Octantschool Fontein

Steenuillaan 2 2496 PN Den Haag

  • Er is op onze school ruim aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
  • Op onze school beschikken we over voldoende middelen om te werken aan computational skills.
  • Wij leren kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.
  • Wij leren kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school.
  • In onze eigen gymzaal krijgen alle kinderen 90 minuten per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Octantschool Fontein maken alle leerlingen in groep 8 de Centrale Eindtoets. Alleen voor kinderen die uitstromen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML) maken wij een uitzondering.

De afgelopen jaren lagen de scores van de Centrale Eindtoets op Fontein steeds boven het landelijke gemiddelde. Dit sluit aan bij de ‘blauwe norm’ die wij ons als Octantscholen opleggen. Ieder jaar bepalen we als scholen onze eigen doelen, los van de landelijke trend. De blauwe norm ligt altijd boven de landelijke gemiddelden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Citotoetsen, methodetoetsen en observaties. We nemen in alle leerjaren Citotoetsen af, behalve in de  kleutergroepen. Het afnemen van de Citotoetsen in alle leerjaren zorgt ervoor dat wij goed zicht hebben en houden op de ontwikkeling van onze leerlingen en tijdig eventuele achterstanden en grote voorsprongen kunnen signaleren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 maken we samen met u als ouder en met uw kind de keuze voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben we in januari een schooladviesgesprek. Het schooladvies baseren we op de resultaten van de Citotoetsen die uw kind gedurende de hele schoolcarrière heeft behaald, maar we kijken ook naar de werkhouding van uw kind. In februari maken alle leerlingen in groep 8 de Doorstroomtoets. Aan de hand van die uitslag krijgt uw kind een definitief advies. Als ouder ontvangt u dit definitieve schooladvies schriftelijk. Naast de Doorstroomtoets maken alle leerlingen bij ons in groep 7 ook de NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Aan de hand van deze extra toets kunnen we een nog beter schooladvies geven. Daarnaast zijn de resultaten van deze toets op sommige middelbare scholen nodig om toegelaten te worden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school hanteren wij de regels van de Kanjertraining. De Kanjerregels zijn:

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

We werken samen

We hebben plezier

We doen mee

In gesprekken met kinderen grijpen we steeds terug op deze Kanjerregels. Ook voor ons eigen handelen zijn ze uitgangspunt. We verwachten van ouders en leerlingen dat ze de Kanjerregels kennen en toepassen in contact met alle mensen die betrokken zijn bij onze school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respectvol

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven