Prinses Marijkeschool

Abraham van Beyerenstr 1 c 2525 TA Den Haag

 • Schoolfoto van Prinses Marijkeschool
 • Wij behoren tot een van de beste scholen van de wijk
 • Schoolfoto van Prinses Marijkeschool
 • Wij besteden extra tijd aan taal en rekenen
 • We hebben aandacht voor elk kind

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u betrouwbare informatie over de resultaten van de Prinses Marijkeschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school.

De Prinses Marijkeschool is de leukste school van de Schilderswijk. Het is een openbare school in een mooi modern gebouw. De Prinses Marijke is een Vreedzame School, waar verschillen tussen kinderen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Wij beschikken over moderne leermiddelen en de leerkrachten werken hard om alle talenten van onze leerlingen tot ontwikkeling te brengen.

Eigentijds onderwijs met oog voor resultaat, talent en veiligheid!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs
 • Goede resultaten
 • Veilige leeromgeving
 • Brede ontwikkeling (talenten)
 • Toekomst gericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
322
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is vóór schooltijd opvang voor uw kind mogelijk op maandag t/m vrijdag vanaf 7.30 uur. Na schooltijd kan uw kind opgevangen worden tot uiterlijk 18.30 uur. De school heeft hiervoor een samenwerkingsverband met kindercentrum Saïd. De kinderen worden door personeel van Saïd van en naar school gebracht. Het adres van het kindercentrum is:

Vermeerstraat 56a

2525 VM Den Haag

070-3887291

Als u zich wilt inschrijven voor de voor- of naschoolse opvang, neemt u dan contact op met de directie van de school. U krijgt dan informatie over de tarieven en de afspraken die de school met kindercentrum Saïd heeft gemaakt.

Verlengde schooltijden / LeerKansenProfiel

De Prinses Marijkeschool werkt met het LeerKansenProfiel. Dat betekent dat wij werken met verlengde schooltijden waardoor wij ons aanbod kunnen uitbreiden met talent-lessen, zoals drama, dans, tekenen, sport, muziek, techniek en ICT. Iedere leerling krijgt hierdoor volop kansen om zijn/haar talent(en) te ontwikkelen. Sinds januari 2017 hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een iPad in bruikleen, zodat we de leerlingen goed kunnen voorbereiden op de ontwikkelingen van deze tijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen hanteert een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode helpt leerkrachten goed te reageren bij signalen van geweld. De procedure is als volgt:

 • Een leerkracht herkent signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • De leerkracht bespreekt met een intern begeleider (aandachtsfunctionaris) van de school de waargenomen signalen; 
 • De leerkracht voert een gesprek met de leerling en eventueel met de ouder(s);     
 • De leerkracht bepaalt in overleg met de intern begeleiders en de directie de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling;
 • Gezamenlijk wordt er besloten of de school zelf hulp organiseert of dat er een melding gedaan wordt bij Veilig thuis Haaglanden

Voor verdere details over deze ligt op school bij de directie het Protocol Meldcode huiselijk geweld ter inzage.   

Terug naar boven