Nutsschool Morgenstond

Zweeloostraat 61 2545 VC Den Haag

 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Nutsschool Morgenstond nemen wij in groep 8 de Drempeltoets en de Cito-eindtoets af bij onze leerlingen. De gemiddelde score op de Cito-eindtoets ligt al enkele jaren op of boven het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen. Naast deze toetsen nemen we ook de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) test af.

De NIO wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van Voortgezet Onderwijs. De NIO wordt op onze school in groep 8 ingezet als second opinion. Aan de hand van de NIO test ontvangt u een onafhankelijk maar concreet schooladvies.

Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO test is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO test bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de eerste tot de laatste dag dat de leerling bij ons op school is, wordt niet alleen bijgehouden hoe de leerling zich ontwikkelt op cognitief (leer)gebied, maar ook de sociale en motorische ontwikkeling worden gevolgd, vastgelegd en bijgehouden.

De leerkrachten en de intern begeleider bespreken de leerlinggegevens tijdens de groepsbesprekingen. De groepsbespreking vormt de basis van de onderwijsondersteuning van onze school.

Tweemaal per jaar wordt op groepsniveau de voortgang van de klas en/of individuele leerlingen besproken met de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Aan het einde van het schooljaar vindt er een overdracht plaats van de leerresultaten van de groep en de gedragsobservaties van de individuele leerling, zodat er in de volgende groep een juiste aansluiting kan worden bewerkstelligd.

Zodra de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, betrekt de leerkracht de ouders bij het analyseren van het probleem en bij het zoeken naar eventuele oplossingen. Indien het probleem niet door de leerkracht kan worden opgelost, wordt de intern begeleider ingeschakeld. Samen met de ouders kunnen zij besluiten de Interne Zorgcommissie en/of externe hulp in te schakelen. Als besloten wordt deze in te schakelen, dan wordt aan ouders schriftelijke toestemming gevraagd. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u nalezen met welke partijen we samenwerken. Zie hiervoor de toegevoegde bijlage.


Het leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem is een verzameling van gestandaardiseerde toetsen en observaties. De toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO).
Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele opvallende leerlingen te signaleren. Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de groepsresultaten met de intern begeleider.
In de groepen 1 en 2 worden geen toetsen afgenomen, maar wordt de ontwikkeling door observaties gevolgd.
Van elke leerling ontstaat er middels deze toetsen en observaties in de loop der jaren een reeks gegevens, die wij kunnen meten aan landelijke normen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Zij hebben de keuze uit vele scholen. De verantwoording voor de keuze van een school voor VO ligt te allen tijde bij de ouders. Wij proberen de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk bij die keuze te helpen waarbij we onderstaande planning hanteren. 

September:  
Afname van het Drempelonderzoek. Dit gebeurt in de klas en door de groepsleerkracht. Gedurende twee ochtenden krijgen de leerlingen vijf toetsen voorgelegd, t.w. begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, rekenen en spelling. Deze toetsen worden door de groepsleerkracht nagekeken, waarna de ‘aantal goedscores’ in het OnderwijsKundig Rapport (OKR) worden ingevoerd. De resultaten worden vrij snel daarna in het OKR weergegeven en worden ‘vertaald’  naar een plaatsingsadvies, dat weer wordt ‘meegenomen’ naar het uiteindelijke basisschooladvies. De leerlingrapporten worden eerst met de leerlingen in de klas besproken, waarna ze mee naar huis gaan en overhandigd worden aan de ouders/verzorgers. 

Oktober:
Afname NIO. Dit gebeurt eveneens in de klas. Nu níet door de groepsleerkracht, maar door een medewerker van het HCO. De groepsleerkracht blijft wel continu aanwezig. Aan de hand van in totaal zes af te nemen onderdelen wordt het IQ van de leerling bepaald. Die onderdelen zijn: Verbaal: Synoniemen, analogieën en categorieën; Symbolisch: Getallen, rekenen en uitslagen. De zes onderdelen samen resulteren in een NIO-Totaal, zijnde het IQ van de leerling. Ook de resultaten van de NIO worden weergegeven in het OKR en vormen een aanvulling op het uiteindelijke basisschooladvies. Per post ontvangt de school enkele dagen later de individuele leerlingrapporten, welke eerst individueel in de klas met de leerlingen wordt doorgenomen, waarna ze mee naar huis gaan en ook weer aan de ouders/verzorgers worden overhandigd.

November:
In deze maand organiseert de school een Algemene Informatieavond betreffende het Voortgezet Onderwijs. De groepsleerkracht legt uit hoe het Voortgezet Onderwijs in elkaar steekt en welke stappen er gaan volgen om uiteindelijk in het Voortgezet Onderwijs te geraken.

Begin november worden in de klas door de groepsleerkracht de reguliere CITO-toetsen afgenomen. Het betreffen begrijpend lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling en technisch lezen/DMT (DrieMinutenToets). De toetsuitslagen worden ‘meegenomen’ naar het VO-advies.
In de voorlaatste week van november krijgen de leerlingen hun basisschooladvies middels een brief. Dit krijgen de leerlingen als eerste te horen, waarna de brief  ’s middags thuis dient te worden afgegeven. In de week daarna zijn de individuele VO-gesprekken. Hierin motiveert de groepsleerkracht het gegeven VO-advies en zullen ook de intern begeleider en directeur aanwezig zijn. Na het gesprek wordt het advies definitief en kunnen de ouders (samen met hun kind) aan de slag met het selecteren van mogelijke VO-scholen.

Het VO-advies komt op de volgende manier tot stand:

 • alle gegevens uit het LeerlingVolgSysteem (LVS) vanaf groep 3;          
 • alle cijferrapporten vanaf groep 3;        
 • alle CITO-toetsuitslagen vanaf groep 3;          
 • uitslagen van de methodegebonden toetsen;         
 • uitslagen van Drempelonderzoek en NIO;     
 • de observaties van de bovenbouwleerkrachten; 
 • de observaties van de IB’er en (eventueel) directeur;         
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;     
 • de motivatie, (huis)werkhouding, gedrag, zelfstandigheid, algemene ontwikkeling, interesse, discipline, doorzettingsvermogen en thuissituatie van de leerling;     
 • intensief overleg met de ‘laatste’  groepsleerkrachten en IB’er.  

Er worden in groepsverband bezoeken aan VO-scholen afgelegd.

December:  
De VO-Scholenwijzer is digitaal beschikbaar. In deze Scholenwijzer staan alle scholen binnen Haaglanden vermeld met allerhande  informatie (open dagen, bereikbaarheid, enz.). Uiteraard bestemd om u alvast samen met uw kind te oriënteren en VO-scholen te selecteren, welke in januari/februari tijdens de Open Dagen gaan worden bezocht.

Januari:  
Na de kerstvakantie houden de VO-scholen hun Open Dagen (zie Scholenwijzer).

Februari:  
De eerste aanmeldperiode dient zich aan. U levert het aanmeldformulier digitaal in bij de VO-school van eerste keuze. Daarmee is uw kind op alle scholen van de voorkeurslijst aangemeld. Ook ontvangt u van de basisschool een kopie van het OKR over uw kind. In dit onderwijskundig rapport staan alle relevante gegevens over uw kind ten aanzien van zijn presteren op de basisschool, alsmede het VO-advies, zoals dat is besproken tijdens het individuele VO-gesprek in november.

Maart/April:  
U krijgt bericht van de VO-school of uw kind is geplaatst op één van de scholen op de voorkeurslijst. Indien uw kind op géén van de scholen is geplaatst, is er een 2de aanmeldingsperiode. U dient dan een nieuwe voorkeurslijst te maken van de scholen waar nog plaats is. Bericht van plaatsing volgt in april. 

In april is er voor de leerlingen van groep 8 de Eindtoets-CITO. De onderdelen die worden getoetst zijn: rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. 

Mei:  
Half mei volgt de uitslag van de Eindtoets-CITO, welke normaliter een bevestiging zal zijn van het in november gegeven VO-advies. Wanneer dit níet het geval is, zal heroverweging van het advies door de basisschool worden overwogen. Heroverweging vindt alleen plaats bij een significant hógere uitslag dan het in november gegeven VO-advies. Het VO-advies wordt dan aangepast en aan de betreffende VO-school doorgegeven. Uiteraard wordt dit met de ouders gedeeld. Is de CITO-uitslag lager, dan volgt géén heroverweging.

Juni:   In deze maand zijn er (meestal op woensdagmiddagen) kennismakingsdagen voor de toekomstige brugklasser. Uw kind wordt hiervoor door de VO-school uitgenodigd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samen verder
Nutsschool Morgenstond besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Op onze school vinden wij het belangrijk om op een prettige manier en respectvol met elkaar om te gaan. Een goed pedagogisch klimaat is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te kunnen komen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen verder
 • Respect
 • Goede omgangsnormen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft Nutsschool Morgenstond een basisarrangement gegeven. Dit betekent dat op grond van de onderzochte gegevens de Inspectie geen aanleiding heeft tot zorg over de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school.

Terug naar boven