Shri Vishnu School

Abraham van Beyerenstr 56 2525 TH Den Haag

Schoolfoto van Shri Vishnu School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De cito-resultaten (schooljaar 2022 - 2023) van de groepen 8 zijn boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij natuurlijk heel trots op.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken toetsen om de vorderingen van de leerlingen te meten. Meestal doen wij dat met toetsen die bij het lesmateriaal (methode gebonden toetsen) en onze lesmethodes horen. Maar wij maken ook gebruik van algemene toetsen die scholen in het hele land gebruiken. Die toetsen horen niet bij een bepaalde lesmethode of lesboek. Scholen kunnen zo de vorderingen van uw kind vergelijken met de vorderingen van andere leerlingen. Scholen gebruiken de resultaten van toetsen ook om hun onderwijs te verbeteren op punten waar dat nodig is. De Cito-toets is een voorbeeld van zo’n toets. Hiernaast zijn de observaties die onze leerkrachten doen van uw kind belangrijk om de vorderingen te volgen. 

Het onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de vorderingen van leerlingen is een belangrijk instrument om goed onderwijs te geven. Om al die resultaten en vorderingen goed vast te leggen maakt onze school gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs). Hierin verzamelen wij alle toetsscores van uw kind. Als uw kind zich op een vak of een onderdeel van een vak minder goed ontwikkelt, is dat zichtbaar in het leerlingvolgsysteem. De leerkracht kan uw kind op dat onderdeel dan extra ondersteunen al dan niet met een remedial teacher. Ouders worden door de leerkracht betrokken in dit proces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons streven is om samen met de leerlingen en de ouders te komen tot bij onze leerlingen passend schooladvies. Leerlingen die gedreven zijn en meer uit zichzelf willen halen worden daarbij zeker gestimuleerd en uitgedaagd.  Tijdens de ontwikkelgesprekken wordt het ontwikkelperspectief (vaardigheidsgroei) van alle leerlingen besproken. Vanaf dit schooljaar bespreken we in groep 7 aan het eind van het schooljaar het pre-advies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt het schooladvies vastgesteld. BOVO Haaglanden ontwikkelt het beleid rondom de overstap van po naar vo, in overleg met de bestuurlijke platformen en de gemeente Den Haag. Zie ook: https://www.bovohaaglanden.nl/over-bovo/over-bovo/

Vanaf komend schooljaar wordt in groep 8 de doorstroom toets afgenomen. Nadere informatie is te verkrijgen via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po

Wij volgen onze leerlingen na de basisschoolperiode. Wij zien dat de meeste ex-leerlingen van ons het vervolgonderwijs op hetzelfde niveau volgen en soms doorstromen naar een hoger niveau. Op onze website treft u een overzicht aan van de jaarlijks gegeven schooladviezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kwalitatief goed onderwijs: onze school heeft alle kinderen goed in beeld en speelt daarbij in op de hun onderwijsbehoefte, zodat zij de school kunnen verlaten met een bij hun passend schooladvies.

Veilige en plezierige omgeving: iedereen is welkom en wij werken in harmonie samen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit alles passend bij onze hindoe waarden en normen.

Zelfbewust en autonoom: onze leerkrachten nemen hun verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Onze lessen zijn effectief, de leerlingen ervaren successen en komen tot goede leerprestaties. De kinderen nemen bij ons langzamerhand de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk met ondersteuning van school en gezin. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Veilige en plezierige omgeving
  • zelfbewust en autonoom

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven