RK Basisschool Christoffel

Madurolaan 25 2496 RH Den Haag

Schoolfoto van RK Basisschool Christoffel

In het kort

Toelichting van de school

RKBS Christoffel, een kleurrijke en veilige haven om in vertrouwen samen te groeien.

Welkom op het schoolvenster van RKBS Christoffel. Wij willen u goed informeren over onze school. In deze tijd waarin er zoveel te kiezen valt uit tal van onderwijsconcepten, vinden we het belangrijk dat u op grond van de juiste informatie uw keuze kunt maken.

Ons onderwijsconcept wordt gekenmerkt door klassikaal onderwijs, instructie op maat en leren zelfstandig te werken, waarbij we de leerling uitdagen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door rust en regelmaat waarbij het welbevinden van de kinderen het uitgangspunt is.

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Bezoek dan onze website www.christoffel.nl en maak een afspraak met één van onze directieleden: Chantal de Booy of Marieke Hovenga. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Samen
  • Groei
  • Eigenaarschap
  • 21e eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeveer 500 leerlingen bezoeken de school. We hebben een mooi gebouw met 20 lokalen. Verder kunnen de kinderen genieten van 3 verschillende buitenpleinen, waardoor onze school kleinschalig oogt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
457
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

RKBS Christoffel hecht veel waarde aan rust en regelmaat. Door de traditionele schooltijden is er veel contact met de ouders mogelijk. Door goede samenwerking met de verschillende organisaties die buitenschoolse opvang (BSO) verzorgen, bieden we een continuüm van opvang en onderwijs. Een van de organisaties zorgt voor naschoolse opvang in ons schoolgebouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

RKBS Christoffel probeert om, waar mogelijk, veiligheid voor alle betrokkenen te realiseren. Er zijn duidelijke omgangsregels in de klas en op school. Daarin wordt aangegeven hoe wij met elkaar omgaan. Het gehele team hanteert deze afspraken en voelt zich ook verantwoordelijk voor wat er buiten zijn of haar groep plaatsvindt. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en wereld om hen heen.

Wij zijn van mening dat de kinderen dit moeten leren en dit doen we met behulp van het lesprogramma van de Kanjertraining. Hierbij worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Naast de manier van omgaan met elkaar vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met sociale media. Hier willen we in de komende tijd en in combinatie met de 21 eeuwse vaardigheden aandacht aan besteden.Wanneer er zich toch incidenten voordoen worden deze in eerste instantie door de leerkracht afgehandeld en worden de ouders op de hoogte gesteld en/of betrokken bij de aanpak.

Rond de fysieke veiligheid wordt elk incident geregistreerd middels een ongevallenregistratieformulier dat op een centrale plaats wordt bewaard. De directie analyseert jaarlijks, in samenspraak met de BHV-ers, de gegevens die aangeleverd worden door de leerkrachten en stellen op basis daarvan verbeterpunten vast. 

Om de sociale veiligheid te evalueren wordt er om de drie jaar een oudertevredenheidsonderzoek en leerlingtevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarbij de sociale veiligheid wordt geëvalueerd en mogelijke verbeterpunten naar voren komen. De methode Kanjertraining kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Deze wordt elk jaar door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 ingevuld en vanaf groep 5 ook door de leerlingen zelf.

Daarnaast wordt er om de twee jaar een risico-inventarisatie uitgevoerd onder de teamleden door de preventiemedewerker waarvan een rapportage wordt opgesteld. Ook hier kunnen verbeterpunten uit voortkomen. De school beschikt over een veiligheidsplan waarin bestaande protocollen alsmede regels en afspraken op het gebied van veiligheid zijn samengevoegd.

Terug naar boven