Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Weidevogellaan 201 2496 MT Den Haag

  • Alle groepen krijgen gym van een vakleerkracht, 90 minuten per week bewegen.
  • Rekenen en taal wordt verwerkt op een Chromebook middels Snappet. Ipads en flipbooks worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs.
  • We zorgen met elkaar voor een fijne werkomgeving. Er zijn afspraken over hoe we ons in de school, op de gang en in de klas gedragen.
  • We houden ons aan de begin- en eindtijden van een schooldag. We beginnen graag op tijd. Met een inloop van 10 minuten moet dat lukken.
  • Op de maandelijkse informatieochtend informeren wij u graag over onze ondersteunings(on)mogelijkheden voor uw kind(eren).

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Paradijsvogel is sterk, zorgzaam, inspirerend, nieuwsgierig en dynamisch. Het is een groot team met veel onderwijservaring, veerkracht en bovenal passie voor het vak. Het team is erg bereid om elkaar te helpen en mee te denken om het onderwijs elke dag te verbeteren. De school kent weinig verloop van medewerkers. Verschillende leerkrachten beschikken over specialisaties die ingezet kunnen worden bij de begeleiding van de leerlingen en leerkrachten.

Samen met 3 intern begeleiders houden de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen en de groep in het oog. Voor kinderen die meer aankunnen, kan worden overwogen om deel te nemen aan de verrijkingsgroep. Voor extra ondersteuning kan begeleiding worden ingezet.

De directie bestaat uit een directeur en een adjunct directeur. Een administratieve kracht en een conciërge zorgen voor een zeer belangrijke ondersteuning. De huidige organisatiestructuur werkt voor het leerkrachtenteam goed. In elk leerjaar is een coördinator aangesteld om de lijnen binnen de school kort te houden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hopen natuurlijk zo min mogelijk collega's te moeten vervangen. Het beste onderwijs wordt toch door de eigen leerkracht van de groep gegeven. Natuurlijk komt het voor dat er toch een collega ziek thuis is.

Wij proberen altijd eerst intern een oplossing te vinden; een parttime of een ambulante collega. Ook proberen we iemand uit de invalpool te krijgen. Het kan ook voorkomen dat wij een groep verdelen over de andere groepen. Dit is volgens een vaste verdeling; dat geeft de kinderen die verdeeld worden en de ontvangende groep meer rust. In het slechtste geval vragen we de ouders de kinderen een dag thuis te houden omdat er dan geen geschikte vervangende leerkracht is gevonden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Heeft een kind ondersteuning nodig, dan zullen wij in contact treden met ouders en samen bekijken hoe dit eruit kan zien bij ons op school. Vanuit de basisondersteuning kan hulp geboden worden, maar soms heeft een kind meer of langer (intensieve) hulp nodig. 
Kan een kind meer aan en loopt het ver (1,5 jaar) voor op de lesstof, dan kan besloten worden dat een kind kan deelnemen aan de verrijkingsgroep. Een dagdeel per week krijgt een kind van een hiervoor opgeleide collega op een andere wijze les en wordt zo uitgedaagd om te blijven leren.

Bewegen en goed onderwijs hierin vinden wij voor kinderen belangrijk. Dit wordt daarom bij ons op school door deskundige leerkrachten gegeven in de speelzaal (groep 1/ 2) of in de gymzaal (groep 3 t/m 8).
In groep 1/ 2 wordt daarnaast meerdere keren per week bewogen o.l.v. de eigen leerkracht.

Voor groep 1 t/m 8 is er komend schooljaar wederom 1 keer per week muziekonderwijs van een vakleerkracht. Muziek maken en met elkaar zingen kan kinderen helpen zich te ontspannen en/of meer te durven laten horen van zichzelf.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/ 2 leren wij door spel. Dit is niet in een vast rooster te vatten. Net als dat de ontwikkeling van een kind in deze jaargroep niet in een vloeiende lijn gebeurt. Een kind krijgt de ruimte om zichzelf te ontwikkelen op de wijze die het best bij het kind past.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij geven veel aandacht aan de sociale vaardigheden en hoe we met elkaar om willen gaan in de klas. Een prettig werkklimaat vinden wij bevorderlijk voor het leerproces.
We geven eveneens veel aandacht aan het lees-, taal- en rekenonderwijs. Een goede basis is van belang voor het vervolgonderwijs.
Tevens werken wij met verschillende digitale leermiddelen. Vanaf groep 4 wordt het taal- en rekenwerk verwerkt op een Chromebook middels het programma Snappet. Tevens worden Ipads ingezet om de digitale vaardigheden te vergroten, bijvoorbeeld voor programmeren en robotica.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hechten veel waarde aan een kwalitatief goede interne zorgstructuur. Er is een team van 3 zeer deskundige intern begeleiders dat samen met leerkrachten en ouders bekijkt wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Middels groepsbesprekingen wordt de ontwikkeling van de individuele kinderen besproken maar wordt er ook naar de ontwikkeling van de groep als geheel gekeken. Nieuwe lesstof wordt middels een doelgericht en effectieve instructie (EDI) aan de hele groep gegeven. Een verlengde instructie is er voor kinderen die nog extra herhaling en/ of inoefening behoeven. 
Er kan ook, in overleg met ouders, besloten worden om een kind los te koppelen van de lesstof. Er wordt dan een ontwikkelperspectief (OPP) opgesteld waarbij tevens de uitstroomverwachting wordt meegenomen.

In het schoolondersteuningsplan (SOP) kunt u informatie vinden over onze aandacht voor kinderen die meer hulp en ondersteuning nodig hebben of kinderen die juist meer aan kunnen. 
Meer hulp kan geboden worden vanuit de basisondersteuning maar soms is dit niet genoeg. In sommige gevallen is het nodig om een individueel arrangement (IA) aan te vragen voor een kind. Als onze inschatting is dat een IA niet effectief genoeg zal zijn en een kind meer begeleiding en ondersteuning kan krijgen op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), dan zal een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Het gehele proces en wie er bij elk traject (verplicht) betrokken zijn, wordt in het SOP uitgebreid omschreven. Ook bij het samenwerkingsverband waar onze school onder valt, SPPOH, kunt u al uw vragen m.b.t. passend onderwijs kwijt.

Meer uitdaging voor een kind dat ver (1,5 jaar) vooruit loopt op de lesstof kan eveneens bij ons op school worden geboden. Per jaargroep worden kinderen geselecteerd die een dagdeel per week deelnemen aan de verrijkingsgroep. Een hiervoor opgeleide leerkracht zorgt dat de kinderen uitgedaagd blijven worden en tot leren blijven komen. 
Tevens is er een samenwerking met externe aanbieders voor kinderen die gebaat zouden zijn met nog meer uitdaging. Samen met het kind wordt bekeken wat een passend aanbod zou kunnen zijn, naast het onderwijs bij ons op school.

Wij verwijzen naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor de verschillende afspraken, aandachtsgebieden en uitgebreidere toelichting op het gebied van onze kwaliteitszorg. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben met alle organisaties een prettige samenwerking. Het meest nauw werken we samen met 2Samen doordat wij fysiek dicht bij elkaar in de buurt zitten. Door een intensief contact tussen de pedagogisch medewerkers van 2Samen en onze leerkrachten van groep 1/ 2 ontdekken we gezamenlijk wat de kinderen meer of minder nodig hebben om goed van start te kunnen op onze basisschool. Zo richten we ons beiden bijvoorbeeld sinds enige tijd op een taalrijkere omgeving en het vergroten van de woordenschat. 

Terug naar boven