Speciaal Basisonderwijs Merlijn

Paets van Troostwijkstr 87 2522 DM Den Haag

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt onze schoolgids 2023-2024 van SBO Merlijn.

Met deze schoolgids willen wij u duidelijkheid geven over de gang van zaken binnen onze school. U kunt er in lezen wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen. Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

In deze gids vindt u ook praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. Tussen de regels door leest u ook wat de kern van ons handelen is: de wisselwerking tussen leerkracht, leerling en ouder(s). Elke leerling mag zich gekend en gewaardeerd voelen. Dat maakt onze opdracht uitdagend en inspirerend. U vertrouwt uw kind dagelijks toe aan de leerkrachten van onze school. Wij doen ons uiterste best dit vertrouwen niet te beschamen. Onze inspanningen als team en individuele leerkrachten zijn er opgericht het onderwijs aan uw kind zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u en uw kinderen een goed en prettig schooljaar toe.

Namens het team van SBO Merlijn

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbondenheid
  • competentie
  • autonomie
  • veiligheid
  • eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen kunnen bij ons op school alleen worden toegelaten als ze in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO. Deze toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Wanneer een leerling bij ons op school wordt aangemeld vindt er altijd een kennis- makingsgesprek plaats met de directie.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk en de kinderen zijn vrij op woensdagmiddag. Verder zijn er 7 margedagen waarop alle kinderen vrij zijn (voor de leerkrachten zijn dit studiedagen). De tussen-schoolse opvang (het overblijven) wordt uitgevoerd door een externe organisatie. De kinderen eten in de unit met hun eigen leerkracht en ze spelen daarna buiten waarbij er toezicht is van begeleiders en leerkrachten. Alle kinderen blijven echter over. De kleuters hebben een eigen kleuterplein met zandbak, speeltoestel en veel speelmaterialen. De groepen 3 t/m 8 spelen op het schoolplein bij de school. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelen. De nadruk ligt vooral op ontspanning.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestprogramma

De school heeft een vast aanspreekpunt voor leerkrachten, leerlingen en ouders om het pesten tegen te gaan.

De anti-pestcoördinator coördineert het anti-pestbeleid. De coördinator ondersteunt leerkrachten, leerlingen en ouders met een (pest-)probleem, werkt mee aan de oplossing van het gesignaleerde probleem, bewaakt de procedures en adviseert de leerkracht in verder te nemen stappen.

Verder behartigt de coördinator de belangen van ouders en leerlingen in het kader van pesten.

De anti-pestcoördinator is een aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor leerlingen die willen praten over een situatie waarin ze gepest worden of signaleren dat er gepest wordt en voor ouders die vragen hebben over pesten.

Het veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is in combinatie met het schoolplan een integraal beleidsplan voor de sociale en fysieke veiligheid waarin wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Ons sociaal en fysiek veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen. Daar waar zich incidenten voordoen worden adequate maatregelen getroffen om verdere escalatie te voorkomen. Wij streven ernaar om ons preventief en curatief beleid zoveel mogelijk in samenhang uit te voeren. Deze samenhangende aanpak komt tot uiting in de wijze waarop wij ons plan met betrekking tot veiligheid hebben opgesteld. Onze aanpak is gericht op het creëren van een zodanig schoolklimaat dat onze leerlingen en ons personeel werken en leren in een veilige omgeving waardoor uitval wordt voorkomen. In alle groepen worden voor de sociaal - emotionele ontwikkeling gegeven.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven