Nutsschool Morgenstond

Zweeloostraat 61 2545 VC Den Haag

 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toetsing in groep 8
Op Nutsschool Morgenstond nemen wij in groep 8 de Drempeltoets en de Cito- doorstroomtoets af. De gemiddelde score op de Cito-doorstroomtoets (voorheen ‘eindtoets’) ligt al enkele jaren op of boven het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen. Naast deze toetsen nemen we ook de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) test af. De NIO wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van Voortgezet Onderwijs. De NIO wordt op onze school in groep 8 ingezet als second opinion. Aan de hand van de NIO test ontvangt u een onafhankelijk maar concreet schooladvies. Het verschil tussen de Cito-doorstroomtoets en de NIO test is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO test bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de eerste tot de laatste dag dat de leerling bij ons op school is, wordt niet alleen bijgehouden hoe de leerling zich ontwikkelt op cognitief (leer)gebied, maar ook de sociale en motorische ontwikkeling worden gevolgd, vastgelegd en bijgehouden.

De leerkrachten en de intern begeleider bespreken de leerlinggegevens tijdens de groepsbesprekingen. De groepsbespreking vormt de basis van de onderwijsondersteuning van onze school.

Tweemaal per jaar wordt op groepsniveau de voortgang van de klas en/of individuele leerlingen besproken met de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Aan het einde van het schooljaar vindt er een overdracht plaats van de leerresultaten van de groep en de gedragsobservaties van de individuele leerling, zodat er in de volgende groep een juiste aansluiting kan worden bewerkstelligd.

Zodra de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, betrekt de leerkracht de ouders bij het analyseren van het probleem en bij het zoeken naar eventuele oplossingen. Indien het probleem niet door de leerkracht kan worden opgelost, wordt de intern begeleider ingeschakeld. Samen met de ouders kunnen zij besluiten de Interne Zorgcommissie en/of externe hulp in te schakelen. Als besloten wordt deze in te schakelen, dan wordt aan ouders schriftelijke toestemming gevraagd. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u nalezen met welke partijen we samenwerken. Zie hiervoor de toegevoegde bijlage.


Het leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem is een verzameling van gestandaardiseerde toetsen en observaties. De toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO).
Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele opvallende leerlingen te signaleren. Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de groepsresultaten met de intern begeleider.
In de groepen 1 en 2 worden geen toetsen afgenomen, maar wordt de ontwikkeling door observaties gevolgd.
Van elke leerling ontstaat er middels deze toetsen en observaties in de loop der jaren een reeks gegevens, die wij kunnen meten aan landelijke normen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO).
Het VO-advies komt op de volgende manier tot stand:

 • alle gegevens uit het LeerlingVolgSysteem (LVS) vanaf groep 3;
 • alle CITO-toetsuitslagen vanaf groep 3 (waarbij die van de groepen 6, 7 en 8 het zwaarst wegen);
 • uitslagen van de methodegebonden toetsen;
 • uitslagen van Drempelonderzoek en NIO;
 • de observaties van de bovenbouwleerkrachten;
 • de observaties van de IB’er en (eventueel) directeur;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;
 • de motivatie, (huis)werkhouding, zelfstandigheid, algemene ontwikkeling, interesse, discipline, doorzettingsvermogen en thuissituatie van de leerling.

  Vanaf eind groep 6 worden de scores van de CITO-toetsen ‘vertaald’ naar een uitstroomniveau. Deze uitslagen staan in het schoolrapport. Op deze manier krijgen ouders alvast een idee wat ongeveer het uitstroomniveau van hun kind wordt. Hierdoor kunnen zij zich al in groep 7 oriënteren op middelbare scholen. De school geeft géén voorlopig advies eind groep 7.

  In groep 8 ziet de planning m.b.t. de overgang naar de middelbare school er als volgt uit:
  September: Afname van het Drempelonderzoek. Gedurende twee ochtenden krijgen de leerlingen vijf toetsen voorgelegd, t.w. begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, rekenen en spelling. De resultaten worden in het Onderwijskundig Rapport (OKR) weergegeven en ‘vertaald’ naar een plaatsingsadvies, dat weer wordt meegenomen naar het uiteindelijke basisschooladvies.
  Oktober: Afname NIO door een medewerker van het HCO. De resultaten van de NIO worden weergegeven in het OKR en vormen een aanvulling op het uiteindelijke basisschooladvies.
  November: Begin november worden in de klas door de groepsleerkracht de reguliere CITO-toetsen afgenomen en organiseert de school een Algemene Informatieavond betreffende het Voortgezet Onderwijs.
  Eind november krijgen de leerlingen hun voorlopig basisschooladvies. In de week daarna zijn de individuele VO-gesprekken. Hierin motiveert de school het gegeven advies.
  Januari: Na de kerstvakantie houden de VO-scholen hun Open Dagen (zie https://scholenwijzer.denhaag.nl/). Deze lopen door in februari en maart.
  Februari: Afname CITO-doorstroomtoets. Ouders ontvangen het OKR van hun kind. Het OKR is een rapport van de basisschool voor de middelbare school. Hierin staan alle relevante gegevens m.b.t. de leerling (zowel algemene leerlinggegevens als gegevens over de schoolprestaties).
  Maart: Uitslag CITO-doorstroomtoets en heroverweging/mogelijke herziening van het basisschooladvies. Heroverweging vindt plaats bij een significant hógere uitslag dan het in november gegeven basisschooladvies. Is de uitslag lager dan het gegeven basisschooladvies, dan blijft het eerder gegeven advies staan. Eind maart volgt de eerste aanmeldingsperiode voortgezet onderwijs. Ouders melden hun kind digitaal aan bij de scholen van hun keuze (voorkeurslijst). De verantwoording voor de keuze van een school voor VO ligt te allen tijde bij de ouders. De school tracht uiteraard zo goed mogelijk bij de schoolkeuze te helpen.
  Mei: Uitslag toelatingsbesluiten middelbare scholen. Heeft de leerling onverhoopt geen plek, dan volgt er een tweede aanmeldingsronde.
  Juli: In deze maand zijn er kennismakingsdagen voor de toekomstige brugklasser.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samen verder
Nutsschool Morgenstond besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Op onze school vinden wij het belangrijk om op een prettige manier en respectvol met elkaar om te gaan. Een goed pedagogisch klimaat is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te kunnen komen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen verder
 • Respect
 • Goede omgangsnormen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft Nutsschool Morgenstond een basisarrangement gegeven. Dit betekent dat op grond van de onderzochte gegevens de Inspectie geen aanleiding heeft tot zorg over de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school.

Terug naar boven