Shri Vishnu School

Abraham van Beyerenstr 56 2525 TH Den Haag

Schoolfoto van Shri Vishnu School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De cito-resultaten (schooljaar 2021 - 2022) van de groepen 8 zijn boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij natuurlijk heel trots op.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken toetsen om de vorderingen van de leerlingen te meten. Meestal doen wij dat met toetsen die bij het lesmateriaal (methode gebonden toetsen) en onze lesmethodes horen. Maar wij maken ook gebruik van algemene toetsen die scholen in het hele land gebruiken. Die toetsen horen niet bij een bepaalde lesmethode of lesboek. Scholen kunnen zo de vorderingen van uw kind vergelijken met de vorderingen van andere leerlingen. Scholen gebruiken de resultaten van toetsen ook om hun onderwijs te verbeteren op punten waar dat nodig is. De Cito-toets is een voorbeeld van zo’n toets. Hiernaast zijn de observaties die onze leerkrachten doen van uw kind belangrijk om de vorderingen te volgen. 

Het onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de vorderingen van leerlingen is een belangrijk instrument om goed onderwijs te geven. Om al die resultaten en vorderingen goed vast te leggen maakt onze school gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs). Hierin verzamelen wij alle toetsscores van uw kind. Als uw kind zich op een vak of een onderdeel van een vak minder goed ontwikkelt, is dat zichtbaar in het leerlingvolgsysteem. De leerkracht kan uw kind op dat onderdeel dan extra ondersteunen al dan niet met een remedial teacher. Ouders worden door de leerkracht betrokken in dit proces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons streven is om samen met de leerlingen en de ouders te komen tot bij onze leerlingen passend onderwijs. Leerlingen die gedreven zijn en meer uit zichzelf willen halen worden daarbij zeker gestimuleerd en uitgedaagd.  Tijdens de ontwikkelgesprekken wordt het ontwikkelperspectief (vaardigheidsgroei) van alle leerlingen besproken. In groep 8 wordt het schooladvies vastgesteld.

Wij volgen onze leerlingen na de basisschoolperiode. Wij zien dat de meeste ex-leerlingen van ons het vervolgonderwijs op hetzelfde niveau volgen en soms doorstromen naar een hoger niveau. In ons informatieboekje op de website treft u een overzicht aan van de jaarlijks gegeven schooladviezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vreedzaam: iedereen is welkom en wij werken in harmonie samen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit alles passend bij onze Hindoe normen en waarden.

Toekomstgerichtheid: bewustzijn over de snel veranderende maatschappij en tijdig en efficiënt daarop kunnen inspelen heeft onze voortdurende aandacht. Met projecten en activiteiten zowel intern als extern worden onze kinderen hierop voorbereid.

Verantwoordelijkheid: uitdagend onderwijs maak je niet alleen. Iedereen (leerkrachten, leerlingen, ouders en omgeving) levert een bijdrage met de daarbij bijbehorende inzet. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vreedzaam
  • Toekomstgerichtheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven