John F Kennedy montessorischool voor basisonderwijs

Gradaland 5 2591 HB Den Haag

 • Iedereen is onderdeel van het grote geheel en door dit grote geheel niet te verstoren wordt iedereen gerespecteerd.
 • Zolang jouw vrijheid niet de vrijheid van anderen belemmert, kunnen kinderen kiezen waar zij werken. Dus ook buiten op het schoolplein.
 • Leren gaat beter als je je op 1 ding kunt richten. Daarom wordt er bij de materialen nadruk gelegd op 1 eigenschap.
 • Het zintuiglijk materiaal ordent en structureert de zintuigen.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 29 teamleden. Er is een mix van ervaren en startende leerkrachten.

Veel teamleden hebben naast hun PABO-diploma ook het Montessori diploma basis en/of vakbekwaam afgerond. Daarnaast volgen collega's diverse cursussen en opleidingen om hun kennis en vaardigheden te verrijken. Alle teamleden hebben de opleiding tot "bedrijfshulpverlener" afgerond en herhalen dit jaarlijks. De studiedagen dit schooljaar staan in het teken van de komende nieuwbouw en verdieping van montessori vaardigheden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons team streeft ernaar om iedere leerling zo lang mogelijk te kunnen voorzien van goed onderwijs in de eigen groepssamenstelling met een voor hen bekende leerkracht. Soms is de vaste leerkracht afwezig. 

Wanneer er sprake is van langdurig verlof zoals bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings-, ouderschaps- of studieverlof zal een structurele oplossing gezocht worden. 

Bij incidenteel of onverwachts verlof zoals bij ziekte van een teamlid lukt het vaak om intern een oplossing te vinden. Soms kan een duo-leerkracht vervangen of komt een part-time leerkracht extra werken. Als dit niet mogelijk is, doen wij een beroep op de vervangerspool of zetten wij project- of vakdocenten in.

Verdelen

Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn dan zal de klas verdeeld worden over andere groepen. Over het verdelen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

 • Voor het verdelen van de klas, is een verdeelschema gemaakt; 
 • Een groep mag niet langer dan 2 dagen per week verdeeld worden; de 3e dag staat er een leerkracht voor de groep. Een andere groep zal dan verdeeld worden ook al is van deze groep de leerkracht niet afwezig;
 • Bij de onderbouw wordt in dit geval aan ouders van vierjarige leerlingen (groep 1) gevraagd om hun kind thuis op te vangen;
 • In het geval van bovenstaande noodoplossingen informeert directie of administratie de betreffende ouders zo tijdig mogelijk via een bericht vanuit Social Schools. Dit bericht komt via een "push"- melding bij u binnen.

Naar huis

Wanneer klassen niet verdeeld kunnen worden over andere groepen dan zijn wij helaas genoodzaakt ouders te vragen de kinderen thuis op te vangen. In dat geval zal indien mogelijk onderwijs op afstand verzorgd worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk de vrije werkkeuze van het kind gerespecteerd. Dit betekent dat het kind naast online bijeenkomsten (midden-en bovenbouw) ook tijd krijgt om net als op school te werken aan de zelfgekozen taak. Het kind kiest dan in welke volgorde het werkt aan de taken.

Een klas naar huis sturen is wat ons betreft een laatste middel. Door een tekort aan personeel kan het gebeuren dat er geen andere opties zijn dan een klas naar huis sturen. Om een structureel vierdaagse schoolweek te voorkomen hebben wij gekozen voor het vergroten van onze klassen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 1. Onderbouw, leerjaren 0, 1 en 2 
 2. Middenbouw, leerjaren 3, 4, en 5
 3. Bovenbouw, leerjaren 6, 7 en 8


Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt gewerkt met een aantal werkvormen:

