Basisschool De Oase

Resedastraat 50 2565 DC Den Haag

  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase

Het team

Toelichting van de school

Het team telt ongeveer 40 medewerkers. Er is een goede verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën. Zo kunnen we gebruik maken van de ervaring van de medewerkers die al meerdere jaren in het onderwijs werkzaam zijn. Daarnaast hebben we ook veel jonge medewerkers die nieuwe verfrissende ideeën hebben. We kunnen beschikken over verschillende specialisten op het gebied van rekenen, taal, gedrag, opbrengsten en organisatie. Daarnaast krijgen al onze leerlingen les van vakdocenten op de gebieden muziek, beweging en beeldende vorming.

Wij streven naar een gelijke verdeling per geslacht, waarbij bewezen kwaliteit altijd de doorslag zal geven bij de aanname van nieuwe medewerkers.  Wij streven ook naar een gelijkmatige opbouw in leeftijd van het team. De komende jaren zullen er, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, nog een aantal medewerkers de school verlaten. De afgelopen jaren is al voorzien in de overdracht van de benodigde expertise.  
We werken nu en willen in de toekomst werken met mensen die:    
De missie en visie van de school in de praktijk willen en kunnen brengen;·        
De identiteit van de school uit kunnen en willen dragen;·        
Zich voortdurend verder willen ontwikkelen;·       
Bereid zijn om naast hun taken in de groep, taken op zich te nemen met een schoolbrede verantwoordelijkheid;·        

Stagiairs
Het is van grootbelang om een constructieve bijdrage te leveren aan het opleiden van bekwameleerkrachten. Onze school wordt door veel studenten gebruikt als stageplaats.De stagiaires kunnen afkomstig zijn van het Middelbaar Onderwijs(beroepsoriëntatie of maatschappelijke stage), MBO (bv. SPH), de(universitaire) Pabo (reguliere studenten èn studenten vanuit het Lucastraject‘Opleiden in de school’), de HALO, het Koninklijk Conservatorium of deuniversiteit (o.a. (ortho-)pedagogiek en onderwijskunde).Binnen De Oase is een medewerker belast met de taak van stagecoördinator, deze houdt zichbezig  met het aannemen en begeleiden vanalle stagiairs. 

Taakbeleid
Jaarlijks wordt, in goed overleg met de medewerkers, het taakbeleid vastgesteld. Bij de verdeling van taken en functies wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met dekwaliteiten en ambities van de medewerkers.   

Op De Oase is het gebruikelijk dat collega’s, coördinatoren en directieleden geplande èn ongeplande groepsbezoeken afleggen;-     
Collegialeconsultatie wordt standaard als ontwikkelinstrument ingezet;-      
Jaarlijks wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen;-      
Medewerkerszijn (zeer) tevreden over het gebruik maken van elkaars kwaliteiten;-     
Leerkrachten zijn getraind in geven en ontvangen vanprofessionele feedback;-    
De gesprekscyclus is intensief, de jaarlijkse functionerings- enbeoordelingsgesprekken en verslaglegging daarvan zijn op orde en levend;-      
Bij het toebedelen van taken en functies wordt rekening gehouden met competenties,ambitie en draaglast, we spreken van een adaptieve jaartaak. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen afwezig zijn door ziekte, nascholing of bijvoorbeeld verlof.
Bij afwezigheid van een leerkracht zorgt de directie voor vervanging. We hebben op school een aantal vaste vervangers, waardoor er altijd een bekend gezicht voor de klas staat. Wanneer de directie echt geen vervanger kan vinden, wordt er weleens een kleutergroep gesplitst en verdeeld over de overige kleutergroepen. 
 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen.
Op De Oase wordt gewerktvolgens het GIP-model. Dit organisatiemodel heeft als doel een doorgaande lijn binnen de school te creëren op pedagogisch en didactisch gebied. GIP is een middel om te komentot gedifferentieerde instructie. De leerkracht creëert ruimte om leerlingenhulp te bieden waar nodig. Het bevordert dezelfstandigheid van leerlingen en zorgt ervoor dat de leerkracht beter om kangaan met verschillen tussen leerlingen. De leerlingen krijgen ruimtevoor verlengde instructie. Andere leerlingen kunnen juist gelijk van start enhoeven zich daardoor niet te laten ophouden door anderen. Zo wordt elk kind opzijn eigen niveau aangesproken. Deze manier van werken geeft de leerlingen enleerkrachten veel structuur en dit zorgt er voor dat er voldoende rust is om inte werken. Doordat alle afsprakenhierover schoolbreed worden vastgelegd, creëren we een doorgaande lijn voor watbetreft het didactisch en pedagogisch handelen op De Oase van groep 1 tot en met 8.

Werkvormen
Coöperatieve werkvormen, tutors, zelfstandig werken, samenwerken, onderzoekend en ontwerpend leren; op De Oase wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. We zijn daarbij opzoek naar de werkvorm die het best passend is bij de leerlingen en de lesstof. Juist de variatie in werkvormen biedt ons de mogelijkheid om de stof ‘levend’ aan te bieden. 

Weektaak
Vanaf groep 1 bieden we de leerlingen weektaken aan. De weektaak omvat een aantal opdrachten, die dekinderen zelfstandig kunnen doen. Het doel van de weektaak is meervoudig: Kinderenkrijgen de kans om extra tijd te besteden aan lastige oefenstof, ze lerenzelfstandig met opdrachten om te gaan en ze leren het werk door de week heen te plannen. De weektaak wordt afgestemd op de individuele behoefte van ieder kind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jongste en oudste kleuters zitten bij ons op school in dezelfde groep. Wij hebben de ervaring dat dekinderen elkaar dan beter kunnen helpen. Bij de jongste kleuters ligtde nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voorgewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudstekleuters door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden wij allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.We werken in de kleutergroepvanuit ‘de kring’. In de kring begint de schooldag. Daarna wordt er gespeeld en gewerkt aan de tafels, in de werkhoeken in de klas en op de gang, in ‘de kuil’ , in de gymzaal en op de speelplaats. We werken aan de hand van thema’s. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming. De leerkrachten werken met de methode Schatkist. Veel kinderen zitten twee tot tweeëneenhalf jaar in een kleutergroep

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel van de school kunt u lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij zijn een reguliere basisschool, zie ook de schoolgids, die er door iets grotere klassen voor kiest om te werken met een uitgebreid zorgteam en vakdocenten. Op voorhand zijn alle leerlingen welkom op onze school, wij zullen per kind kijken of we kunnen voldoen aan de zorgbehoefte.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Oase werkt nauw samen met Peuterspeelzaal KIJK de Peuterkaravaan.

De Peuterkaravaan beschikt over vijf groepen. De peuters van 2 tot 4 jaar spelen iedere ochtend of middag met veel plezier samen in een veilige omgeving.De activiteiten op de Peuterkaravaan staan steeds weer in het teken van een thema waar de pedagogisch medewerkers de verhaaltjes, liedjes, knutselwerkjes en fantasiespelletjes op aanpassen. Zo ontwikkelt iedere peuter zich in zijn of haar eigen tempo. De pedagogisch medewerkers stimuleren hiermee de taalontwikkeling, de grove en fijne motoriek en de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Spelenderwijs en met veel humor draagt De Peuterkaravaan een steentje bij aan de toekomst van iedere peuter.

Openingstijden
Alle ochtenden 08:30 – 12:00 uur.Alle middagen 12:30 - 15:00 uur.
Vakanties: Tijdens nationale feestdagen en basisschoolvakanties zijn wij gesloten.


Een kijkje nemen?

Voor meer informatie kunt u bellen naar 070 368 77 50. De pedagogisch medewerkers beantwoorden graag uw vragen. U kunt ook samen met uw peuter een keer langs komen om een kijkje te nemen bij De Peuterkaravaanof op onze eigen website. Daarnaast kunnen de peuters doorstromen naar de buitenschoolse opvang (BSO) van Dak kindercentra, welke samenwerkt met basisschool De Oase. Zo blijven de peuters in een vertrouwde omgeving en kunnen zij als kleuter met hun peutervriendjes op de BSO spelen! Heeft u ook behoefte aan dagopvang voor wellicht uw andere kind(eren)? Dak kindercentra biedt dagopvang in kindercentrum Timo Dak aan de Kokosnootstraat 84. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Joris de Raad via het telefoonnummer 06 46 25 65 72.

Terug naar boven