Openbare Basisschool Prins Willem Alexander

Laakweg 199 2521 SG Den Haag

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander

Het team

Toelichting van de school

De PWA beschikt over een professioneel team dat bestaat uit leerkrachten die al vele jaren met elkaar samenwerken, nieuwe leerkrachten die meer recent hun opleiding hebben afgerond en leerkrachten in opleiding (bijv. zij-instromers) . Samen zetten we ons in voor het beste onderwijs. Het team heeft hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. We zetten als school veel in op ontwikkeling en training. Op deze wijze kunnen we uw kind datgene bieden wat hij nodig heeft. 

De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders als het de ontwikkeling van hun kind betreft. 

Het team bestaat voor een groot deel uit de groepsleerkrachten. Daarnaast onderscheiden we de volgende functies/taken: 

 • intern begeleiders
 • bouwcoördinatoren
 • vakleerkrachten gym, CKV, techniek, muziek, drama en taal- en rekendans
 • interne coaches
 • plusklasbegeleider
 • remedial teachers
 • dyslexie ondersteuner
 • interne stagebegeleiders studenten MBO en HBO
 • ICT
 • directie
 • conciërge
 • administratie
 • vertrouwenspersonen
 • coördinatoren betreft rekenen, taal, ouders, meer- en hoogbegaafdheid, cultuur, sociaal emotionele ontwikkeling, anti-pesten
 • onderwijsassistenten

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zullen het beschreven stappenplan uit het protocol van De Haagse Scholen ‘Voorkomen van lesuitval’ volgen (verkrijgbaar bij de directie).

Dit houdt in het kort het volgende voor onze school in:

Bij kortdurende (ziekte)vervanging:

 1. De directie bekijkt of er beschikbare ambulante collega’s zijn die de groep kunnen overnemen.
 2. Parttime collega’s die bereid zijn extra te willen werken, worden gevraagd of zij voor die dag extra willen komen werken.
 3. Indien een Pabostagiaire (3e-4e jaar) aanwezig is, mag deze de groep overnemen onder toezicht / verantwoordelijkheid van een MT-lid of een leerkracht van de school waarmee wordt afgesproken dat hij/zij toezicht houdt. Hetzelfde geldt voor een onderwijsassistent. 
 4. De directie schakelt TOP De Haagse Scholen in, om te kijken of vervanging beschikbaar is.
 5. Indien er bij TOP geen vervanging beschikbaar is zal TOP De Haagse Scholen de door De Haagse Scholen geselecteerde uitzendbureaus (met raamovereenkomst) benaderen om te kijken of deze geschikt personeel voorhanden hebben.
 6. Mocht de bij stap 5 geformuleerde stap geen resultaat opleveren zal TOP De Haagse Scholen nog andere bureaus benaderen (zonder raamovereenkomst).

Indien er geen vervanging beschikbaar is:

 • Betreft het de groepen 1 en 2: de ouders van de kinderen die 4 jaar zijn ( = nog niet leerplichtig ) worden gevraagd om hun kind voor die dag thuis te houden. Hierdoor kunnen er in de onderbouw groepen worden samengevoegd. ·
 • Betreft het de groepen 3: er wordt een andere groep verdeeld of samengevoegd, zodat er een leerkracht beschikbaar komt om groep 3 te vervangen. 
 • Betreft het de groepen 4 t/m 8: de groep wordt verdeeld over de andere groepen in deze bouw. Voor deze noodsituatie ligt er in iedere klas een verdeellijst en een zelfstandig werkpakket klaar voor de leerlingen.

Er zijn meerdere collega’s ziek waardoor niet alle groepen opgevangen kunnen worden:

 • Er wordt/worden uit noodzaak één of meerdere groepen naar huis gestuurd. Ouders worden op de hoogte gebracht van het vervangingsprobleem. Bij langdurige (ziekte)vervanging bekijkt het MT per situatie hoe deze het beste vervangen kan worden.

In het ‘Noodplan Lerarentekort Den Haag’ (verkrijgbaar bij de directie) staan mogelijkheden om de afwezigheid van leerkrachten op te vangen op zowel de korte als de (middel)lange termijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als school werken wij in homogene groepen; kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd zitten in één lokaal.
Van bijna elke groep zijn er twee klassen (dus bijvoorbeeld 1a en 1b, 6a en 6b).  Leerlingen in groep 8 zitten in één grote groep. Het grootste deel van de week wordt het lesaanbod verzorgd door twee groepsleerkrachten.

Mocht in de loop van het schooljaar blijken dat groep 1 te groot wordt, dan zal er een instroomgroep opgestart worden. 

Iedere groep heeft een eigen leerkracht, of in het geval van een duobaan, twee leerkrachten.
Deze leerkracht is verantwoordelijk voor het pedagogisch en didactisch klimaat in de klas. We willen de kinderen een veilige, rustige en gestructureerde leeromgeving bieden, die zorgt dat maximale ontwikkeling mogelijk is.
Naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, registreert en analyseert de leerkracht ook alle observatie- en toetsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om zo goed mogelijk de onderwijsbehoefte van het kind in kaart te brengen en hierop aan te sluiten. Uiteraard worden deze gegevens ook met de ouders gecommuniceerd. De leerkracht is voor u, als ouder, het eerste aanspreekpunt. 

Taal/lezen
In de kleutergroepen wordt gewerkt met de voorschoolmethode Piramide.
De leerdoelen vanuit het observatiesysteem Kijk zijn hierbij leidend (beredeneerd aanbod). De kleuters en groepen 3 gebruiken voor woordenschatontwikkeling Logo (3000). Ook de groepen 4 en 5 werken met een aanvullend woordenschatprogramma: Schooltaalwoorden van Logo
In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen.
Uitbreiding en verdieping van de leesvaardigheid vindt in de hogere groepen plaats met behulp van Estafette nieuw (technisch lezen) en Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen).
De groepen 4 t/m 8 werken met Taal actief waarin gewerkt wordt op drie niveaus.
Voor studievaardigheden werken de groepen 6 t/m 8 met Blits.

Rekenen
In schooljaar 2021-2022 is gestart met één van de nieuwste rekenmethodes, nl. Wereld in getallen voor de groepen 3 t/m 8.
De kleuters werken aan rekenen in Piramide en ook voor hen is er een nieuwe aanvullende methode, nl. Rekenplein.  

Engels
De groepen 7 en 8 werken met de Engelse methode Take it easy.

Sociaal emotionele ontwikkeling
We werken met de methode Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid.
We monitoren de sociale veiligheid in de groepen 3 t/m 8 door het gebruik van Viseon, een (digitaal) leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. Deze wordt 2x per jaar door de leerkracht ingevuld. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen zelf ook een scorelijst in, zodat zij zelf kunnen aangeven hoe zij denken over hun sociale competentie. Vervolgens gaan leerkrachten (indien nodig) met leerlingen in gesprek. 
De leerkrachten van de kleuters gebruikende het leerlingvolgsysteem Kijk. Hiermee kunnen zij de ontwikkeling in kaart brengen door observatie en registratie, de onderwijsbehoeften bepalen en een beredeneerd aanbod ontwerpen.

Wereldoriëntatie en verkeer
Schooljaar 2022-2023 starten we met een nieuwe methodes voor wereldoriëntatie, nl. Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken. De groepen 3 en 4 gaan door met de Zaken van Zwijsen. 

Er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats.
Voor de praktische lessen werken we samen met BreedActief (Verkeerskunsten). Twee keer per jaar staat er twee weken lang een container op school en worden de gymlessen vervangen door fietslessen rond de school. 
We maken voor de theorie gebruik van de actuele lesbrieven van Veilig Verkeer Nederland.
Wat betreft de veiligheid rond de school, blijft het haal- en brenggedrag van ouders een aandachtspunt. 

Ieder jaar doen de leerlingen van groep 7 mee aan het theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland en aan het fietspraktijkexamen van de gemeente Den Haag. 

