De Vuurvlinder

Diamanthorst 10 2592 GH Den Haag

  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij houden ons bij de toetsopbrengsten aan de richtlijnen zoals wij die van de onderwijsinspectie krijgen. Dat betekent onder andere dat leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en een onvoldoende taalniveau hebben uit de verantwoordingslijst gehaald worden. Datzelfde geldt voor kinderen die uitstromen naar het praktijkonderwijs of korter dan een jaar bij ons staan ingeschreven.

Naast de gemiddelde CITO opbrengsten is voor ons een zeer belangrijk doel dat ieder kind aantoonbaar groeit op alle vakgebieden op zijn/haar eigen niveau. We benaderen de resultaten dan ook zo individueel mogelijk en in samenspraak met de ouders en het kind.

We zijn trots op de resultaten die we daarmee (soms al in korte tijd) bereiken

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het Basisdocument Snappet wordt beschreven hoe leerlingen binnen Snappet worden gevolgd en hoe keuzes worden gemaakt voor het vervolgaanbod. Hiermee wordt een ononderbroken ontwikkeling ondersteund. De school verzamelt systematisch informatie over de kennis en vaardigheden vanleerlingen d.m.v. de afname van Cito-toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde twee maal per schooljaar in de groepen 3 tot en met 8. In de groepen 1/2 worden de vaardigheden van leerlingen gevolgdmet behulp van het registratiesysteem KIJK. In de NT2-groepen wordt iedere 20 weken getoetst om te bezien waar leerlingen staan ten opzichte van de doelen uit hun individuele Ontwikkelingsperspectief NT2. Op basis hiervan wordt het onderwijsaanbod aangepast en wordt besloten over de uitstroom van een leerling naar de reguliere groep. De leerkracht bespreekt de resultaten van leerlingen met IB en directie. De directie stelt doelen op schoolniveau m.b.t. het behalen van de door de leerkracht gestelde doelen.Hiermee wordt de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen voor de basisvakkensystematisch geëvalueerd.

Manier van monitoren en borgen:In de jaarcyclus HGW/OGW is vastgelegd hoe directie en IBzicht houden op de ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteit van hetonderwijs in de groepen. De directie evalueert jaarlijks de doelen opschoolniveau en onderneemt actie wanneer nodig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een hoog percentage instromers uit het buitenland. Wanneer deze op 10, 11 of 12 jarige leeftijd instromen in onze school gaan ze vaak naar een ISK klas of Kopklas in het Voortgezet Onderwijs. 

De school werkt daarom zo gepersonaliseerd mogelijk en adviseert op basis van de capaciteiten van het kind. We kijken daarbij over een mogelijke taalachterstand heen. Cito en Route 8 zijn hierbij behulpzaam, maar niet leidend. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2013 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een regulier periodiek kwaliteitsonderzoek alsmede deelname aan het stelselonderzoek. Het rapport is nog niet gepubliceerd op de site van de inspectie. Het oordeel is wederom een basisarrangement.

De school is tijdens het bezoek door de inspecteur geprezen voor de resultaten en hoge ambities.

Daarnaast heeft er gelijktijdig een pilotonderzoek plaatsgevonden naar de sociale kwaliteit van de school. Ook daarvoor is door de inspectie een goede waardering over uitgesproken.

Terug naar boven