Basisschool Statenkwartier

Van Beverningkstraat 29 2582 VB Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Statenkwartier

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op individueel niveau geanalyseerd in de leerlingbespreking.

De groepsresultaten worden besproken met intern begeleider en directie.

Op schoolniveau bespreken we de resultaten t.a.v. trends met het team en de medezeggenschapsraad.

Uiteraard worden ouders hierbij als partner betrokken.

Wij gebruiken het Cito leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Resultaten van het onderwijs

Na de basisschool verliezen wij de kinderen niet uit het oog. Een keer per jaar houden brugklascoördinatoren van nagenoeg alle scholen ons op de hoogte van de vorderingen van de kinderen. Ook spreken we een keer per jaar over de leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Bij problemen is er vaak extra overleg.

In het schooljaar 2019-2020 is door de coronamaatregelen geen eindcito afgenomen. Er is van dit schooljaar dus geen gemiddelde Citoscore van onze school bekend. In hetschooljaar 2018-2019 was het gemiddelde: 540,8.  Dit is een score ruim boven het landelijk gemiddelde van 535. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven