Basisschool Statenkwartier

Van Beverningkstraat 29 2582 VB Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Statenkwartier

In het kort

Toelichting van de school

Schoolprofiel

Basisschool Statenkwartier is een wijkschool die aandacht geeft aan een brede ontwikkeling van de kinderen. De school richt zich op een brede doelgroep. Hierdoor is er ruimte voor veel verschillende kinderen. In de groepen geven we veel aandacht aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Zo krijgen de kinderen zoveel mogelijk onderwijs 'op maat'. Onze zorgstructuur zorgt ervoor dat we kinderen die dat nodig hebben extra begeleiding of extra uitdaging bieden. Om de kinderen de ruimte te geven zich breed te ontwikkelen, richt de school zich op:

- Persoonlijkeontwikkeling

- Maatschappelijke en culturele waarden

- Een goede voorbereiding op weg naar meedoenin de samenleving.

Daarom is het onderwijs gericht op sociale, expressieve, culturele en sportieve vaardigheden. Wij bieden de kinderen verlengde schooldag activiteiten aan, zoals judo, hockey, knutselen, koken, enz. Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engelse les onder schooltijd

Onderwijsconcept

Het Statenkwartier is een school met 13 groepen. Wij bieden de leerlingen de lesstof per leerjaar aan. De kinderen werken veel zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid. Zo is er tijd om leerlingen die dat nodig hebben extra uitleg te geven.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg begint voor ons met het stellen van een aantal vragen. Hebben we als school de juiste aanpak? Hoe meten we dat? Vinden anderen dat ook? Hoe gaan we daarmee om? Het kwaliteitsbeleid valt uiteen in vijf stappen: bepalen van de kwaliteit, beschrijven wat het belangrijkste is, ontwikkelen van een aanpak, uitvoeren, bespreken en bewaken. Regelmatig onderzoeken wij de tevredenheid van personeel, ouders en kinderen om voortdurend kritisch te blijven over onze kwaliteit.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn de natuurlijke partners van de school. Alleen door samenwerking met ouders kan de school er voor zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. De school (h)erkent de vele kwaliteiten van de ouders/verzorgers. We maken daar actief gebruik van in de medezeggenschapsraad, samenwerking met de kinderopvang en in verschillende commissies.

Kennismaken met de school

Voor aanmelding van uw zoon of dochter kunt u contact opnemen met Daniëlle Samson (directeur). De instroom van het aantal vierjarigen heeft een maximum. Bij meer inschrijvingen dan plaatsen geven we voorrang aan broertjes/zusjes en aan het dichtstbijzijnde postcodegebied.

Voor uitgebreide informatie over onze schoolverwijzen wij u naar onze website. Wilt u meerweten over onze school? Maak dan een afspraak per mail met Daniëlle Samson (dsamson@statenkwartier.lucasonderwijs.nl).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Aandacht en respect
  • Open voor vernieuwing
  • Persoonlijke groei en mindset
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schoolgrootte en samenstelling

Basisschool Statenkwartier telt circa 350 leerlingen. Zo’n zestig procent van de kinderen woont in het Statenkwartier. Ongeveer vijfendertig procent woont in het Geuzenkwartier, Duinoord en/of Scheveningen. Enkele leerlingen wonen in verder gelegen delen van de stad. Het overgrote deel van de kinderen is van Nederlandse afkomst. Gezien het internationale karakter van de stad Den Haag in het algemeen en het Statenkwartier in bijzonder en de nabijheid van een aantal internationale instellingen heeft de school een aantal niet-Nederlandssprekende leerlingen van verschillende nationaliteiten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
355
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven