Nutsschool Morgenstond

Zweeloostraat 61 2545 VC Den Haag

 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond
 • Schoolfoto van Nutsschool Morgenstond

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig leest u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Nutsschool Morgenstond heeft alles onder één dak. In het gebouw is ook een peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Wij zijn een Voorschool waar de kinderen centraal staan met veel aandacht voor rekenen, taal en woordenschat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerking
 • Plezier
 • Focus op taal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmeldprocedure kleuters
Indien u interesse heeft in Nutsschool Morgenstond, maakt u een afspraak met de directeur voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuisgestuurd door de gemeente. Dit ontvangt u vlak voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk; de school neemt het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Onze school heeft een leerlingplafond. Bekijk hier de filmpjes over aanmelden op de basisschool met een leerlingplafond. Meer informatie over onze aanmeldprocedure vindt u op de Scholenwijzer.

Kinderen die een broertje of zusje hebben die de school reeds bezoekt, hebben voorrang. Dat geldt ook als uw kind naar de voorschoolse voorziening gaat waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2Acrobaten. 

Als uw kind bij ons op school definitief is ingeschreven, is de procedure als volgt:
- De week voor het kind 4 jaar wordt, is er een wenweek. De leerkracht neemt contact op met ouders en overlegt op welke dagdelen de kleuter gaat wennen.
- In de wenweek vindt er een intakegesprek plaats met leerkracht en ouders.

Met de ouders van kinderen die in de maand december of juli 4 jaar worden, overlegt de leerkracht wanneer het kind gaat starten op school. Dit heeft te maken met de drukke periode (feesten decembermaand/afsluiten schooljaar). 

Aanmeldprocedure van kinderen die van een andere school komen
Ouders die hun schoolgaande kind willen aanmelden op Nutsschool Morgenstond, sturen een mail naar de directeur met de volgende gegevens:
- Naam leerling(en);
- Geboortedatum; 
- Huidige groep;
- Reden van aanmelding;
- Schriftelijk akkoord voor contact tussen beide scholen.  

Daarna gaat de procedure als volgt: 

 • Eerst kijken we of er plaats is in het betreffende leerjaar. De school bepaalt óf en in welke groep een leerling geplaatst wordt;         
 • Er wordt contact gezocht met de vorige school;  
 • Indien nodig komt de leerling 2 dagen ter observatie in de klas waar hij/zij vermoedelijk geplaatst gaat worden;     
 • Daarnaast wordt de leerling indien nodig op onze school getoetst door de intern begeleider. Dit heeft als doel het juiste niveau van het kind vast te stellen. Dit is nodig om de leerling de begeleiding en zorg te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft;          
 • Als wij de begeleiding en zorg, door wat voor omstandigheden dan ook, niet kunnen bieden, behouden wij ons het recht voor om een leerling niet toe te laten;
 • Als wij de leerling toelaten, ontvangt onze school een onderwijskundig rapport, vóór de plaatsingsdatum van de vorige school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven