Het Volle Leven

Rijslag 15-21 2587 BB Den Haag

Schoolfoto van Het Volle Leven

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, maakt de school gebruik van de leerlingvolgsystemen ‘KIJK’ (groepen 1 en 2) en CITO (groepen 3 tot en met 8).

De toetsen van CITO zijn methodeonafhankelijke toetsen, die de ontwikkeling van de kernvakken van leerlingen meten. De leerkrachten analyseren deze toetsen en passen het onderwijsaanbod indien nodig aan om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling.

De meetmomenten zijn in januari en juni. De resultaten zijn terug te vinden op het rapport en worden besproken tijdens de oudergesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Wij leren de leerlingen 21ste -eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij op de toekomst worden voorbereid. Wij werken specifiek aan de volgende vaardigheden: samenwerken, communicatie, creatief en kritisch denken, burgerschapsvorming en karaktervorming.

Dit doet de school aan de hand van een methode voor wereldoriëntatie. Daarnaast wordt elk schooljaar aan verschillende schoolbrede projecten gewerkt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veilig en verbonden
  • positief
  • democratisch

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 3 maart 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De inspecteurs  kwamen tot het volgende eindoordeel: “De kwaliteit van het onderwijs op Het Volle Leven is op orde.” Over de kwaliteitszorg schrijft de inspectie het volgende in het inspectierapport:

"De kwaliteitszorg is over de hele linie voldoende. De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie in kaart gebracht, vastgelegd en conclusies getrokken voor de inrichting van het onderwijs. Zo is het onderwijsvoor de meer- en hoogbegaafde leerlingen en de afstemming van de onderwijstijd op de onderwijsbehoeften van leerlingen opgepakt, maar nog in ontwikkeling. Verder heeft de school hogere opbrengstdoelen voor alle leerlingen vastgesteld. Ook uit de evaluatie van de resultaten is nu gebleken dat de leerlingen van de school hogere prestaties kunnen leveren en dat er best meer van hen gevraagd kan worden. De trendanalyse van februari 2016 en de interventies in de groepen 5 en 7 hebben dit beeld bevestigd. De resultaten van alle groepen zijn vooruit gegaan. Verder bleek tijdens de lesbezoeken dat de leerlingen leergierig en gemotiveerd zijn. De school heeft het tot een gewoonte gemaakt om de evaluatie van de resultaten in het team te bespreken en daarover afspraken te maken.

De evaluatie van het onderwijsleerproces wordt systematisch gedaan. Hierbij ondersteunt een externe deskundige de school. Het is de directie en het team gelukt de kwaliteit van het onderwijsleerproces sterk te verbeteren. Het team is zich ook bewust van de noodzaak om de prestaties van de leerlingen te verhogen en zij werken gezamenlijk aan het realiseren van hoge opbrengstdoelen. De directie heeft schoolbrede afspraken gemaakt over onderwijstijd, het didactisch handelen, de afstemming van het onderwijs op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen, de begeleiding en de zorg. Vanuit de focus dat de onderwijsresultaten in overeenstemming zijn met de kenmerken van de leerlingen: ’Halen wij het beste uit onze leerlingen’ wordt er nu onderwijs gegeven."

Het volledige inspectierapport is te lezen via onderstaande link.

Terug naar boven