Nutsschool Morgenstond

Zweeloostraat 61 2545 VC Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
  • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
  • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
  • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond

Het team

Toelichting van de school

Ons schoolteam bestaat uit zo'n 20 medewerkers en bestaat uit leraren, onderwijsassistenten, een conciërge, een administratief medewerkster, een directeur en twee bouwcoördinatoren. 
Wij zijn bereikbaar via Social Schools en de schooltelefoon. Tel. 070-3663445?

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als één van onze leerkrachten afwezig is, gaat onze voorkeur uit naar de inzet van ons eigen personeel. Als dat niet lukt, schakelen we een bureau in om te voorzien in de tijdelijke vervanging van personeel. Als beide oplossingen niet mogelijk zijn, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. In het uiterste geval zullen we u zo spoedig mogelijk vragen om zelf uw kind op te vangen. Dit kan voorkomen als er twee of meer leerkrachten gelijktijdig ziek zijn en er geen vervanging mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Verticale groepen 0 t/m 2
Wij hebben drie kleutergroepen: groep Blauw, Geel en Rood.? Daarbinnen hanteren we een verticale leeftijdsopbouw. Dit betekent dat in elke kleutergroep kinderen zitten uit de instroomgroep (0), 1 én 2.? Wij stimuleren elk kind om het volgende stapje in zijn ontwikkeling te zetten, onafhankelijk van leeftijd.? Kinderen die na 1 oktober instromen starten in de instroomgroep (0).? Uw kind 'kleutert' in principe dus minstens 2 jaar. Hierdoor ontstaat een stevige basis waardoor de kinderen met genoeg bagage aan groep 3 kunnen beginnen. 
Jonge kinderen leren het meest door spel. Wij willen graag dat de kinderen de echte wereld beleven in een rijke speel-leeromgeving. Daarom richten we bij elk thema onze kleuterklassen een beetje anders in. Zo stimuleren wij een onderzoekende en spelende manier van leren.   De bouwhoek verandert soms in een werkplaats met echte zagen, hamers en spijkers. Naast de huishoek staat er wel eens dokterspraktijk met een wachtkamer en een apotheek. Vanuit de watertafel worden riolen aangelegd die door de halve klas lopen. De kinderen dweilen de vloer met een dweil die ze kopen in de schoonmaakwinkel. Door het spelen en werken rondom echte onderwerpen ontdekt het kind de wereld om zich heen.  Ieder thema wordt vanuit zoveel mogelijk leergebieden belicht. Zo komen taal, rekenen en motoriek op een betekenisvolle manier terug bij alles wat de kinderen doen: knutselen, zingen, schrijven, voorlezen en spelen in de hoeken. Wij observeren het spel en het gedrag van de kinderen en helpen waar nodig. Met gerichte spelbegeleiding stimuleren we elk kind om het volgende stapje te zetten in zijn/haar ontwikkeling. 

Jaarklassen vanaf groep 3
Vanaf groep 3 is ons onderwijs georganiseerd in jaarklassen, waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Als een kind doubleert (blijft zitten), is hij/zij een jaar ouder dan de klasgenoten. Meer informatie over doubleren vindt u in ons doublureprotocol, dat te vinden is op onze website.
Voor ons is de groep als sociale eenheid heel belangrijk. Dáár moeten de leerlingen zich fijn voelen en zich ontwikkelen. Binnen die groep past elke leerkracht het onderwijs zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden en capaciteiten van elk kind. Wij kunnen binnen ons leerstofjaarklassensysteem rekening houden met leerlingen die extra uitleg of juist uitdaging nodig hebben. Dit bereiken we onder andere door gebruik te maken van ons instructiemodel EDI (expliciete directe instructie). Binnen dit instructiemodel staan de instructie van de leerkracht (hardop voordoen in een interactieve instructie) en optimale betrokkenheid door het toepassen van coöperatieve werkvormen centraal. Kinderen die de stof snel begrijpen gaan na de uitleg aan het werk. De leerkracht geeft extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben. Dat gaat in kleine groepjes of met een individueel kind.

Onderwijsondersteuning 
We beschikken over vier onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkracht in en buiten de klas. Door het werken met onderwijsassistenten kunnen wij optimaal differentiëren binnen de jaargroepen. Daarnaast werken wij met het project Studenten voor Educatie. Een aantal studenten biedt uitdagende projecten aan groepjes leerlingen uit de midden- en bovenbouw, met als doel het onderwijs te verrijken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal- en rekendoelen worden in de kleutergroepen aan het thema verbonden. Taal en rekenactiviteiten worden zowel in de hoeken als in de kring aangeboden.? Naast reken- en taaldoelen wordt er gewerkt aan de creatieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. De gymnastiek- en bewegingslessen worden door zowel de vakleerkracht als de groepsleerkrachten verzorgd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze lesurentabel is een grove weergave van het aantal uren dat wij gemiddeld per week aan een vak besteden. De uren kunnen nooit helemaal los van elkaar worden gezien. Gedurende een les kunnen meerdere vakken aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan een aardrijkskundeles waarbij leerlingen afstanden meten (rekenvaardigheden), of een geschiedenisles waarbij leerlingen een samenvatting van de gelezen tekst maken (begrijpend lezen).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dagelijks geven onze leraren en onderwijsassistenten onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die Nutsschool Morgenstond kan aanbieden aan de kinderen als integraal onderdeel van het geboden onderwijs. 

Naast de basisondersteuning hebben we de beschikking over een intern begeleider, onderwijsassistenten, reken- en taalcoördinatoren, een vertrouwenspersoon, een aandachtsfunctionaris en werken wij samen met verschillende externe partijen zoals een fysiotherapeut en ambulant begeleiders. Deze functionarissen ondersteunen het lerarenteam in de dagelijkse onderwijspraktijk. Voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op deze en/of andere leergebieden, werken wij samen met ketenpartners. Deze ketenpartners zijn bijvoorbeeld de schoolarts, de onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband SPPOH, het gezinscoachmaatje van het CJG, de schoolpsycholoog van het HCO, etc. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen met wie wij nog meer samenwerken en welke onderwijsondersteuning wij als school kunnen bieden.

Bij het opstellen en monitoren van een OPP (ontwikkelperspectiefplan) voor leerlingen met specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften organiseren wij MDO's (multidisciplinaire overleggen) met interne en externe specialisten en ouders. Externe specialisten zijn bijvoorbeeld de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de psycholoog van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HC), het gezinscoachmaatje van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de jeugdarts van het CJG, etc. In overleg brengen we de benodigde disciplines bij elkaar voor het MDO. 
In dit MDO brengen we de behoeften van de leerling in kaart en stellen we een plan op om hieraan te werken. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om de overgang naar de kleuterklas soepel te laten verlopen, zodat het kind met vertrouwen de overstap kan maken. Daarom werken de pedagogisch medewerkers van de voorschool (peuterspeelzaal) en de leerkrachten van groep 1-2 samen. Vlak voordat een peuter 4 jaar wordt, is er een warme overdracht tussen 2Samen en de leerkrachten van de basisschool. De peuters gaan ook een aantal keer op bezoek in hun toekomstige kleuterklas. 

Terug naar boven