Basisschool Statenkwartier

Van Beverningkstraat 29 2582 VB Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Statenkwartier

Het team

Toelichting van de school

Veelzijdig team 

Het schoolteam staat borg voor een veilige, respectvolle sfeer en goed onderwijs. De (groep)leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep en geven inhoud aan de leerlingenzorg in samenspraak met de intern begeleider. Door middel van bouw- en teamvergaderingen en diverse werkgroepen en kwaliteitskringen geven zij mede gestalte aan de organisatie en onderwijsinhoudelijke kant van de school.  De intern begeleider coördineert, initieert en bewaakt de zorgverbreding en de leerlingenzorg. Voor iedere groep is er extra ondersteuning beschikbaar om kinderen extra te begeleiden of uitdagen. Voor lichamelijke opvoeding en handvaardigheid hebben wij een vakleerkracht in dienst. Ook hebben wij extern expertise ingehuurd voor muziek. Een administratieve kracht ondersteunt de directie en is het aanspreekpunt voor ouders voor alle administratieve zaken. De groepsleerkrachten zijn met de intern begeleider verantwoordelijk voor de extra zorg die kinderen soms nodig hebben.  De conciërge ondersteunt het team en directie.  


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging 

Bij ziekte doen wij ons uiterste best om vervanging te regelen. Als vervanging nodig is, proberen we zo veel mogelijk vertrouwde leerkrachten op een groep te krijgen. Dit kan één van de eigen parttime leerkrachten zijn, een ambulante leerkracht, een stagiaire of een vervanger. Daarnaast worden groepen verdeeld en in uiterste nood naar huis gestuurd (zie protocol vervanging op de website).  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit een klassikale organisatie proberen wij zo veel mogelijk in te spelen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Wij doen dat door een goede zorgstructuur en gespecialiseerde leerkrachten die geschoold zijn in het lesgeven aan hele goede leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en leerkrachten die kinderen ondersteunen bij leerproblemen. Wij werken nauw samen met een logopediste, schoolmaatschappelijk werk Haags centrum voor onderwijsbegeleiding en jeugdzorg.

Als hulpmiddel gebruiken wij ICT toepassingen d.mv. tablets en notebooks in de groep. We beschikken over een uitgebreide bibliotheek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school kent door zijn gebouw veel beperkingen in de zin van toegankelijkheid. T.a.v. de basisvoorzieningen hebben wij veel kennis en kwaliteit in huis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven