Koningin Beatrixschool

Saenredamstraat 4 2525 TN Den Haag

  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat de Koningin Beatrixschool een school is die nieuwkomers opvangt, met bovendien een zeer open toelatingsbeleid, is dit van invloed op het interpreteren van de eindtoets-opbrengsten. Ieder schooljaar geldt dat de scores van een aantal leerlingen buiten beschouwing blijven als de inspectie de school beoordeelt op voldoende eindopbrengsten. De werkelijke score voor 2014-2015 is 532,2.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij het opbrengstgericht werken en het halen van de streefdoelen spelen de opbrengstgesprekken een belangrijke rol. Na de Cito M-en E toetsen vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht (of duo-leerkrachten tegelijk) en de directie. De resultaten van de groep worden afgezet tegen de streefdoelen. 3x per jaar bespreekt de intern begeleider de tussenopbrengsten met de leerkracht, waarbij vooral op leerlingniveau gekeken wordt wat de vervolgacties zijn.2 x per jaar levert de directie, als onderdeel van een managementrapportage, een overzicht aan waarin de tussen- en eindopbrengsten op schoolniveau worden gepresenteerd. Deze scores (over 4 schooljaren) worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde en de ondergrens die de inspectie hanteert. Niet de kale cito scores, maar de behaalde leerwinst is daarbij leidend.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school kreeg in 2019 het predicaat GOED van de onderwijs inspectie.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven