Kindcentrum Bamboe

Bentelostraat 53 2545 NV Den Haag

  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • SBO De Haagse Beek, KC Bamboe, Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe

Het team

Toelichting van de school

In ons Kindcentrum werken groepsleerkrachten, remedial teachers, vakleerkrachten, intern begeleiders, onderwijsondersteuners, een administratief medewerker, conciërges, directieleden, pedagogisch medewerkers en van diverse opleidingen stagiaires.

In het Kindcentrum werken we samen met Stichting DAK voor de kinderopvang, Stichting Jongleren voor de peuterleerplek en stichting Mooi voor welzijnsactiviteiten, een schoolmaatschappelijk werker, het CJG, een fysiotherapeut en vele anderen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht regelen we in eerste instantie een vervanger binnen school. Dit kan een andere leerkracht zijn, een remedial teacher of een onderwijsondersteuner. Er zijn af en toe mensen beschikbaar in de invalpool. Collega's kunnen ook gevraagd worden om extra te komen werken op hun vrije dag. Indien dit allemaal niet lukt, verdelen we een groep over andere groepen in dezelfde bouw. Zij krijgen dan werk mee om die dag te maken. We proberen deze maatregel tot een minimum te beperken. Door het toenemende lerarentekort kan het gebeuren dat er een groep naar huis wordt gestuurd. We proberen dit tot een minimum te beperken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Bamboe geven we lessen in het LeerKansenProfiel. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 dagelijks (behalve op woensdag) les krijgen van een vakleerkracht. Deze vakleerkrachten geven onder andere sport-, muziek-, creatieve-, kook-, judo- en natuurlessen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/ 2 werken we volgens het principe "spelend leren". Het programma 'Piramide' wordt gebruikt als bronnenboek. Het ondersteunt onze visie op de taalontwikkeling en dient ook de sociale en creatieve ontwikkeling. In groep 2 leggen we al meer nadruk op de voorbereiding op de basisvaardigheden (lezen, rekenen). Verder geven we veel aandacht aan bewegingsactiviteiten; ook de jongsten krijgen les van een vakleerkracht. De leerkracht zelf gaat ook gericht aan de slag met bewegingsonderwijs. De kinderen spelen minstens twee keer per dag buiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Net als alle scholen is er op Kindcentrum Bamboe een schoolondersteuningsprofiel opgesteld (zie bijlage).

Enkele conclusies uit het profiel zijn:

We zien een school waar leraren er voor zorgen dat er een veilig klimaat is. Op onze school worden de resultaten van de leerlingen systematisch geanalyseerd en dan zien we dat er meer winst te behalen valt op het gebied van leerling resultaten.  We hebben goede interne begeleiding in de school, daar waar de zorgbehoefte van individuele leerlingen  de mogelijkheden van de school over stijgt kunnen we terugvallen op een sterk ondersteuningsteam. Er is een goede samenwerking met veel verschillende organisaties.

Groepsleerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer deze moeizaam of problematisch verloopt, wordt bekeken welke ondersteuning nodig is en wie deze ondersteuning kan bieden. Kinderen met specifieke behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeding en/of ondersteuning, worden in eerste instantie binnen de school ondersteund. Het kind wordt besproken met de intern begeleider en eventueel volgt een nadere bespreking tijdens de MDO-besprekingen van de school. Dit MDO (multidisciplinair overleg) geeft advies over de ondersteuning die zij nodig acht voor het kind. In het MDO zitten onder meer de intern begeleider, SPPOH, orthopedagoog van de Bazaltgroep, de schoolarts/schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en op afroep andere deskundigen. Hiervoor is altijd (schriftelijke) toestemming van beide ouders/verzorgers nodig. Ook de ouders/verzorgers en het kind worden bij de bespreking in het MDO betrokken en uitgenodigd. In bepaalde situaties vragen school en ouders/verzorgers dan extra ondersteuning aan bij het Samenwerkingsverband. Uiteraard worden deze stappen in overleg genomen. Wanneer een kind extra zorg buiten de groep nodig heeft, zijn er specialisten op school aanwezig om ondersteuning te bieden:

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om de gespecialiseerde kennis op orde te houden wordt eer jaarlijks met de professionals gesproken over eventuele ontwikkelingen en professionalisering. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met de peuterspeelzaal en kinderopvang Dak omvat onder andere;

  • Een warme overdracht van kinderen.
  • Een gezamenlijke scholing in 'spelend leren".
  • De doorgaande lijn van KIJK! 0-7 jaar met elkaar bespreken.

Terug naar boven