Carolusschool

Westeinde 103 2512 GW Den Haag

 • Karakteristiek beeld van de school en het schoolplein.
 • Beeld vanuit de kloostertuin.
 • Op een zonnige dag, met de markiezen uit.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Carolus bestaat uit 30 personen.

Het team bestaat uit de directie, 2 intern begeleiders, leerkrachten, 2 zorgleerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een administratief medewerker, een conciërge, een gymleerkracht en een muziekdocent.

Op dinsdag is de logopedist Stefanie d’Haens op school aanwezig. U kunt dan altijd met haar overleggen of uw kind wellicht logopedie nodig heeft. Haar telefoonnummer is 06-54237708. Email: logopediepraktijkdhaens@gmail.com  Website www.logopediepraktijkdhaens.nl  

Deepa Bhikharie is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij biedt hulp aan ouders en kinderen en geeft begeleiding en ondersteuning voor problemen op school en/of thuis. U kunt hierbij denken aan vragen over opvoeding, gezondheid, werk, huisvesting, financiën en relaties. Er kan ook worden samengewerkt of worden verwezen naar andere instanties. Dit gebeurt altijd in overleg met u. 

Deepa is aanwezig op woensdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt haar ook bereiken op 06-43395217. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek is, volgen wij het volgende protocol:

Stap 1: Inzet van een invalleerkracht

De voorkeur gaat hierbij uit naar een gediplomeerde leerkracht. De directeur kan (afhankelijk van de situatie ook akkoord gaan met een onderwijsassistent of niet-gediplomeerde invalkracht, bv. Bij kleine/makkelijke groep en/of wanneer de leerlingen anders naar huis moeten).

Stap 2: Niet groepsleerkrachten

Er kan ook een beroep gedaan worden op leerkrachten die geen groep hebben.  

Stap 3: Leerlingen verdelen over de groepen

Begin van het schooljaar maakt iedere groep een overzicht van hoe de leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen. Op basis van deze overzichten kan een groep in geval van een zieke leerkracht worden verdeeld. Omdat het verdelen van leerlingen over verschillende groepen leidt tot een extra belasting voor leerkrachten en zorgt voor onrust in de groepen, zal het opdelen niet langer duren dan 2 dagen.

Stap 4: Vervanging door ib’ er / directeur

Als bovenstaande stappen niet tot een oplossing leiden, dan wordt gekeken of of de ib’er of de directeur zijn/haar agenda leeg kan maken om de klas over te nemen. Er moet wel altijd 1 persoon ambulant blijven.  

Stap 5: leerlingen naar huis

Wanneer de bovenstaande stappen geen oplossing bieden, wordt er contact gezocht met de clusterdirecteur met het verzoek in te stemmen met het verzoek de leerlingen naar huis te sturen. De school zoekt contact met de ouders met het verzoek hun kind thuis te houden of voor opvang te zorgen bij een andere leerling of familie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch aan de hand van de methode Schatkist 3.0.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere maandag is er een vakdocent muziek in onze school, waar de groepen 1x in de twee weken les van krijgen.

Onder overig vallen de lessen levensbeschouwing, wereldoriëntatie en de creative vakken.

We geven Engels in de groepen 7 en 8.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aanmelding (zij-)instroom van leerlingen.

Basisvoorwaarden voor plaatsing op de Carolus:

 • De leerling moet zindelijk zijn
 • Vanaf groep 4 moet de Nederlandse taal voldoende beheerst worden om het onderwijs te kunnen volgen.

Bij aanmelding op de Carolus wordt bekeken of wij de leerling passend onderwijs kunnen bieden. Daarin worden de volgende stappen doorlopen:

 • Intakegesprek met de ouders/verzorgers
 • Contact met de school van herkomst
 • Onderzoek naar de onderwijsbehoeften op basis van beschikbare documentatie
 • Besluitvorming plaatsing op de Carolusschool door directie en interne begeleiding

In ons SchoolOndersteuningsprofiel vindt u verdere informatie over wat wij bieden aan kinderen die bijzondere behoeftes hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang 2Aan2 verwelkomt de peuters uit de wijk in een eigen groepsruimte in de Carolusschool. Het team van 2Aan2 biedt ook al jaren de buitenschoolse opvang voor een deel van de leerlingen en heeft heel goed contact met de school. De peuteropvang zorgt voor een belangrijke doorgaande lijn naar de kleuterklas en is een eerste gewenning met het ritme van de school.

Wat maakt ons speciaal?

 • Extra aandacht voor de ontwikkeling (VE-programma)
 • Peuteropvang in de school
 • Sfeervol, authentiek en ruim pand waar de kinderen heerlijk kunnen spelen
 • Dichtbij speeltuinen, kinderboerderij en wijkpark
 • Een enthousiast, creatief team!

Terug naar boven