Openbare Basisschool Prins Willem Alexander

Laakweg 199 2521 SG Den Haag

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Op de PWA staat het “Samen werken aan onderwijs op maat” centraal.
Wij streven naar een zo goed mogelijke relatie tussen school, ouders en leerlingen. Prioriteit de komende jaren is eigenaarschap.
We zijn constant bezig met ontwikkelen om het onderwijs op de PWA te verbeteren en het zo in te richten, dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan. 

Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Eigenaarschap vergroten doen we om motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en meta-cognitieve vaardigheden te bevorderen. Bij het laatste gaat het dan om vaardigheden voor taakoriëntatie (wat moet ik doen?), doelen en succescriteria stellen (wat moet ik bereiken?), plannen (hoe bereik ik dat doel?), systematisch werken (stap-voor-stap), jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?), na afloop evalueren (klopt het antwoord?) en reflecteren (wat kan ik hiervan leren?).

Komend schooljaar starten we met nieuwe, moderne methodes voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur).
De rekenmethode waar we afgelopen jaar mee zijn gestart, wordt verder geïmplementeerd en ook het verwerven van woordenschat staat hoog op de agenda.
Na een jaar gebruik van Kwink, onze online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid, zien we resultaten in het gedrag van onze kinderen. Het doel is om dit schooljaar een leerlingenraad te starten, zodat leerlingen kunnen meepraten, ideeën kunnen indienen, etc. 

Als een leerling extra hulp nodig heeft, bieden wij dit in en buiten de klas door gediplomeerde remedial teachers, studenten en (oud-)collega's. 

Op de Prins Willem Alexanderschool bieden wij uitdaging in de Plusklas aan leerlingen vanaf groep 1, wanneer er duidelijk sprake is van een ontwikkelings- en/of didactische voorsprong. Deze voorsprong is op meerdere gebieden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Plusklasleerlingen op de PWA:

 • komen één maal in de week ten volle tot hun recht in de plusklas
 • voelen zich thuis en doen energie op
 • leren in hun talent te geloven
 • krijgen genoeg zelfvertrouwen om te laten zien wat zij in hun mars hebben
 • vinden uitdaging
 • ontwikkelen zich in leren leren, leren denken en leren leven
 • komen in contact met “peers”
 • leren samenwerken
 • leren doorzetten
 • ontwikkelen een growth mindset
 • ondervinden dat leren leuk is en
 • leren dat begaafdheid een gave is!

Voor vragen over ons onderwijs kunt u altijd bij ons terecht. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Veiligheid
 • Eigenaarschap
 • Samenwerken
 • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De PWA start in schooljaar 2022-2023 met 15 groepen.
Een aantal groepen zit vol. Wilt u uw kind bij ons inschrijven, wacht dan niet te lang met inschrijven!

Als u interesse heeft in onze school, bent u van harte welkom!
We nodigen u uit om bij ons langs te komen. Wij kunnen u dan alles vertellen over onze school en ons onderwijs. U kunt vragen stellen. We maken tijd vrij om u rond te leiden door de school en wellicht een kijkje te nemen in de toekomstige groep van uw kind.

Heeft u al besloten uw kind bij ons op school in te schrijven? 
Wilt u dan het inschrijfformulier downloaden vanaf de website, thuis invullen en meenemen bij uw bezoek aan onze school? 
Wij verzoeken u direct de zorgpas en het identiteitsbewijs van uw kind mee te nemen.

Wilt u ons bellen om een afspraak te maken of om iets te vragen? Dit kan op 070 – 399 18 68.
Via de mail - info@pwaschool.com - kunt u ons ook bereiken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
342
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk. Op alle dagen (behalve woensdag) zijn de ochtenden van 08.30 uur tot 11.45 uur en de middagen van 12.45 uur tot 15.00 uur. Op woensdag gaan de kinderen van 08.30 tot 12.00 uur naar school en zijn zij 's middags vrij.

Veel leerlingen blijven tussen de middag op school. Overblijf is niet verplicht! Als uw kind naar huis kan, is dat prettig: even weg van school om ’s middags weer opgeladen aan de slag te gaan. Dit geldt zeker voor de jongste leerlingen waarvoor een hele dag op school écht lang is.

Tussenschoolse opvang (overblijf) wordt verzorgd door de school zelf, samen met Sporttalent. Een sportcoördinator van Sporttalent zorgt er samen onze overblijfcoördinatoren voor, dat de sportdocenten en overblijfvrijwilligers aangestuurd worden in het aanbod van sportieve activiteiten, zodat alle kinderen een gezonde en actieve pauze hebben. De kinderen eten/drinken met overblijfkrachten in de eigen klas. Volgens het rooster spelen en/of sporten zij buiten, indien het weer het toelaat.

Aan overblijf zijn kosten verbonden: € 1,25 per keer per kind. In het verleden betaalde u voor een 2e of 3e kind minder. Gezien de gestegen kosten en omdat we de overblijfprijs niet willen verhogen betaalt u sinds schooljaar 2021-2022 per kind. Kosten worden achteraf na ontvangst van de factuur voldaan. Contant betalen op school kan niet!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy
Wij gaan voor veilig en vertrouwd.

U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen,ouders en medewerkers.

De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacy beleid geformuleerd met als kernpunten:
• We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen,medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens eninformatie wordt omgegaan
• We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie
• We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken
• We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaaldedoel te realiseren (gegevensminimalisatie).

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy reglement.
Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy gevoelige gegevens.
Deze folders, alsmede het privacy reglement van De Haagse Scholen kunt u op school opvragen.

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de POraad, welke deel uitmaakt van het POraad privacy convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De HaagseScholen centraal afgesloten.

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk ons onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd.Op de website van De Haagse Scholen vindt u het privacy statement met verdere informatie.

ARBO/Veiligheid
Kinderen moeten veilig kunnen leren en spelen en de kans op een ongeluk moet zo klein mogelijk zijn. De school is wettelijk verplicht om ongelukken en bijna-ongelukken te registreren, zodat de werkelijke veiligheidssituatie op school bekend is. Ook zijn scholen verplicht eens in de vier jaar een risicoinventarisatieen evaluatie (RI&E) uit te voeren en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen (uitgevoerd in 2021). Brandveiligheid is hier een onderdeel van. Het is ons beleid dat voldoende leerkrachten zijn opgeleid tot BHV-er, incl. EHBO en volgen de verplichte herhalingscursus hiervoor. Ieder jaar wordt een ontruiming geoefend. Deze oefening wordt geëvalueerd en het plan wordt vervolgens aangescherpt.

Verder hebben we bepaalde schoolregels opgesteld, die er voor zorgen dat het veilig blijft op school. De school heeft een schoolveiligheidsplan, bestaande uit een aantal documenten, zoals:
• omgangsregels voor leerlingen en personeel
• ontruimingsplan
• risico-inventarisatie en evaluatie (Arbo)
• protocol verzuimregistratie
• protocol internet en e-mail gebruik
• anti-pestprotocol
• klachtenregeling van de Stichting De Haagse Scholen
• handboek Arbo.

Terug naar boven