Openbare Basisschool Prins Willem Alexander

Laakweg 199 2521 SG Den Haag

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

We gaan vanaf 2023-2024 aan de slag met een nieuw schoolplan. Onze missie is voor de komende vier jaar gelijk aan die van de afgelopen vier jaar: “Samen werken aan onderwijs op maat”.

Een kind is meer dan alleen cognitieve vaardigheden (hoofd). Andere essentiële vaardigheden (hart en handen) heeft een kind nodig om te slagen (bijv. doorzettingsvermogen).

Leren met het hoofd: ontwikkelen van het denkvermogen.
Leren met het hart: sociaal-emotionele ontwikkeling, contact met de wereld.
Leren met de handen: ontwikkelen van creativiteit, technische vaardigheden.

Ouders, leerlingen en team werken met elkaar samen aan de ontwikkeling van het kind, passend bij zijn/haar talenten. Zoals gezegd leren we leerlingen te leren (met hoofd, hart en handen), wat ze meenemen in de onbekende wereld van morgen. We zorgen voor tools om die wereld met zelfvertrouwen tegemoet te treden en zij een leven lang kunnen blijven leren. Als een leerling iets extra's nodig heeft, bieden wij dit in en buiten de klas door gediplomeerde remedial teachers, studenten, (oud-)collega's en/of een gecertificeerde plusklasleerkracht.

Voor vragen over ons onderwijs kunt u altijd bij ons terecht. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid, vertrouwen
  • Respect, authenticiteit
  • Plezier, harmonie, samenwerken
  • Verantwoordelijk, zelfstandig
  • Betrokken, zorgzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De PWA start in schooljaar 2023-2024 met 16 groepen.
Een aantal groepen zit vol (groep 4). Wilt u uw kind bij ons inschrijven, wacht dan niet te lang met inschrijven!

Als u interesse heeft in onze school, bent u van harte welkom!
We nodigen u uit om bij ons langs te komen. Wij kunnen u dan alles vertellen over onze school en ons onderwijs. U kunt vragen stellen. We maken tijd vrij om u rond te leiden door de school en wellicht een kijkje te nemen in de toekomstige groep van uw kind.

Heeft u al besloten uw kind bij ons op school in te schrijven? 
Wilt u dan het inschrijfformulier downloaden vanaf de website, thuis invullen en meenemen bij uw bezoek aan onze school? 
Wij verzoeken u direct de zorgpas en het identiteitsbewijs van uw kind mee te nemen.

Wilt u ons bellen om een afspraak te maken of om iets te vragen? Dit kan op 070 – 399 18 68.
Via de mail - info@pwaschool.com - kunt u ons ook bereiken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
324
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk. Op alle dagen (behalve woensdag) zijn de ochtenden van 08.30 uur tot 11.45 uur en de middagen van 12.45 uur tot 15.00 uur. Op woensdag gaan de kinderen van 08.30 tot 12.00 uur naar school en zijn zij 's middags vrij.

In het rooster hieronder ziet u dat we niet werken met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen tussen de middag naar huis gaan. Toch blijven veel leerlingen tussen de middag op school. De groepen tussen de middag zijn behoorlijk groot. 

Overblijf is voor ouders die werken, een afspraak hebben of als het kind ver van school woont. Overblijf is dus niet verplicht!
Als uw kind naar huis kan, is dat juist prettig: even weg van school om ’s middags weer opgeladen aan de slag te gaan. Dit geldt zeker voor de jongste leerlingen waarvoor een hele dag op school écht lang is.

Tussenschoolse opvang (overblijf) wordt verzorgd door de school zelf, samen met Sporttalent. Een sportcoördinator van Sporttalent zorgt samen onze overblijfcoördinatoren dat de sportdocenten en overblijfvrijwilligers aangestuurd worden in het aanbod van sportieve activiteiten, zodat alle kinderen een gezonde en actieve pauze hebben. De kinderen eten/drinken met overblijfkrachten in de eigen klas. Volgens het rooster spelen en/of sporten zij buiten, indien het weer het toelaat.

Aan overblijf zijn kosten verbonden: € 1,25 per keer per kind.
U kunt in één keer voor het hele jaar betalen, of verspreid over het jaar in twee of drie delen. Meer informatie kunt u opvragen bij de administratie op school of vindt u op de website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy
Wij gaan voor veilig en vertrouwd.

U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen,ouders en medewerkers.

De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacy beleid geformuleerd met als kernpunten:
• We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen,medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens eninformatie wordt omgegaan
• We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie
• We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken
• We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaaldedoel te realiseren (gegevensminimalisatie).

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy reglement.
Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy gevoelige gegevens.
Deze folders, alsmede het privacy reglement van De Haagse Scholen kunt u op school opvragen.

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de POraad, welke deel uitmaakt van het POraad privacy convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De HaagseScholen centraal afgesloten.

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk ons onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd.Op de website van De Haagse Scholen vindt u het privacy statement met verdere informatie.

ARBO/Veiligheid
Kinderen moeten veilig kunnen leren en spelen en de kans op een ongeluk moet zo klein mogelijk zijn. De school is wettelijk verplicht om ongelukken en bijna-ongelukken te registreren, zodat de werkelijke veiligheidssituatie op school bekend is. Ook zijn scholen verplicht eens in de vier jaar een risicoinventarisatieen evaluatie (RI&E) uit te voeren en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen (uitgevoerd in 2021). Brandveiligheid is hier een onderdeel van. Het is ons beleid dat voldoende leerkrachten zijn opgeleid tot BHV-er, incl. EHBO en volgen de verplichte herhalingscursus hiervoor. Ieder jaar wordt een ontruiming geoefend. Deze oefening wordt geëvalueerd en het plan wordt vervolgens aangescherpt.

Verder hebben we bepaalde schoolregels opgesteld, die er voor zorgen dat het veilig blijft op school. De school heeft een schoolveiligheidsplan, bestaande uit een aantal documenten, zoals:
• omgangsregels voor leerlingen en personeel
• ontruimingsplan
• risico-inventarisatie en evaluatie (Arbo)
• protocol verzuimregistratie
• protocol internet en e-mail gebruik
• anti-pestprotocol
• klachtenregeling van de Stichting De Haagse Scholen
• handboek Arbo.

Terug naar boven