Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Weidevogellaan 201 2496 MT Den Haag

  • Alle groepen krijgen gym van een vakleerkracht, 90 minuten per week bewegen.
  • Rekenen en taal wordt verwerkt op een Chromebook middels Snappet. Ipads en flipbooks worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs.
  • We zorgen met elkaar voor een fijne werkomgeving. Er zijn afspraken over hoe we ons in de school, op de gang en in de klas gedragen.
  • We houden ons aan de begin- en eindtijden van een schooldag. We beginnen graag op tijd. Met een inloop van 10 minuten moet dat lukken.
  • Op de maandelijkse informatieochtend informeren wij u graag over onze ondersteunings(on)mogelijkheden voor uw kind(eren).

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van RKBS De Paradijsvogel

De Paradijsvogel richt zich zowel op cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en heeft een sterke zorgstructuur ingericht, die maakt dat er veel aandacht is voor kinderen van verschillende niveaus en in diverse persoonlijk omstandigheden. In ons schoollied wordt dit nog eens mooi verwoord.

In onze visie hebben wij onszelf een hoger doel gesteld: Wij leren kinderen het beste uit zichzelf te halen. Ons onderwijs is erop gericht een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bewuste, zelfstandige mensen die vanuit (zelf)vertrouwen keuzes durven maken.

Als onze kernkwaliteiten benoemen wij: Sfeer, Sterke zorgstructuur, Hoge verwachtingen, Expertise en Oog voor het totale kind.

Als onze kernwaarden benoemen wij: Dynamisch, Sterk, Inspirerend, Nieuwsgierig en Zorgzaam.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dynamisch
  • Sterk
  • Inspirerend
  • Nieuwsgierig
  • Zorgzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt ongeveer 600 leerlingen. De kinderen komen niet alleen uit de directe schoolomgeving, maar uit verschillende wijken in en rond Ypenburg. Kinderen met verschillende nationaliteiten bezoeken onze school.
Het leerlingenaantal neemt langzaam af; de wijk Ypenburg stabiliseert zich. Na jaren van groei is de school in een rustiger vaarwater gekomen.

Het leerlingaantal is nog te groot om alle groepen in één schoolgebouw te kunnen huisvesten.
De groepen 1/2 zitten daarom in onze dependance aan de Eksterhof. Een overzichtelijk en prettig schoolgebouw met een eigen (deels groen) schoolplein en speelzaal. Afhankelijk van het aantal kinderen dat instroomt tot de maand juni, wordt overwogen op enig moment wel of niet een instroomgroep te starten.
Vanaf groep 3 zit een kind in het schoolgebouw aan de Weidevogellaan. In dit gebouw zijn alle groepen 3 t/m 8 gehuisvest. Dit gebouw heeft eveneens een eigen gymzaal en een fijn (groen) buitenterrein. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
545
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt samen met een groot aantal aanbieders van naschoolse opvang. Omdat het voor kinderen fijn is om de school uit te zijn, worden de kinderen die na schooltijd niet naar huis kunnen, naar de locaties van de verschillende organisaties gebracht. De organisatie hiervan is in handen van de aanbieder van kinderopvang.
Op onze beide locaties worden de kinderen na schooltijd op een afgesproken plaats verzameld en gezamenlijk vertrekken zij (lopend of met een vervoersmiddel) naar de betreffende opvang-locatie.
 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven