuw bekeken. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Pastoor van Ars biedt geen kleuteronderwijs aan. Het onderwijs start vanaf niveaugroep 3. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vak lezen bestaat uit technisch - en begrijpend lezen. 

Het vak taal bestaat uit taal en spelling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Pastoor van Arsschool is een school voor speciaal basisonderwijs en staat in de Vogelwijk in Den Haag. Onze school telt op dit moment acht stamgroepen met gemiddeld zestien leerlingen per groep. De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen de zes en dertien jaar. 

Onze school is er voor kinderen die binnen het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en waarbij het welbevinden in het geding is. Het kan zijn dat een leerling leerproblemen heeft op het gebied van taal of rekenen, dat er sprake is van dyslexie, dat de leerling problemen ondervindt met betrekking tot werkhouding of concentratie. Ook kan er sprake zijn van een beperkte intelligentie of sociaal-emotionele problematiek.  

Op onze school werkt een team van professionals samen aan de optimale ontwikkeling van uw kind. Door de relatief kleine groepen kan er doelgericht gewerkt worden aan de leer- en/of gedragsproblemen van uw kind en kan er onderwijs op maat geboden worden. Alle lessen worden (zoveel als mogelijk) in de eigen stamgroep gegeven.    

We passen de manier waarop we lesstof aanbieden zoveel mogelijk aan, aan datgene wat uw kind nodig heeft. Onze leerlingen ervaren zo dat ze niet langer een uitzondering zijn, maar dat ze op hun eigen niveau vorderingen maken. Dit draagt in veruit de meeste gevallen bij tot een vergroting van het zelfvertrouwen en een verbetering van het welbevinden van de leerlingen.   Het team heeft een brede specialistische kennis op het gebied van gedrags- en leerproblematiek. Naast de reguliere leerkrachten is er een aantal andere specialisten werkzaam binnen de school. Zo werken er drie Rots & Water trainers, een orthopedagoog, een fysiotherapeute, een logopediste, een schoolmaatschappelijk deskundige, twee onderwijsassistenten, een vakleerkracht muzikale vorming en een leerkracht beeldende vorming, die samen met de rest van het team werken aan de totale ontwikkeling van uw kind.  

Ook zijn er binnen onze school verschillende stagiairs aanwezig vanuit verschillende opleidingen: Pabo Leiden (zij-instromers, leerkrachten in opleiding en pedagogiek), ROC Mondriaan (Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker).  

Wij staan als school voor een positieve en veilige benadering, waarbij we uitgaan van wat het kind wél kan. Wij willen ieder kind de kans geven de eigen talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een eerste voorwaarde hiervoor is een goed pedagogisch klimaat binnen de school. Structuur, voorspelbaarheid en veiligheid brengen rust in de school en in onze leerlingen.      

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2022-2023 vormt SBO Pastoor van Ars samen met KBS De Oase en een kinderopvangorganisatie KC Aquamarijn. Hierdoor wordt ons aanbod verbreed.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven