John F Kennedy montessorischool voor basisonderwijs

Gradaland 5 2591 HB Den Haag

  • Iedereen is onderdeel van het grote geheel en door dit grote geheel niet te verstoren wordt iedereen gerespecteerd.
  • Zolang jouw vrijheid niet de vrijheid van anderen belemmert, kunnen kinderen kiezen waar zij werken. Dus ook buiten op het schoolplein.
  • Leren gaat beter als je je op 1 ding kunt richten. Daarom wordt er bij de materialen nadruk gelegd op 1 eigenschap.
  • Het zintuiglijk materiaal ordent en structureert de zintuigen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doorlopen. Daarom volgen wij de ontwikkeling van de kinderen systematisch. Dit doen wij op twee manieren: enerzijds middels observatie, evaluatie en registratie door de leerkracht in de klas. Anderzijds door toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem.

Anders dan in leerkracht-gestuurd onderwijs hebben leerlingen op een montessorischool zeggenschap over de doelen waaraan zij werken en in welke volgorde. De leerstof wordt handelend en van geheel naar deel aangeboden. Dit stelt andere eisen aan het volgen en het bewaken van het onderwijsaanbod. Alle leerkrachten van onze school zijn opgeleid tot Montessori leerkracht, basis- of vakbekwaam. Dit betekent dat zij aanvullend getraind zijn in het observeren en volgen van de ontwikkeling van de leerlingen zodat zij de lijn van het kind zo veel mogelijk kunnen volgen en daarop aan kunnen sluiten.

De montessori leerkracht is altijd bezig om een goede balans te vinden tussen sturen en volgen, ingrijpen en afwachten, actie ondernemen en observeren. Deze afwegingen maken de leerkrachten dagelijks voor alle leerlingen. Zij verwerken deze gegevens in een registratiesysteem. Op basis van deze gegevens beslist de leerkracht bijvoorbeeld om de voorbereide omgeving aan te passen, een lesje te geven of de leerling tijd te gunnen. De lijn van de leerkracht begrenst en stuurt de lijn van het kind. In het periodeplan staan de leerinhouden en doelen die passend zijn bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen. Naast observeren, analyseert en evalueert de leerkracht ook het gemaakte werk.

Vanaf groep 4 verwerken leerlingen een deel van de oefenstof op de tablet of Chomebook via het programma Snappet. Dit programma biedt de leerling de mogelijkheid om sprongsgewijs door de leerstof te gaan. Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig te volgen, bij te sturen, te vergelijken met een landelijk gemiddelde en het overzicht over de kerndoelen te behouden.

Twee keer per jaar nemen wij vanaf groep 3 toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem af. De ontwikkeling van de leerlingen wordt op 5 momenten in het schooljaar besproken met de intern begeleider, kanjercoach, collega en/of directeur. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in het zorgplan (bijlage bij Beleid:kwaliteitszorg).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elke school is verplicht een basisschooladvies voor iedere leerling te formuleren. In de loop van de jaren hebben wij een indruk gekregen van de kindkenmerken en leervorderingen van uw kind. Op basis hiervan formuleren de bovenbouwleerkrachten samen met de intern begeleider en directie een voorlopig advies op het eind van leerjaar 7. Het voorlopig advies zal tijdens een gesprek tussen de leerkracht en de ouders in juni gecommuniceerd worden. 

Een bijstelling van het voorlopig advies kan in de loop van leerjaar 8 door de school gedaan worden indien de ontwikkeling en prestaties van een leerling een sterk stijgende of dalende tendens laat zien. Meestal gebeurt dit in januari nadat de leerlingen van leerjaar 8 de drempeltoets, de Nederlands Intelligentie Onderzoek (NIO) en Leerling In Beeld toetsen gemaakt hebben. Deze toetsen worden gemaakt in de periode september tot en met december.

In januari maken de leerkrachten in samenspraak met de intern begeleider en de directie voor iedere leerling een onderwijskundig rapport (OKR) in het digitale overdrachtssysteem Onderwijs Transparant. In het OKR onderbouwen wij het basisschooladvies (BSA), ook wel definitief advies genoemd. Alle ouders krijgen het OKR ter inzage en controleren deze op personaliagegevens. Over de inhoud, die door de school is beschreven, kan niet worden gediscussieerd. In het OKR heeft u als ouder de ruimte om uw zienswijze ten aanzien van OKR, de begeleiding van uw kind op het Voortgezet Onderwijs (VO), schoolkeuze te beschrijven. Wij adviseren ouders om de inhoud van het OKR niet in zijn geheel met uw kind te bespreken. informatie staat er in "volwassen" taal en dit kan op een kind toch anders overkomen.

Voor alle kinderen in het regulier basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt deze toets de doorstroomtoets genoemd. De doorstroomtoets wordt begin februari gemaakt. Wanneer een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan het basisschooladvies, dan kan de basischool het schooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging van het basisschooladvies, maar er kan ook beslist worden dat het schooladvies niet wordt aangepast. Immers de centrale doorstroomtoets is een momentopname t.o.v. het leerlingvolgsysteem dat een gedegen weergave is van de ontwikkeling van een kind door de schooljaren heen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze school wordt normalisatie gezien als voorwaarde voor sociaal gedrag. Normalisatie is zowel een individueel- als groepsproces waarbij kinderen leven en leren in harmonie met de groep. Dit wordt bereikt wanneer een kind zich kan concentreren op werk dat hem/haar boeit. Hier is vrijheid voor nodig: keuze-, tempo- en bewegingsvrijheid. De individuele vrijheid wordt begrensd door de behoeften van de groep en de school- en groepsregels.  

De organisatie van de school in heterogene groepen waarbij drie leeftijdsgroepen bij elkaar in de klas zitten, ondersteunt sociaal gedrag. Ieder kind volgt zijn of haar eigen leer- en ontwikkellijn. Hierdoor vallen zorg- of plusleerlingen minder op. Alle leerlingen hebben zowel succes- als faalervaringen doordat ze afwisselend de jongste, middelste of oudste in de groep zijn. Het zet alles in perspectief: je bent nooit altijd de beste of de slechtste van de klas, je wordt geholpen of je helpt een ander. Deze ervaring maakt kinderen sociaal. Je leert je eigen kwaliteiten goed kennen, het kind weet wat het kan en dat het ertoe doet.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik doe er toe
  • Samen leven is samenwerken
  • Normalisatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Al vele jaren biedt de John F. Kennedy Montessori school volgens de waardering van Inspectie onderwijs op goed niveau.

In groep 8 nemen wij de IEP af als eindtoets. Het advies voor de overgang naar het Voortgezet Onderwijs wordt gemaakt op basis van wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).

Daarnaast nemen wij in alle groepen twee keer per jaar de Cito toetsen af. In het laatste inspectie bezoek van 2014 baseerde de Inspectie hun oordeel van de kwaliteit op de resultaten van de Cito toets voor begrijpend lezen en rekenen die wij in januari afnemen in alle leerjaren vanaf groep 3. Onze eigen visie is dat deze gegevens van de Cito slechts een beperkt deel weergeven van alle vaardigheden en kennis die een kind meekrijgt gedurende 8 jaar onderwijs op de John F. Kennedy Montessori school.

Terug naar boven