Het Volle Leven

Rijslag 15-21 2587 BB Den Haag

Schoolfoto van Het Volle Leven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stappenplan kortdurende vervanging

  1. Vervanging door een leerkracht met ambulante taken op de desbetreffende dag.
  2. Vervanging door een beschikbare onderwijsassistent of stagiaire (onder supervisie).
  3. Het toezicht houden op een groep door een leerkracht van een andere groep door middel van het opgeven van zelfstandig werk.
  4. Het verdelen van een groep over de andere groepen. Leerlingen van een kleutergroep worden verdeeld over de overige kleutergroepen. Leerlingen van de groepen 3 worden verdeeld over de kleutergroepen en de overige groepen 3. Leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 worden verdeeld over de midden- en bovenbouwgroepen.

Stappenplan langdurige vervanging

  1. Vervanging door een leerkracht die op de desbetreffende dag(en) niet werkt.
  2. Vervanging door een leerkracht die niet bij ons werkzaam is, maar wel bij ons bekend staat als invaller.
  3. Het verdelen van een andere groep, waardoor de vrijgekomen leerkracht ingezet kan worden voor de vervanging van de afwezige leerkracht. Op deze wijze streven wij naar het voorkomen van leerachterstanden in de groep van de afwezige leerkracht.
  4. Indien mogelijk, wordt er onderwijs op afstand aangeboden.
  5. Het naar huis sturen van een groep. Ook nu kan het zijn, dat op een bepaald moment een groep van een aanwezige leerkracht naar huis gestuurd wordt. De vrijgekomen leerkracht wordt dan ingezet voor vervanging van de afwezige leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs in groep 1 en 2 richt zich op de brede ontwikkeling van het jonge kind. Door te werken met combinatiegroepen leren jongste en oudste kleuters met en van elkaar. Leeractiviteiten hebben een voornamelijk speels karakter. Het kindvolgsysteem van “Kleuterplein” en “Kijk” brengt de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld.

Vanaf groep 3 organiseren wij ons onderwijs volgens de principes van het Effectieve Directe Instructie model (kortweg EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen. Hierdoor hebben wij nadrukkelijk oog voor het individuele kind en de onderlinge verschillen tussen kinderen. Kinderen die extra hulp nodig hebben, krijgen verlengde instructie en kinderen die de lesstof goed beheersen krijgen ander uitdagend lesmateriaal aangeboden. Wij hanteren duidelijke werkafspraken, waardoor rust en regelmaat ontstaat. De observaties van de leerkracht en de resultaten van Cito-toetsen bepalen welk type instructie en verwerkingsstof een kind krijgt aangeboden.

Digitaal onderwijs - Op Het Volle Leven werken kinderen meerdere malen per week met een laptop.

Bewegingsonderwijs - Vanaf groep 2 verzorgt de vakleerkracht gymnastiek eenmaal per week een gymles. Vanaf groep 3 wordt dit uitgebreid naar tweemaal per week.

Zwemles - Kinderen in groep 5 en 6 nemen wekelijks deel aan het schoolzwemmen in zwembad De Blinkerd.

Buitenschoolse activiteiten - muzieklessen (een instrument bespelen zoals gitaar, djembé of drums), tekenlessen (specifieke kunsttechnieken toepassen), klusclub (de dieren en het schoolterrein worden door de kinderen extra verzorgd), buitenschoolse sportactiviteiten (kennismaken met een verscheidenheid aan sporten)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle scholen die bij SPPOH zijn aangesloten, bieden een vast en stevig pakket van basisondersteuning. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle scholen goed hebben nagedacht over het pedagogisch klimaat op school, dat de leerkrachten hun werkwijze iedere dag weer goed afstemmen op de (individuele) leerlingen in hun groep, dat de school weet wat nodig is bij dyslexie of bij sociaalemotionele vragen en dat de school samenwerkt met Veilig Thuis.

Voor een klein gedeelte van de leerlingen (zo’n vijf procent) is meer ondersteuning nodig, soms in combinatie met zorg. Vaak kan die extra ondersteuning worden gegeven op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en kan daarvoor extra middelen aanvragen bij SPPOH. Vroeger heette dit een rugzakje.

Omdat extra ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen uniek is en elke aanvraag daarom anders zal zijn, spreken we voortaan van een “arrangement”. We arrangeren als het ware iets wat speciaal voor deze specifieke leerling nodig is.

Extra informatie over onze faciliteiten:

Het schoolgebouw is rolstoeltoegankelijk. Er zijn lokalen en ruimtes die niet toegankelijk zijn voor een rolstoel. Het schoolterrein waar veel activiteiten worden gegeven, is niet rolstoelvriendelijk.

Er zijn geen afgeschermde werkplekken. Er is één invalidetoilet voor volwassenen aanwezig. Er zijn geen prikkelvrije (arme) ruimtes door de openheid in het gebouw.

Er zijn leerpleinen en de lokalen hebben veel ramen naar buiten en naar de leerpleinen. Er is een lokaal voor begaafde leerlingen.

Er zijn voldoende laptops en tablets aanwezig die de school heeft aangeschaft. Voor dyslectische leerlingen vragen we de ouders om een tablet, telefoon of Daisy speler aan te schaffen, zodat wij de gesproken software hierop kunnen installeren.

We werken met aangepaste software voor leerlingen met een lichamelijke beperking, zodat zij verwerkingsstof op een computer kunnen maken.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken opbrengstgericht voor de kernvakken rekenen, taal en lezen. Dit betekent dat wij voor iedere leerling maximale leerresultaten willen behalen. Daarvoor werken we gedifferentieerd in de groepen. Daarnaast zetten wij interne en externe RT-leerkrachten ter ondersteuning van ons onderwijs in.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven