School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars

Haviklaan 1 2566 XA Den Haag

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars

In het kort

Toelichting van de school

SBO Pastoor van Arsschool is gevestigd aan de Haviklaan in Den Haag. De school ligt in de Vogelwijk, een mooie, groene wijk in het westen van Den Haag, grenzend aan strand en zee. De school wordt bezocht door ca. 125 kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar. De kinderen zijn verdeeld over groepen van gemiddeld 16 leerlingen. Als een kind bij ons op school komt, gaan we samen met het kind ontdekken wat het kind kan en waar het goed in is. Door het kind succes te laten ervaren, gaat het weer in zichzelf geloven en neemt het zelfvertrouwen toe. Wij staan als school voor een positieve en veilige benadering, waarbij we uitgaan van wat het kind wél kan en waarbij ieder kind zichzelf mag zijn.

Het team van de SBO Pastoor van Arsschool kenmerkt zich door gedrevenheid en betrokkenheid. Er wordt met hart en ziel gewerkt, waarbij het welbevinden van de leerling én het hanteren van een positief pedagogisch klimaat binnen de school voorop staan. Inzet, positieve energie en aandacht voor zorg op maat aan leerlingen zijn eigenschappen die kenmerkend zijn voor het team van SBO Pastoor van Ars. Heeft u een vraag of opmerking? U kunt hiermee altijd, zowel mondeling als schriftelijk, terecht bij een lid van het managementteam of de directeur. Heeft u een vraag aan de leerkracht of vakdocent? Deze zijn ten alle tijden per mail te bereiken. Indien nodig, kan er desgewenst een afspraak worden gemaakt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Plezier en humor
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Vertrouwen
 • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Contacten met ouders/verzorgers, andere scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, scholings- en begeleidingsinstellingen en de jeugdhulpverlening zijn noodzakelijk om onderwijs van een kwalitatief hoog niveau te kunnen leveren. Zij onderhoudt onze school nauw contact met: 

 • De 2 Lepelaars, instelling met betrekking tot voor- en naschoolse opvang.
 • Binnen het netwerk met scholen uit ons stadsdeel nemen we op directie- en IB-niveau deel aan het stadsdeeloverleg.
 • Medewerkers van het HCO (orthopedagoog) en het CJG (schoolarts of schoolverpleegkundige).
 • VO-scholen die van belang zijn voor de doorstroom van onze leerlingen, zoals het College St. Paul, het Wellant College Madestein, Maris Kijkduin en Praktijkschool de Poort. Er is, naast het reguliere BOVO-overleg, regelmatig contact tussen de directeur en de schoolverlaterscoördinator en de medewerkers van VO-scholen met betrekking de plaatsing of ontwikkeling van (oud) leerlingen van SBO Pastoor van Ars.
 • Instanties voor jeugdhulpverlening is van groot belang. Zo is er regelmatig overleg rond leerlingen met instanties als: Centrum Autisme, Jeugdformaat, de Banjaard, Youz (voorheen de Jutters),  Rio, Impegno, BOBA, Groei, Centrum Jeugd en Gezin, Leerplicht of Veilig thuis. 

Terug naar boven