Shri Vishnu School

Abraham van Beyerenstr 56 2525 TH Den Haag

Schoolfoto van Shri Vishnu School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019 - 2020 zijn er cito-toetsen afgenomen in groep 8 vanwege de uitbraak van Covid-19. In de overzichten treft u de niet gecorrigeerde score van afgelopen jaar met betrekking tot het cito-gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken toetsen om de vorderingen van de leerlingen te meten. Meestal doen wij dat met toetsen die bij het lesmateriaal (methode gebonden toetsen) en onze lesmethodes horen. Maar wij maken ook gebruik van algemene toetsen die scholen in het hele land gebruiken. Die toetsen horen niet bij een bepaalde lesmethode of lesboek. Scholen kunnen zo de vorderingen van uw kind vergelijken met de vorderingen van andere leerlingen. Scholen gebruiken de resultaten van toetsen ook om hun onderwijs te verbeteren op punten waar dat nodig is. De Cito-toets is een voorbeeld van zo’n toets. Hiernaast zijn de observaties die onze leerkrachten doen van uw kind belangrijk om de vorderingen te volgen. 

Het onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de vorderingen van leerlingen is een belangrijk instrument om goed onderwijs te geven. Om al die resultaten en vorderingen goed vast te leggen maakt onze school gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs). Hierin verzamelen wij alle toetsscores van uw kind. Als uw kind zich op een vak of een onderdeel van een vak minder goed ontwikkelt, is dat zichtbaar in het leerlingvolgsysteem. De leerkracht kan uw kind op dat onderdeel dan extra ondersteunen al dan niet met een remedial teacher. Ouders worden door de leerkracht betrokken in dit proces.

Ook in de Covid-19 periode hebben wij intensief aandacht besteed aan de ontwikkeling van onze kinderen. Daar waar nodig hebben wij samengewerkt met externe partners om onze leerlingen te ondersteunen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons streven is om samen met de leerlingen en de ouders te komen tot bij onze leerlingen passend onderwijs. Leerlingen die gedreven zijn en meer uit zichzelf willen halen worden daarbij zeker gestimuleerd en uitgedaagd.  Tijdens de ontwikkelgesprekken wordt het ontwikkelperspectief (vaardigheidsgroei) van alle leerlingen besproken. In groep 8 wordt het schooladvies vastgesteld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven