John F Kennedy montessorischool voor basisonderwijs

Gradaland 5 2591 HB Den Haag

  • Iedereen is onderdeel van het grote geheel en door dit grote geheel niet te verstoren wordt iedereen gerespecteerd.
  • Zolang jouw vrijheid niet de vrijheid van anderen belemmert, kunnen kinderen kiezen waar zij werken. Dus ook buiten op het schoolplein.
  • Leren gaat beter als je je op 1 ding kunt richten. Daarom wordt er bij de materialen nadruk gelegd op 1 eigenschap.
  • Het zintuiglijk materiaal ordent en structureert de zintuigen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eind groep 7 ontvangen leerlingen en ouders in een persoonlijk gesprek het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. Wanneer uw kind in groep 8 zit, ontvangt u in december het definitieve schooladvies. Dit advies is door de leerkrachten van de bovenbouw, intern begeleider en directie opgesteld. Het schooladvies is maatgevend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. U wordt samen met uw zoon of dochter uitgenodigd om het definitieve schooladvies en onderwijskundig rapport te bespreken met de leerkracht. 

In april nemen we in groep 8 de IEP-toets als verplichte eindtoets af. Indien de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, wordt het advies in mei heroverwogen. Dit gebeurt door de leerkracht, intern begeleider en de directeur.  Er verandert niets als de uitslag overeenkomt of lager is dan het eerder gegeven schooladvies. Als ouder wordt u op de hoogte gesteld van een eventueel bijgesteld advies. De uitslag van de IEP-toets krijgt u op papier mee.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doorlopen. Daarom volgen wij de ontwikkeling van de kinderen systematisch. Dit doen wij op twee manieren: enerzijds middels observatie, evaluatie en registratie door de leerkracht in de klas. Anderzijds door toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem.

Anders dan in leerkracht-gestuurd onderwijs hebben leerlingen op een montessorischool zeggenschap over de doelen waaraan zij werken en in welke volgorde. De leerstof wordt handelend en van geheel naar deel aangeboden. Dit stelt andere eisen aan het volgen en het bewaken van het onderwijsaanbod. Alle leerkrachten van onze school zijn opgeleid tot Montessori leerkracht, basis- of vakbekwaam. Dit betekent dat zij aanvullend getraind zijn in het observeren en volgen van de ontwikkeling van de leerlingen zodat zij de lijn van het kind zo veel mogelijk kunnen volgen en daarop aan kunnen sluiten.

De montessori leerkracht is altijd bezig om een goede balans te vinden tussen sturen en volgen, ingrijpen en afwachten, actie ondernemen en observeren. Deze afwegingen maken de leerkrachten dagelijks voor alle leerlingen. Zij verwerken deze gegevens in een registratiesysteem. Op basis van deze gegevens beslist de leerkracht bijvoorbeeld om de voorbereide omgeving aan te passen, een lesje te geven of de leerling tijd te gunnen. De lijn van de leerkracht begrenst en stuurt de lijn van het kind. In het periodeplan staan de leerinhouden en doelen die passend zijn bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen. Naast observeren, analyseert en evalueert de leerkracht ook het gemaakte werk.

Vanaf groep 4 verwerken leerlingen een deel van de oefenstof op de tablet of Chomebook via het programma Snappet. Dit programma biedt de leerling de mogelijkheid om sprongsgewijs door de leerstof te gaan. Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig te volgen, bij te sturen, te vergelijken met een landelijk gemiddelde en het overzicht over de kerndoelen te behouden.

Twee keer per jaar nemen wij vanaf groep 3 toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem af. De ontwikkeling van de leerlingen wordt op 5 momenten in het schooljaar besproken met de intern begeleider, kanjercoach, collega en/of directeur. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in het zorgplan (bijlage bij Beleid:kwaliteitszorg).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De terugkoppeling van de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, waar onze leerlingen naar uitstromen, geven aan dat zij zich over het algemeen conform het gegeven VO-advies ontwikkelen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Al vele jaren biedt de John F. Kennedy Montessori school volgens de waardering van Inspectie onderwijs op goed niveau.

In groep 8 nemen wij de IEP af als eindtoets. Het advies voor de overgang naar het Voortgezet Onderwijs wordt gemaakt op basis van wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).

Daarnaast nemen wij in alle groepen twee keer per jaar de Cito toetsen af. In het laatste inspectie bezoek van 2014 baseerde de Inspectie hun oordeel van de kwaliteit op de resultaten van de Cito toets voor begrijpend lezen en rekenen die wij in januari afnemen in alle leerjaren vanaf groep 3. Onze eigen visie is dat deze gegevens van de Cito slechts een beperkt deel weergeven van alle vaardigheden en kennis die een kind meekrijgt gedurende 8 jaar onderwijs op de John F. Kennedy Montessori school.

Terug naar boven