Schrijven
Er wordt gewerkt aan de fijne en grove motoriek van de kinderen. In alle groepen wordt met de schrijfmethode Pennenstreken gewerkt. De kleutergroepen maken ook gebruik van Schrijfdans.

Bewegingsonderwijs en zwemmen
Jonge kinderen hebben veel behoefte aan beweging. Het lesrooster van de onderbouw is zodanig samengesteld dat daarmee voldoende rekening wordt gehouden. De leerlingen van de groepen 1/2 gymmen in het speellokaal of bewegen buiten op het schoolplein. De groepen 3 t/m 8 gymmen in onze gymzaal in ieder geval onder leiding van een vakleerkracht. De groepen 5 doen mee aan het schoolzwemmen, aangeboden vanuit de gemeente Den Haag. 

Levensbeschouwing
Onze school is een openbare school. Wij besteden in ons lesaanbod aandacht aan geestelijke stromingen. De kinderen maken in meer of mindere mate kennis met de vijf grootste wereld religies: het Christendom, het Jodendom, de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme. 

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden, onze plusklas
Wij bieden uitdaging in de plusklas aan leerlingen vanaf groep 1, wanneer er duidelijk sprake is van een ontwikkelings- en/of didactische voorsprong. Deze voorsprong is op meerdere gebieden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.

Plusklasleerlingen op de PWA

 • komen één maal in de week ten volle tot hun recht in de plusklas
 • voelen zich thuis en doen energie op
 • leren in hun talent te geloven
 • krijgen genoeg zelfvertrouwen om te laten zien wat zij in hun mars hebben
 • vinden uitdaging
 • ontwikkelen zich in leren leren, leren denken en leren leven
 • komen in contact met “peers”
 • leren samenwerken
 • leren doorzetten
 • ontwikkelen een growth mindset
 • ondervinden dat leren leuk is en
 • leren dat begaafdheid een gave is!

De criteria voor de aanmelding voor de plusklas staan beschreven in ons protocol ‘Signaleren en aanmelden’.
De signalering gebeurt door de klassenleerkracht en waar nodig met ondersteuning van de plusklasbegeleider. 
Voordat de leerlingen worden aangemeld, worden zij doorgesproken met de intern begeleider. Er is uiteraard ook altijd overleg met ouders over plaatsing in één van onze plusklassen. 

Wij hebben vier combinatieplusklassen:

 • plusklas 1/2
 • plusklas 3/4
 • plusklas 5/6
 • plusklas 7/8

In de plusklas wordt er middels projecten, verrijkende taken en leer-en denkspellen gewerkt aan inhouds- en vaardigheidsdoelen op het gebied van:

 • Leren leren
 • Leren denken
 • Leren (voor het) leven

Mevr. Lina Tedjoe, een gecertificeerde talentbegeleider, begeleidt de plusklassen in een eigen lokaal. De leerlingen worden gedurende een vast rooster uit de klas gehaald. De leerlingen weten dus precies wanneer zij naar de plusklas gaan. Elke leerling (vanaf een bepaalde groep) heeft een eigen 'plusklas-map', waarin hij de materialen bewaart van de plusklas. In de eigen groep kan deze leerling ook aan zijn plusklas-taken werken. 

Als afsluiting kan er afhankelijk van het thema een tentoonstelling worden gehouden of een uitstapje worden gemaakt. De kinderen kunnen ook aan de slag met het schrijven van een stukje voor de website, foto/film maken/bewerken, iets ontwerpen, presenteren en/of een proefje doen. Naast de projecten is er aandacht voor filosoferen, werken aan een persoonlijk doel, het vak Spaans en plustaken van taal/rekenen. Middels het project ‘Jong Ondernemen’ dat ieder jaar aan bod komt, leren de leerlingen ondernemersvaardigheden herkennen en erkennen. In het kader hiervan houdt plusklas 5 tot en met 8 aan het einde van het schooljaar een markt. Met de opbrengsten hiervan worden goede doelen gesteund.

Afgelopen schooljaar heeft de PWA de meer- en hoogbegaafden van alle andere scholen uit de wijk uitgenodigd om deel te nemen aan de plusklas. Deze pilot werd d.m.v. subsidie mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband SPPOH. Op deze manier ontstond een mooie samenwerking tussen scholen in de wijk waarbij expertise gedeeld werd. 

ICT en mediawijsheid
ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. De kleuters en leerlingen van de groepen 3 gebruiken IPads. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hebben elk hun eigen laptop. 
De laptop zal nooit het geschreven werk overnemen. Schrijven is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De laptops worden ondersteunend ingezet. Leerlingen krijgen over het algemeen directe feedback en het scheelt de leerkracht veel nakijkwerk. 
Uiteraard moeten de leerlingen wel weten hoe zij om moeten gaan met een dergelijk device. De leerkrachten geven hiervoor lessen mediawijsheid en we huren hier professionals voor in. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande uren/minuten zijn een leidraad. 
Er is per week 25,5 uur onderwijstijd beschikbaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de huidige onderwijswet wordt met betrekking tot de lestijden uitgegaan van een minimum aan uren voor de totale basisschoolperiode van 7520 uur per leerling. Dat betekent gemiddeld een lestijd van 940 uur op jaarbasis.
De PWA weet haar lestijd te verantwoorden door de 7520 uur als uitgangspunt te behouden en daar haar lestijd op in te richten.
Elk schooljaar gaan alle leerlingen minimaal 940 uur naar school, dit is 25 uur en 30 minuten per week.

Vakken
In de wet op het basisonderwijs staat vermeld welke vakken gegeven moeten worden op de basisschool. Die vakken zijn:

 • Functieontwikkeling, waaronder zintuiglijke ontwikkeling (bij kleuters)
 • Instrumentele-culturele vorming:
  – Nederlandse taal: lezen, schrijven, spellen, stellen, spreken en luisteren
  – Engelse taal in groep 7 en 8
  – Rekenen en wiskunde
 • Kennisgebieden:
  – Aardrijkskunde
  – Geschiedenis
  – Natuur en techniek, waaronder biologie
  – Maatschappelijke/geestelijke stromingen
  – Actief burgerschap en sociale integratie
 • Expressie-activiteiten:
  – Spel en beweging
  – Beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid)
  – Muzikale vorming
 • Lichamelijke oefening
 • Bevordering sociale redzaamheid, waaronder verkeer
 • Bevordering gezond gedrag

Daarnaast wordt in de kerndoelen aangegeven, welke stof per vakgebied minimaal behandeld moet worden. 

In onze methoden worden godsdienst en levensbeschouwende lessen aangeboden die passen bij een openbare school. De gehanteerde methoden voldoen aan de wettelijk gestelde kerndoelen. 

Ons onderwijskundig beleid voldoet aan deze wettelijk gestelde eisen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

'Onderwijs op maat', dat bereiken wij door een goed onderwijsaanbod met passende zorg voor alle leerlingen. We geven les op 2 of 3 instructieniveaus, bieden RT voor leerlingen die moeite hebben met de leerstof en hebben een plusklas voor leerlingen die meer- en/of hoogbegaafd zijn. 

Het motto van onze zorgbegeleiding sluit aan bij de missie van de school. De planmatige cyclus van zorg, ondersteuning en begeleiding is er op gericht om er samen voor te zorgen dat alle leerlingen een leuke en leerzame tijd op de basisschool hebben, waarbij een onderwijsaanbod op maat centraal staat. De leerlingen kunnen zich binnen hun eigen mogelijkheden ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, nieuwsgierige en sociale kinderen. De school hecht hierbij belang aan de betrokkenheid van en samenwerking met de ouders. 

Daarnaast leren wij onze leerlingen de 21e-eeuwse vaardigheden aan. Kinderen leren zelf verbindingen maken tussen eigen kennis en ervaringen, nieuwe informatie en vaardigheden, waardoor ze leren zelfstandig te denken, handelen, plannen, uitvoeren en reflecteren. We vergroten de kwaliteit van het leren, doordat kinderen van en met elkaar leren.

Met ons programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling versterken wij de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen individueel en in groepsverband. Kinderen leren samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld, zodat ze zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.

Met onze samenwerkingspartners: schoolmaatschappelijk werk, het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden, de oudercoach, de schoolarts, de orthopedagoog en ambulante begeleiders proberen wij ieder kind de zorg en begeleiding te bieden die het nodig heeft.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het individuele kind blijf centraal staan in ons onderwijs: ‘Wij stellen hoge eisen, passend bij het niveau van het kind’

De school bevordert en stimuleert de ontwikkeling van de vaardigheden en talenten van elk kind, op zowel cognitief als op creatief en motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Differentiatie op maat vindt plaats binnen het jaarklassensysteem.

Dit schooljaar gaan we aan de slag met het schrijven van een nieuw schoolplan. Ambities voor de komende jaren, voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, worden hier zeker in mee genomen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We gebruiken daarbij Piramide en Logo 3000 - Woordenschat.

Een VVE programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel taal en cognitieve ontwikkeling als ook sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Zowel de leidsters van peuterleerplek (PLP) De Kleine Prins, als de leerkrachten van onze kleutergroepen volgen de leerlingen aan de hand van leerlingvolgsysteem (LVS) KIJK! Met het LVS kunnen de leidsters en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen door observaties en registraties, de onderwijsbehoeften bepalen en een beredeneerd aanbod ontwerpen.

De PLP van JongLeren werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is te vinden op de website van JongLeren.
Ouders kunnen hun kind al vanaf hun eerste verjaardag inschrijven bij de PLP op de site van JongLeren. Wacht hier niet te lang mee, het kan zijn dat uw kind dan op de wachtlijst terecht komt.

Als de peuters op 4-jarige leeftijd doorstromen naar de PWA, worden de gegevens van het ontwikkelingsniveau van het kind doorgegeven aan de basisschool (uiteraard met uw toestemming) door middel van een (zogenoemde) warme overdracht. U moet nog wel apart inschrijven bij de basisschool. Dit kan vanaf 3-jarige leeftijd.

Voor meer informatie over de PLP: http://jonglerendenhaag.nl/

Binnen de school is een coördinator Jonge Kind actief. Zij is tevens de onderbouwcoördinator op de basisschool. De intern begeleider van de school is gekoppeld aan de PLP. Samen met de VVE coach vanuit de PLP bewaken zij het onderwijsproces in de voorschool.

Middels inhoudelijk overleg en onderlinge afstemming dragen PLP en basisschool gezamenlijk zorg voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar.

Om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, is het belangrijk dat de ouders bij het onderwijs en de school betrokken zijn. De oudercoördinator/-coach organiseert activiteiten voor ouders van peuters en kleuters, soms gezamenlijk, soms apart.

Komend schooljaar kunnen ouders deelnemen aan VVE Thuis. VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie. De activiteiten van VVE Thuis sluiten aan bij ons VVE-programma. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel op de PLP, groep 1/2, als thuis aan de orde. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Hun betrokkenheid bij de educatie van het kind wordt vergroot.

De verwachte voordelen en/of opbrengsten van de voorschool en de gehanteerde stimuleringsprogramma’s zijn onder andere:

 • Inhoudelijke samenwerking met de PLP
 • Voorkomen van taalachterstanden; zowel in de PLP als de kleutergroepen van de basisschool zal in een doorgaande lijn aan taalontwikkeling gewerkt worden
 • Betere doorstroom van leerlingen vanuit de PLP naar de basisschool
 • Methodische aandacht voor woordenschat ontwikkeling, afgestemd op de huidige specifieke werkwijze en kwaliteiten van het onderwijsaanbod in de peuter- en kleutergroepen
 • Gunstige beïnvloeding op de uitbreiding van de woordenschat en het uitvoeren van opdrachten.
 • Het nastreven van een zo hoog mogelijk taalniveau voor elk kind
 • Aangetoonde toename van aandacht en begrip bij kinderen bij groepsactiviteiten

Terug naar boven