Montessorischool Houtwijk

Architect Berlagelaan 125 2552 ZE Den Haag

Schoolfoto van Montessorischool Houtwijk

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van Montessorischool Houtwijk.

De schoolgids geeft u inzicht in de organisatie van de school, wat er gedaan wordt en wat de spelregels zijn. U wordt op een overzichtelijke wijze geïnformeerd over zaken die van belang zijn voor u en uw kind. Het verzoek aan u is om de aangeboden informatie aandachtig door te nemen. 

In de schoolapp kunt u de kalender raadplegen waarin alle activiteiten al bekend zijn, staan vermeld. Voor eventuele vragen naar aanleiding van de tekst kunt u altijd terecht bij de schoolleiding.

De ideeën van Maria Montessori zijn uitgangspunt voor de vorming van uw kind. Een prettige omgeving waarin de spontane creativiteit van uw kind zich kan ontplooien, moet ertoe leiden dat uw kind de schooltijd als prettig ervaart en te zijner tijd de school goed gevormd verlaat.

Een gemotiveerd team van leerkrachten en een goede samenwerking tussen bestuur, ouders en schoolleiding moeten ervoor zorgdragen dat dit schooljaar brengt wat u en uw kind ervan verwachten. Wij wensen een ieder die op enigerlei wijze verbonden is aan onze school een leerzaam, creatief en actief schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Jasper van der Beek,

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Help mij het zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Van concreet naar abstract
  • Zorg voor jezelf en omgeving
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de toekomst zal Montessorischool Houtwijk uitgroeien naar een Montessori Kindcentrum. Het bestuur van de Stichting MZH heeft daartoe een aanvraag voor nieuwbouw gedaan. Deze nieuwbouw omvat een 12-klassige basisschool plus 3 lokalen voor kinderopvang. Op de website van de school is onder het tabblad 'Onze school' en vervolgens het kopje 'nieuwbouw' de ontwikkeling rondom de nieuwbouw te volgen.

Omdat ons huidige 9-klassige schoolgebouw te klein is om 11 groepen te huisvesten, zullen er in de periode zomervakantie - herfstvakantie 2022 een tweetal portacabins geplaatst worden. Op het moment dat de portacabins in gebruik worden genomen, maken we geen gebruik meer van lokalen in de dependance. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven