De Triangel

Meester de Bruinplein 3 2515 BZ Den Haag

  • De kinderen van groep 1 spelen gezellig samen buiten tijdens de overblijf.
  • Groep 8 is hard aan het werk met rekenen op de laptops van Snappet.
  • De kinderen van groep 3 letten goed op tijdens de dramales.
  • De kinderen van groep 3 leren de djembe bespelen tijdens de muzieklessen.
  • Groep 4 werkt goed samen met rekenen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons pakket extra begeleiding bestaat uit: Extra zorgleerkracht in de groep, motorische remedial teaching, integratieve kindertherapie, creatieve communicatie, schoolmaatschappelijk werk en logopedie. Bovendien hebben we binnen ons leerkrachtenteam leerkrachten die de training Rots en Water kunnen geven om de weerbaarheid van leerlingen te vergroten.  

Binnen de klas is er extra begeleiding; twee dagen per week is er voor de onder- en middenbouwgroepen de beschikking over een ervaren zorgleerkracht. Hierdoor kunnen wij nog beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Binnen een klas kan het zijn dat leerlingen werken aan verschillende opdrachten. De leerkrachten zorgen voor maatwerk binnen de groep. De leerkracht kijkt hiervoor naar de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van leerlingen. Hiermee wordt de leerling uitgedaagd tot leren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van de methodegebonden toetsen wordt bepaald wat de onderwijsbehoefte is van een leerling (zorg / pluswerk) 

Leerkrachten maken gebruik van groepsoverzichten. Deze worden aangepast in overleg met de IB-er na Citottoetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij geven een gedegen schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de toetsuitslagen in groep 8 (NIO- en Drempeltoets), de ontwikkeling van de leerling in het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren en het beeld dat het leerkrachtenteam van de leerling heeft. Door het combineren van deze punten kunnen wij iedere leerling een advies geven dat bij hem of haar past.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het rapport van de inspectie: De inspectie heeft heldere instructies gezien van de leerkrachten waarin consequent wordt teruggegrepen op eerdere lessen, lesdoelen die systematisch aan de orde komen en waarbij structureel gelegenheid is voor terugkoppeling. De heldere structuur in de groepen, de rust, een fijn pedagogisch klimaat en het doelmatig klassenmanagement zorgen voor een zeer taakgerichte sfeer en mede hierdoor hebben de leerlingen een actieve werkhouding

Terug naar boven