Octantschool Fontein

Steenuillaan 2 2496 PN Den Haag

  • Er is op onze school ruim aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
  • Op onze school beschikken we over voldoende middelen om te werken aan computational skills.
  • Wij leren kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.
  • Wij leren kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school.
  • In onze eigen gymzaal krijgen alle kinderen 90 minuten per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school wordt les gegeven door een enthousiast team. De groepen hebben een of twee leerkrachten. Naast de leerkrachten en leden van het managementteam en ondersteuningsteam werken op onze school ook leerlingondersteuners, een conciërge, onderwijsondersteuners en vakdocenten voor bewegingsonderwijs. Samen zorgen we voor een bruisende en inspirerende school die kinderen opleidt tot competente, unieke deelnemers in onze samenleving.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht proberen we altijd eerst intern tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt zoeken wij een geschikte invaller via onze invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen op onze school zijn geplaatst in homogene groepen. Door kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep te plaatsen, is het voor de leerkracht gemakkelijker een passend lesstofaanbod te realiseren. Dit geldt ook voor kinderen in de kleutergroepen. Op Octantschool Fontein zijn er losse groepen 1 en 2 en werken we niet met combinatieklassen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. De wet schrijft voor dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. In het ondersteuningsprofiel beschrijven wij hoe de basisondersteuning en de extra ondersteuning wordt vormgegeven en met welke partners er wordt samengewerkt. Op Fontein is het ondersteuningsprofiel gericht aan ouders. Het kan gebruikt worden bij het aannamebeleid voor nieuwe leerlingen. Het geeft richting aan onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. Met alle scholen in de directe omgeving zorgen wij voor een zo dekkend mogelijk aanbod. Samen bereik je meer!

Voor een actueel overzicht van onze medewerkers en specialisten en hun werkdagen, verwijzen wij u graag door naar onze website: https://www.fontein-octant.nl/nl/ouderinformatie/ons-team

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het is onze ambitie om het huidige aanbod te kunnen blijven continueren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben een eigen Peuteropvang met VVE voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De peuteropvang wordt geleid door Up Kinderopvang, onderdeel van Kinderopvang Morgen. Het voorschoolprogramma heeft een vast dagritme met veel aandacht voor taal, rekenen, sociale vaardigheden en de motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. Zo leert uw kind spelenderwijs allerlei vaardigheden die belangrijk zijn op de basisschool. Uw peuter komt verplicht altijd vier keer per week. Alleen dan plukt uw kind de vruchten van het voorschoolprogramma.

Terug naar boven