In de kring worden activiteiten zoals voorlezen, verjaardag vieren en kosmische thema's aangeboden. Tijdens de werkles kunnen leerlingen werken in hoeken, creatieve activiteiten ontplooien, werken met het montessori-ontwikkelingsmateriaal of op onderzoek gaan in de schooltuin. Bewegingsonderwijs krijgt de onderbouw in de speelzaal. Ook krijgen de kinderen van de onderbouw daar les van de muziekleerkracht. Op het omheinde en afgesloten onderbouwplein spelen zij buiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het montessorionderwijs bieden wij de kinderen vrijheid in gebondenheid. Dit betekent dat wij niet met een vast rooster werken. De tijden in bovenstaande tabel zijn tijden die een gemiddelde leerling besteedt aan de vakken. De leerkrachten monitoren de vorderingen van ieder kind zodat elke leerling zijn/haar persoonlijk maximaal aantal doelen voor de verschillende vakken behaald. Omdat ieder kind anders is heeft het ene kind meer tijd nodig voor een vak dan het andere. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de John F Kennedy bieden wij onderwijs aan alle leerlingen die de Nederlandse taal voldoende begrijpen om te kunnen profiteren van ons onderwijsaanbod. Wij gaan uit van een individuele benadering van elk kind.

Naast individuele benadering kan een kind behoefte hebben aan extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt op school aangeboden. Het kan ook zijn dat een kind een andere leerweg nodig heeft om zich de basisvaardigheden eigen te maken. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met ouders. Voor extra ondersteuning kan de hulp ingeroepen worden van de op onze school aanwezige specialisten zoals:

 • (motorisch) remedial teacher
 • specialist hoogbegaafdheid
 • gedragsspecialist
 • schoolmaatschappelijk werker
 • onderwijsassistent

Mocht bovenstaande niet voldoende zijn om basisvaardigheden te verwerven, dan kan een onderzoek geadviseerd worden. Dit gaat in overleg tussen ouders, leerkracht en intern begeleider. Het resultaat van het onderzoek wordt vertaald naar handelingsadviezen voor school en thuis. Met deze adviezen gaan wij aan de slag binnen de mogelijkheden van onze school. Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de school in basis kan bieden, doen wij een beroep op de mogelijkheden die Passend Onderwijs ons biedt. Dit verloopt middels het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). In een zogenaamd Multi Disciplinair Overleg (MDO) wordt besproken hoe uw kind zo goed mogelijk ondersteund kan worden en wat daarvoor nodig is. Aan een MDO nemen deel: de ouders, de intern begeleider, de directeur, de adviseur Passend Onderwijs van SPPOH en eventuele externe deskundigen. De intern begeleider coördineert dit. In veel gevallen blijft het kind, gezien de individuele aanpak, met extra ondersteuning bij ons op school. Wanneer uit het MDO blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning dan wordt dit gefinancierd vanuit het samenwerkingsverband SPPOH of vanuit de zorg (CJG/GGZ). Met deze financiering wordt extra hulp ingekocht die op school plaatsvindt.

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Deze wet gaat ervan uit dat Passend Onderwijs voor ieder kind bij de school begint. De meeste kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen Passend Onderwijs wordt voor die hulp de term ondersteuning gebruikt.

De samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs moeten ervoor zorgen dat voor ieder kind de juiste en de beste ondersteuning beschikbaar is. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt, werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen.Ons samenwerkingsverband, de SPPOH, werkt nauw samen met alle scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH): https://www.sppoh.nl

De school is verantwoordelijk om voor elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. Dat kan hulp zijn die iedere school in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Dit noemen wij basisondersteuning.

Het kan ook gaan om intensievere vormen van ondersteuning. Dat gaat bijvoorbeeld over de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Een ander belangrijk kenmerk voor Passend Onderwijs is de samenwerking van school en ouders met externe partijen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de inzet van deskundigheid uit andere scholen, schoolmaatschappelijk werk, logopedie of opvoedhulp thuis.

Alle partijen werken samen op basis van een plan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van de Kennedy heeft ervaring met kinderen met syndroom van Down, Cerebrale Parese, suikerziekte, Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS), gehoorproblematiek en autisme.

Op onze school is zorghond Dana actief bij het begeleiden van leerlingen die ondersteuning op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden nodig hebben. Onder begeleiding van een medewerker van onze school kan de hond haar werk doen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op dit moment vinden er geen voorschoolse activiteiten op de JFK plaats. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het doorgroeien naar een Montessori Kindcentrum van 0-13 jaar waar leren en opvang naadloos op elkaar aansluiten.

Terug naar boven