Kindcentrum Bamboe

Bentelostraat 53 2545 NV Den Haag

  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • SBO De Haagse Beek, KC Bamboe, Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We gebruiken het Cito Leerlingvolgsysteem om de resultaten van onze leerlingen gedurende 8 jaar te volgen. Wanneer er behoefte is om extra toetsen af te nemen gebeurt dit in overleg met de intern begeleider. Aan het begin van groep 8 maken alle leerlingen de Drempeltoets. Op basis van de resultaten daarvan wordt bekeken of de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt afgenomen. Alle gegevens van deze toetsen worden gebruikt om de kinderen van groep 8 in januari een gefundeerd advies te geven voor het Voortgezet Onderwijs. De IEP Eindtoets in april bevestigt in de meeste gevallen het advies van de school. Deze toets nemen we af bij alle leerlingen en is wettelijk verplicht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken op school met het CITO-LVS (Leerling in beeld).

In januari en juni is er een toetsperiode voor de groepen 3 t/m 8.

In november hebben we een toetsperiode voor groep 8.

De kinderen in groep 1 maken geen Cito-toets. In groep 2 nemen we een deel van het leervoorwaardenonderzoek af halverwege het jaar.

N.a.v. de toetsen in januari maken we jaarlijks een opbrengstendocument waarin overzichten per vak, per leerjaar en per groep gemaakt worden. Deze overzichten worden met de leerkrachten individueel (groeps- en leerlingniveau) besproken. Bovendien is er jaarlijks een teamvergadering waarin de schoolresultaten besproken worden. Op basis van de uitkomsten van deze besprekingen worden plannen gemaakt. Dit kan betekenen individuele plannen voor leerlingen, maar ook bijvoorbeeld de keuze voor een andere lesmethode. Zo hebben we een aantal jaar geleden gekozen voor het werken met "Leerbewust" om de motivatie en betrokkenheid van leerlingen schoolbreed aan te pakken. Een andere keuze op basis van de Cito-uitslagen is bijvoorbeeld het starten met stillezen aan het begin van de dag door de hele school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een schooladvies komt bij ons tot stand in overleg met de groepsleerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de adjunct-directeur. In groep 7 krijgen de leerlingen een pre-advies en in groep 8 (januari) volgt het definitieve advies. De adviezen worden gebaseerd op de resultaten van de toetsen uit het Cito Leerlingvolgsysteem, de resultaten in de groep en de observaties van de leerkracht.

Er wordt een OKR geschreven voor het VO, ouders lezen dit en geven wanneer ze willen een toelichting voordat het naar het VO gaat. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van onze school?  Hier staat onbekend, hier is iets fout gegaan bij het uitwissel moment.

De daadwerkelijke adviezen van schooljaar 2021-2022 waren als volgt;
Basis; 6,8 %
Basis/Kader: 16%
Kader: 13,6%
Kader/TL: 11.4%
Tl: 6,8%
Tl/Havo: 18%
Havo: 11,4%
Havo/Vwo: 6,8%
Vwo: 6,8%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde en kansrijke burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. In alle groepen wordt gewerkt met de Kanjertraining. Ook andere medewerkers dan groepsleerkrachten werken volgens de principes van de Kanjertraining:

1. We vertrouwen elkaar

2. We helpen elkaar

3. We werken samen

4. We hebben plezier

5. We doen mee

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Leeromgeving
  • Relatie-Autonomie-Competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Bamboe heeft een basisarrangement. De inspectie is positief over de hoeveelheid leertijd. We geven alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 twee dagen per week vakgericht les (LKP: LeerKansenProfiel). Ook heeft de inspectie gezien dat we op het gebied van de leerinhoud een aantal zaken aan het ontwikkelen zijn. Dit is terug te zien in de stijgende resultaten van de leerlingen. We werken aan actieve methoden om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten, hierbij hoort scholing voor leerkrachten op didactisch gebied. De vaardigheden van onze leerkrachten worden als voldoende beoordeeld.

Terug naar boven