Basisschool Statenkwartier

Van Beverningkstraat 29 2582 VB Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Statenkwartier

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op individueel niveau geanalyseerd in de leerlingbespreking.

De groepsresultaten worden besproken met intern begeleider en directie.

Op schoolniveau bespreken we de resultaten t.a.v. trends met het team en de medezeggenschapsraad.

Uiteraard worden ouders hierbij als partner betrokken.

Wij gebruiken het Cito leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Resultaten van het onderwijs

Na de basisschool verliezen wij de kinderen niet uit het oog. Een keer per jaar houden brugklascoördinatoren van nagenoeg alle scholen ons op de hoogte van de vorderingen van de kinderen. Ook spreken we een keer per jaar over de leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Bij problemen is er vaak extra overleg.

In hetschooljaar 2022-2023 was het gemiddelde: 537,1. Dit is een score ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,9. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen samen met ouders vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen om als een actieve verantwoordelijke wereldburger in de 21e eeuw zijn weg te vinden. We hanteren werkvormen die hen uitdaagt samen te werken en zich verantwoordelijk te voelen voor de omgeving en het welzijn van de ander.

We gebruiken daarvoor het programma van "de Vreedzame school".

We bieden kinderen ondersteuning d.m.v. sova trainingen en wij hebben een kindercoach in huis. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sociaal competent
  • Samenwerking
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven