Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Weidevogellaan 201 2496 MT Den Haag

  • Alle groepen krijgen gym van een vakleerkracht, 90 minuten per week bewegen.
  • Rekenen en taal wordt verwerkt op een Chromebook middels Snappet. Ipads en flipbooks worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs.
  • We zorgen met elkaar voor een fijne werkomgeving. Er zijn afspraken over hoe we ons in de school, op de gang en in de klas gedragen.
  • We houden ons aan de begin- en eindtijden van een schooldag. We beginnen graag op tijd. Met een inloop van 10 minuten moet dat lukken.
  • Op de maandelijkse informatieochtend informeren wij u graag over onze ondersteunings(on)mogelijkheden voor uw kind(eren).

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op RKBS De Paradijsvogel streven we naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, met resultaten die goed passen bij het kind. De verschillen tussen kinderen kunnen heel groot zijn. Het is de taak van de school om elk kind zo goed mogelijk te begeleiden op zijn/haar niveau: eruit halen wat erin zit. Met ons onderwijs willen we de kinderen een geschikte opstap bieden voor het vervolgonderwijs.

Wij vinden het vergelijken van de 'doorstroomcijfers' met andere basisscholen niet reëel. Het ligt namelijk voor de hand te denken dat een school met hoge resultaten, automatisch ook een goede school zal zijn. Dat is niet altijd juist.

Goede prestaties is één ding, de persoonlijke ontwikkeling van een kind is volgens ons van even zo grote waarde. De groei en de vooruitgang in de ontwikkeling van een kind zegt wel iets over de kwaliteit van het onderwijs. Helaas zijn deze niet in cijfers af te lezen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zowel de M als de E toetsen van ons CITO leerlingvolgsysteem worden door de intern begeleiders met de leerkrachten geanalyseerd. Zo kijken we naar elk kind individueel of er sprake is van groei, stilstand of achteruitgang en vooral waar we de komende periode aan gaan werken.

Tevens kijken we op schoolniveau op de thema's begrijpend lezen, rekenen en spelling hoe we ons verhouden tot vergelijkbare scholen, of we de door ons zelf gestelde ambitiedoelen halen en waar we als school (meer) aandacht aan moet geven. Door het werken met het digitale verwerkingssysteem Snappet kunnen we het dagelijkse werk van de kinderen in groep 4 t/m 8 vergelijken met het leerlingvolgsysteem en woorden geven aan de uitkomst van de scores op de M en de E toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij evalueren jaarlijks de opbrengsten van het onderwijs in alle leerjaren aan de hand van het Cito leerlingvolgsysteem. De opbrengst van ons onderwijs laat een mooi resultaat zien en wij zijn hier tevreden over. Alle leerlingen van groep 8 maken de Centrale Eindtoets. De centrale eindtoets sluit volgens ons goed aan bij ons cito leerlingvolgsysteem.
Wij hanteren een gedegen stappenplan om tot een bij het kind passend schooladvies te komen. Wij komen tot het schooladvies door samen met de intern begeleider en de leerkrachten van groep 8 en de voorgaande jaren ieder kind 'onder de loep' te nemen en op grond van alle beschikbare informatie tot een schoolniveau te komen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Paradijsvogel heeft haar kwaliteit meer dan op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De school wordt professioneel geleid en heeft een team dat gedreven werkt aan de schoolontwikkeling. 
De school gebruikt eigentijdse methodes, die passen bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De verrijkingsklas is hier een goed voorbeeld van. Bij het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen gebruikt de school niet alleen meetinstrumenten, maar voert het team ook gesprekjes met leerlingen om de oorzaak van een eventuele stagnatie in de ontwikkeling te achterhalen. De basisvaardigheden voor het didactisch handelen zijn bij dit team op orde.
Om het hoge niveau op het gebied van pedagogisch handelen en de veilige sfeer te handhaven voert de school veel gesprekken met ouders en kinderen. De school werkt op een open en buitengewoon eerlijke wijze aan de cyclus van kwaliteitszorg. Het schoolplan wat hiervan het resultaat is, geeft een helder beeld van de kwaliteit van de school en is alles behalve een invuloefening van een format.  

Terug naar boven