Basisschool 't Palet

Vaillantlaan 230 2526 HR Den Haag

  • Het hoofdgebouw aan de Vaillantlaan.
  • De dependance aan de Gerard Doustraat.
  • De dependance aan de Doedijnstraat, tevens tweede inschrijfpunt.
  • In januari 2016 ontvingen we het predicaat excellent en in 2019 het predicaat 'Goed', daar zijn we trots op!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan de hand van de toetsresultaten vanaf M6 bepalen we de richting van het leerniveau. Naast de resultaten op de toetsen van het CITO LVS, speelt ook het werk in de klas, de werkhouding en het gedrag (SCOL) een belangrijke rol. Met alle gegevens op een rij stellen we aan het eind van groep 7 een prognose vast. In groep 8 wordt rond oktober bij alle leerlingen als aanvullend onderzoek de NIO/ADIT (intelligentieonderzoek) afgenomen. De uitslag van dit onderzoek nemen we mee in het bepalen van het pré-advies. Vervolgens nemen we in december de laatste CITO LVS-toetsen af en doen we in april mee aan de verplichte eindtoets. Wij zijn tevreden als leerlingen eind groep 8 de school met een eindadvies passend bij hun mogelijkheden, kunnen verlaten.

De wegingsfactor van onze school wordt mogelijk bijgesteld; dit zal een positief effect hebben op onze eindscore.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De zorg voor kinderen
Hoe volgen we de ontwikkeling van de kinderen op basisschool 't Palet?

Toetsen

We volgen de didactische ontwikkeling van onze leerlingen met de toetsen vanuit de methode, maar ook met de toetsen van het Leerling Volg Systeem van de IEP. De resultaten van alle toetsen en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen bespreken we drie keer per jaar in de groeps- en leerlingbesprekingen.

Groeps- en leerlingbespreking

Deze besprekingen worden gevoerd door de intern begeleider en de groepsleerkracht. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte en didactische ontwikkeling van de leerlingen, kunnen we aanpassingen maken in het onderwijsaanbod. Het kan zijn dat een leerling extra uitdaging nodig heeft, maar er zijn ook leerlingen die behoefte hebben aan herhaalde of verlengde instructie.  

Rapporten

Rapporten worden altijd met de ouders besproken en nooit met de leerlingen mee naar huis gegeven. Eind groep 1 en 2 krijgen de leerlingen een rapport dat de leerkracht met de ouders bespreekt. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. In een tien-minuten-gesprek bespreken we het rapport met de ouders en de leerlingen. Bij het verlaten van de school, wordt een onderwijskundig rapport naar de desbetreffende school gezonden.     

Speciale zorg voor leerlingen

Vanuit ervaringen en observaties van de leerkrachten en/of de toets resultaten worden afspraken gemaakt over eventuele speciale zorg. We onderscheiden hierin een aantal vormen:
- extra hulp van de eigen leerkracht of stimuleringsleerkracht,
- specifieke hulp van de hiervoor opgeleide remedial teacher en/of NT2 leerkracht,
- specifieke hulp van een ambulant begeleider,
- het volgen van integratieve kindertherapie,
- het volgen van logopedie, begeleiding vanuit schoolmaatschappelijk werk.
Mocht een leerling ondanks gegeven begeleiding onvoldoende tot ontwikkeling komen, kunnen we in overleg met ouders besluiten een leerling nader te onderzoeken. De uitslag van het onderzoek kan leiden tot aanpassingen in de begeleiding van een leerling. Mocht een leerling meer zorg nodig hebben dan wij als school kunnen bieden, dan kan dit leiden tot een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).    

Doublure

Leerlingen die binnen een bepaald leerjaar onvoldoende geprofiteerd hebben van het onderwijsaanbod en waarbij we wel de meerwaarde van herhaling zien, kunnen één maal in hun schoolloopbaan een leerjaar doubleren. Uitgangspunt is dat de leerlingen de acht leerjaren in acht jaar volgen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor het vervolgonderwijs van de leerlingen wordt bepaald door verschillende factoren. De resultaten van het Leerlingvolgsysteem geven richting aan de vorm van Voortgezet Onderwijs dat geschikt is voor het kind. Daarnaast wordt als aanvullend en onafhankelijk onderzoek de NDT of ADIT afgenomen. De uitslag van dit intelligentieonderzoek nemen we mee in het bepalen van het uiteindelijke advies. In april doen we mee aan de verplichte eindtoets. Ook volgen de leerlingen een speciaal project over het Voortgezet Onderwijs en bezoeken zij verschillende scholen. Een uitgebreide beschrijving van het PO-VO verwijzingstraject van basisschool 't Palet vindt u in de bijlage.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven