RKBS De Bras

Oeverwallaan 104 2498 BZ Den Haag

  • Ons eerst zo saaie grijze plein is in 2013 omgetoverd tot een Groen Plein, waar gespeeld én geleerd kan worden..
  • Rond de school worden groenten en planten gekweekt en wordt natuuronderzoek gedaan.
  • Een grote loopkooi wordt in elkaar gezet
  • Kinderen van Brasland en kinderen van Braswereld werken samen in de aula.
  • Schrijfpatronen maken in Brasland

Het team

Toelichting van de school

Op de Bras is het personeel ons kapitaal. We bouwen daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze medewerkers. Dat is te zien aan de hoge deelnamegraad aan beroepsgerichte scholing, zowel extern als intern. Omdat onderwijs een belastend beroep is dat veel van mensen vraagt, is er veel belangstelling en zorg voor elkaar, is samenwerking belangrijk en worden taken eerlijk verdeeld. Omdat ons boeiende concept ook de leerkrachten motiveert en stimuleert denken we dat dit leidt tot welbevinden en extra hoge betrokkenheid. Het ziekmeldingspercentage ligt ruim 45% onder het gemiddelde van ons bestuur (53 scholen) en het ziektepercentage is met 1,88% extreem laag (gem. 6,25). We zijn trots op ons team. Gelet op het tevredenheidsonderzoek werken mensen graag op de Bras!

De laatste jaren zijn er weinig mensen van onze school vertrokken en werken we al langere tijd met een goed op elkaar ingespeeld team. Omdat we trots zijn op ons vak, zijn we als opleidingsschool belangrijk voor de opleiding van toekomstige leerkrachten. Als innovatieve school dragen we daarmee actief bij aan de duurzaamheid van (goed) onderwijs in ons land. We zijn ook officieel leerschool voor MBO studenten en nemen daarmee ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een personeelslid gepland verlof heeft, zullen we er zorg voor dragen dat een andere collega dit verlof vervangt. Op het moment dat een collega met een groep ongepland verlof nodig heeft, zullen we altijd eerst proberen een collega de zorg voor de groep over te laten nemen. Dit kan gebeuren door een collega die een extra dag komt werken, of een collega die andere werkzaamheden niet uitvoert en dan de groep overneemt. We bekijken altijd zeer kritisch of het raadzaam is, dat een collega de eigen werkzaamheden laat schieten om een groep op te vangen. De kwaliteit van ons onderwijs wordt namelijk niet alleen maar gewaarborgd door het opvangen van groepen, maar ook door allerlei andere werkzaamheden van ons team. Als de groepen niet te groot zijn, kunnen we er ook nog voor kiezen om een groep te verdelen. Ons team is flexibel en altijd bereid om mee te denken bij het vervangen van een collega die verlof nodig heeft. De ouders van de Bras weten dit ook en als in een uitzonderlijke situatie een groep wordt gevraagd thuis te blijven, hebben de ouders er ook alle vertrouwen in dat we dan alles hebben geprobeerd om dit te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school kent twee afdelingen: Brasland, voor kinderen van 4 tot ca. 7 jaar  en Braswereld voor kinderen van ca. 7 tot 12 jaar. Elke afdeling kent familiegroepen die als vaste basis voor het kind dienen, elke familiegroep met een eigen mentor. Daarnaast werken kinderen door de dag heen op verschillende plekken buiten de eigen familiegroep aan instructietaken of aan zelf gekozen taken en activiteiten. Ze krijgen daarbij te maken met andere leraren dan hun eigen mentor en binnen diverse samenwerkingsvormen ook met andere kinderen. Voor gymnastiek is er een vakleerkracht die de lessen verzorgt. De andere leerkrachten in de school zijn allrounders die in principe thuis zijn in alle vakgebieden, maar ook hun eigen specialisatie kennen. Meer hierover kunt u lezen in de rubriek ' De organisatie van de School'.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We delen ons onderwijs ook in de eerste twee jaren niet in hokjes, in vakgebieden of kleine, soms zeer gedetailleerde doelstellingen, maar kiezen voor een holistische kijk op de werken van het kind, waarin de samenhang belangrijk is om het begrip en het 'staan in de wereld' voor het kind mogelijk te maken. Ons gebouw is daar op ingericht, onze werkwijze op aangepast en de kinderen zijn er snel aan gewend. Een indeling en een onderscheid in zoveel uurtjes dit en zoveel uurtjes dat, maken we niet. Als iedere andere basisschool, voldoen we aan de eisen die de wet aan goed onderwijs stelt. Alles komt aan de orde om het kind toe te rusten en diens plek in de wereld  in te nemen en zich gelukkig en zelf-waardig te kunnen voelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere ochtend wordt er gewerkt aan de basisvaardigheden taal en rekenen, zowel in Brasland waar de jongere kinderen zitten, als in Braswereld waar de oudere kinderen zitten. Voor ieder kind kan de hoeveel tijd voor een bepaald vakgebied anders zijn, passend bij de ontwikkeling van een kind Daarnaast zitten de vaardigheden taal en rekenen verweven in al ons aanbod waar de kinderen 's middags aan werken. 's middags kunnen de kinderen kiezen uit een ruim aanbod voor alle wereldoriënterende vakken, passend bij hun eigen ontwikkeling of zij kiezen er voor om aan eigen projecten en leervragen te werken.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Bras biedt adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij recht willen doen aan de talenten van alle kinderen. Betrokkenheid en welbevinden staan daarbij centraal. Of een leerling nu erg makkelijk leert of niet, of hij meer of minder tijd nodig heeft, of misschien een leesproblemen heeft...wij zetten ons in voor alle leerlingen om het even. Met elkaar proberen we de leerling op de voor hem of haar best passende manier door de basisschoolperiode heen te begeleiden. Wij noemen dat Passend Onderwijs. De laatste 4 tot 5 jaar hebben wij geen leerlingen naar het bijzonder primair onderwijs verwezen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven