Kindcentrum Balans

Klaverveld 3-5 2492 MA Den Haag

  • Om ons gebouw ligt het school/speelplein, aan de voorkant en zijkant wordt gespeeld.
  • Fietskarren voor de kleuters en groep 3 mogen natuurlijk niet ontbreken bij het buiten spelen.
  • Bellenblazen aan de voorkant van het schoolplein.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Balans
  • Ook op de achteringang van ons gebouw hangt natuurlijk ons mooie Balans logo.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Volgen van de ontwikkeling van kinderen

Het leerlingvolgsysteem (LVS) stelt ons in staat om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen tijdens de gehele schoolloopbaan.
Het stelt de leerkrachten in staat om regelmatig en systematisch gegevens te verzamelen omtrent de vorderingen van de leerlingen.
Daarnaast observeert de leerkracht de leerlingen dagelijks en legt regelmatig verslag in de Esis,
het administratiesysteem.

Om de resultaten van spelling, begrijpend lezen en rekenen-wiskunde te verbeteren, zetten wij onder andere het volgende in:
o  Systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen.
o  Het team blijvend scholen in deze manier van werken.
o  Aansluiting bij het netwerk ‘Opbrengstgericht Werken’ van Lucas Onderwijs.
o  De vorderingen controleren door de toetsresultaten te bekijken, te bespreken en te volgen in leerling- en groepsbesprekingen. o  Didactische werkplannen maken en borgen op de hoofdvakken spelling, technisch- en begrijpend lezen en rekenen-wiskunde, om zo de leerlingen meer op maat te helpen. Deze plannen worden systematisch geëvalueerd, zodat de opbrengsten gemeten kunnen worden en de doelstellingen kunnen worden bijgesteld.
o  Ons richten op de instructie en verwerking van de lesstof, daarbij rekening houdend met de diverse leerstijlen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven