Shri Vishnu School

Abraham van Beyerenstr 56 2525 TH Den Haag

Schoolfoto van Shri Vishnu School

Het team

Toelichting van de school

Het personeel bestaat uit enthousiaste, vakbekwame krachten met hart voor de school. Het team is betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen, waarbij er vanuit mogelijkheden wordt gedacht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school streeft ernaar om alle groepen altijd onderwijs te bieden. In geval van noodzaak (verlof) doen wij een beroep op gepensioneerde collega's.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijsaanbod op onze school voldoet aan de wet en regelgeving zoals op alle Nederlandse scholen. In al onze groepen wordt er door de bevlogen leraren op een leuke manier les gegeven. Het onderwijs voor de leerlingen is aangepast aan de onderwijsbehoefte van het kind. Dit gebeurt eventueel in samenwerking met SPPOH (het samenwerkingsverband). Daar waar nodig wordt er ook ondersteuning geboden door de Remedial Teacher. De groepsleerkracht is de spil in de organisatie. Hij/zij begeleidt onze kinderen doelgericht. 

We werken met eigentijds lesmateriaal, met digitale ondersteuning (Muiswerk) en methoden die zich richten tegen pesten op school en discriminatie. Ook lessen taalexpressie, drama, dans, muziek, yoga, staan wisselend op het lesprogramma van de Shri Vishnu School.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de kleutergroepen wordt zoveel mogelijk spelenderwijs aangeboden. Middels het registratiesysteem KIJK worden de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen nauwgezet gevolgd. Op hun niveau worden de kinderen begeleid en uitgedaagd voor plezierig onderwijs passend bij hun leeftijd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als uw kind op school extra aandacht nodig heeft, dan kan de groepsleerkracht uw kind meer begeleiding geven. Wij doen dit altijd in overleg met u. Bovendien beschikt onze school over Interne Begeleiders die de leerkrachten kunnen helpen bij deze extra ondersteuning. Ook kunnen wij als dat nodig is een Remedial Teacher inzetten. De remedial teacher is een leerkracht die gericht is op het begeleiden van kinderen met leerachterstanden. Soms kan uw kind op daarvoor ingeroosterde tijden naar een groep waar kinderen speciale begeleiding of training krijgen. Wij geven extra aandacht aan het taal- en rekenonderwijs. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig vanwege een beperking of een stoornis. 

Om deze ondersteuning te kunnen bieden, werken scholen in een regio samen in zogenoemde samenwerkingsverbanden (in ons geval SPPOH) passend onderwijs: onderwijs op maat. Via het samenwerkingsverband kan dan een specialist worden ingezet. Als u bij de aanmelding al weet dat uw kind extra aandacht en/of begeleiding nodig heeft, dan vragen wij u dat vooraf aan ons te melden, zodat we tijdig met elkaar in gesprek kunnen over de mogelijkheden voor het bieden van de gevraagde ondersteuning. 

Sinds vorig schooljaar werken we met geïntegreerde plusgroepen op onze school. Onze school vindt het belangrijk dat ook de (hoog)begaafde kinderen onderwijs op maat krijgen. Binnen de school is beleid geformuleerd dat erop gericht is dat docenten hun onderwijs zo inrichten dat ook deze leerlingen op hun eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd worden. Er gebeurt al veel, maar voor sommige leerlingen is dat nog onvoldoende. Voor deze leerlingen vindt extra uitdaging plaats in de vorm van een plusgroep. De leerlingen blijven in hun eigen groep en gaan één of twee dagdelen in de week aan de slag in een ‘Plusgroep’ voor 25 meer- of hoogbegaafde kinderen. Tijdens deze dagdelen is er aandacht voor filosofie, informatica, wiskunde, leren leren, leren plannen en eigen inbreng van de kinderen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie van onze school is om te komen tot een integrale aanpak, waarbij de kinderen op basis van hun behoeften binnen de groep worden begeleid. Daarbij zetten wij de expertise van het team en externen optimaal in. In dit schooljaar zal er gewerkt worden met een NT2 leerkracht, waarbij anderstalige kinderen op taalgebied ondersteuning kunnen krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschoolse educatie juichen wij toe. Kinderen kunnen daardoor op een speelse wijze instromen in het kleuteronderwijs. Door de doorlopende leerlijn is het voor de ouders ook fijn om met een gerust hart de kinderen toe te vertrouwen aan onze onderwijsprofessionals. Onze school heeft een samenwerking met Peuterschool Ganesha, Seva kinderopvang en BSO Shri Vishnu (met voorschoolse en naschoolse kinderopvang in ons gebouw). Wij werken met ParnasSys Leerlijnen als methode en gebruiken daarbij het registratiesysteem in ParnasSys om de ontwikkelingen van de kinderen te volgen. De themaplanning wordt samen gemaakt en met elkaar gedeeld in het kader van goede samenwerking en doorlopende leerlijn.

Terug naar boven