Toermalijn

Weimarstraat 300 2562 HS Den Haag

  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat
  • Op Toermalijn kunnen leerlingen twee keer per week dansen. Bij de danslessen maken we onderscheid tussen klassiek en moderne dans.
  • In KC Toermalijn staat een Kast van Lotje.
  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat.
  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat.

Het team

Toelichting van de school

Op Toermalijn werken 25 personeelsleden, met ieder eigen kwaliteiten en talenten. Samen zorgen zij elke dag voor het beste onderwijs aan de kinderen.  Bij de werving van nieuw personeel worden alleen leerkrachten benoemd die aan de bekwaamheidseisen voldoen. Leraren die niet aan alle eisen voldoen kunnen de gelegenheid krijgen om deze aan te leren. De school maakt hierover afspraken met de leraar.  Voor de inzet van on(der)bevoegden volgt Toermalijn de “Handreiking lerarentekort PO” van het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op KC Toermalijn streven we ernaar om iedere leerling zo lang mogelijk te kunnen voorzien van goed onderwijs in de eigen groepssamenstelling, met een voor hen bekende leerkracht. Soms is de vaste leerkracht afwezig. 

Wanneer er sprake is van langdurig verlof zoals bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings-, ouderschap of studieverlof zal naar een structurele oplossing gezocht worden.  Bij incidenteel of onverwachts verlof zoals bij ziekte van een teamlid zullen wij eerst proberen intern een oplossing te vinden. Zo wordt er gekeken of een duo-leerkracht kan vervangen of wordt er gevraagd of een parttime leerkracht extra kan komen werken. Als dit niet mogelijk is, doen wij een beroep op de vervangerspool of een uitzendbureau.

Mochten er geen vervangers beschikbaar zijn dan zal de klas opgedeeld worden. 
Over het verdelen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:
- Voor het opdelen van de klas, wordt een verdeelschema door de leerkrachten gemaakt aan het begin van het schooljaar. 
- Een groep wordt niet langer dan 2 dagen per week verdeeld over andere groepen, de 3e dag staat er een leerkracht voor de groep. Een andere groep zal dan verdeeld worden, ook al is van deze groep de leerkracht niet afwezig. Bij de onderbouw wordt in dit geval aan ouders van vierjarige leerlingen (groep 1) gevraagd om hun kind thuis op te vangen.  
-In het geval van bovenstaande noodoplossingen informeert de directie de betreffende ouders zo tijdig mogelijk via een mail vanuit de ouderportal Social Schools.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Toermalijn wil leerlingen voorbereiden op de huidige samenleving en de samenleving van de toekomst. Daarom wordt volop nagedacht over de vraag: ‘wat is goed onderwijs?’.

Om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeftes van alle kinderen zijn we op Toermalijn gestart met het ontwikkelen van Domeinleren. We geven les in klassen van driejaargroepen. Dat wil zeggen dat de school verdeeld is in drie Domeinen:
Domein 1-2 en peuterleerplek
Domein 3-5
Domein 6-8

Kinderen ontwikkelen zich het snelst in hun eerste levensjaren, de meest ‘gevoelige fase’ voor het leren. Daarom werken we in de peuter- en kleutergroepen (de Voorschool) met het ontwikkelingsgericht programma Startblokken. Vanaf Domein 1-2 krijgen de kinderen op Toermalijn naast de kernvakken taal en rekenen, wekelijks les van vakdocenten in cultuur en sport. Ons uitgangspunt is dat kinderen altijd leren. Elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en vanuit een eigen aanleg. Daar willen we zoveel mogelijk bij aansluiten. Daarbij doen we een beroep op de zelfstandigheid van de kinderen en stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid voor het leren. We willen met ons onderwijs aansluiten bij de belangstelling en ontwikkeling van het kind en zijn omgeving. Dat uitgangspunt staat centraal in het thematisch leren dat we aanbieden voor de vakken wereldoriëntatie.  

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Toermalijn wordt onderwijs gegeven aan heterogene stam- en niveaugroepen, binnen 3 domeinen: Domein 1-2, Domein 3-5 en Domein 6-8. Het onderwijsconcept domeinwerken is nog in ontwikkeling.

Op Toermalijn is er zorg voor ieder kind. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de prestaties en het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen.

Extra ondersteuning
Als blijkt dat een kind een andere leerweg nodig heeft om zich de basisvaardigheden eigen te maken, zal dit met ouders besproken worden. Uw kind kan dan extra ondersteuning op school krijgen. Hiervoor zal de hulp ingeroepen worden van de op onze school aanwezige specialisten (orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, onderwijsassistent, lerarenondersteuner)
Mocht dit onvoldoende voorzien in de behoefte van het kind om basisvaardigheden te verwerven dan zal er veelal eerst onderzoek geadviseerd worden. Dit gebeurt in overleg met ouders, leerkracht en intern begeleider. Het resultaat van het onderzoek wordt vertaald naar handelingsadviezen op school en thuis. Met deze adviezen gaan wij aan de slag binnen de mogelijkheden van onze school.

Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de school in basis kan bieden, doen wij een beroep op de mogelijkheden die Passend Onderwijs ons biedt. Dit verloopt middels het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). In een Multi Disciplinair Overleg (MDO) wordt besproken hoe uw kind zo goed mogelijk ondersteund kan worden en wat daar voor nodig is. Aan een MDO neemt in ieder geval deel: de ouders, de intern begeleider, de adviseur Passend Onderwijs van SPPOH en eventuele externe deskundigen. De intern begeleider coördineert dit. In veel gevallen blijft het kind, gezien de individuele aanpak, met extra ondersteuning bij ons op school. Wanneer blijkt uit het MDO dat uw kind in aanmerking komt voor een extra ondersteuning dan wordt dit gefinancierd vanuit het samenwerkingsverband SPPOH of vanuit de zorg (CJG/GGZ). Met deze financiering wordt extra hulp ingekocht. Deze extra ondersteuning vindt dan op school plaats.

Passend Onderwijs
M
et ingang van 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Deze wet gaat ervan uit dat Passend Onderwijs voor ieder kind bij de school begint. De meeste kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen Passend Onderwijs wordt voor die hulp de term ondersteuning gebruikt.
De samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs moeten ervoor zorgen dat voor ieder kind de juiste en de beste ondersteuning beschikbaar is. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt, werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen. Ons samenwerkingsverband, SPPOH, werkt nauw samen met alle scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH): https://www.sppoh.nl

Zorgplicht
De school is verantwoordelijk voor het bieden van een goede onderwijsplek aan elk kind. Dit heet zorgplicht. Dat kan hulp zijn die iedere school in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Dit noemen wij basisondersteuning. Het kan ook gaan om intensievere vormen van ondersteuning. Dat gaat bijvoorbeeld over de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Een ander belangrijk kenmerk voor Passend Onderwijs is de samenwerking van school en ouders met externe partijen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de inzet van deskundigheid uit andere scholen, schoolmaatschappelijk werk, logopedie of opvoedhulp thuis. Alle partijen werken samen op basis van een plan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. 

Taalontwikkeling en NT2
Peuterleerplek De Toermalijntjes geeft samen met groep 1 en 2 vorm aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).  Kleuters met een taalachterstand krijgen met deze vroegschoolse educatie een aantal dagdelen per week extra begeleiding, binnen het domein. Zo leren ze al spelend beter de taal. Bijvoorbeeld door in een spel nieuwe woorden met aanschouwelijk materiaal aan te bieden die passen binnen het centrale thema. Toermalijn maakt gebruik van de methodes Logo 3000 en Klein Beginnen in domein 1-2. Kleuters leren m.b.v. Logo 3000 alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK). Door de inzet van deze aanpakken wordt spelenderwijs de woordenschat vergroot. Hierdoor zullen de kinderen makkelijker aan kunnen sluiten bij het reguliere (NT2) aanbod van de kleutergroep. Zo gaan ze goed voorbereid naar groep 3. In de domeinen 3-5 en 6-8 krijgen kinderen met een taalachterstand (o.a. de kinderen die uit de NT2 klas zijn doorgestroomd naar een reguliere groep) ook extra begeleiding. Voor de kinderen in groep 3 werkt Toermalijn met Logo 3000. De kinderen met een taalachterstand krijgen extra hulp binnen het domein.  Door in de domeinen 3-5 en 6-8 in niveaugroepen te werken, ook op het gebied van taal, stellen we ons beter in staat om bij kinderen met een taalachterstand aan te kunnen sluiten bij wat zij nodig hebben. We hebben op Toermalijn de beschikking over onderwijsassistenten, die kinderen met een taalachterstand een aantal dagdelen per week extra te kunnen ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen kindcentrum Toermalijn werkt Peuterleerplek Toermalijntjes van JongLeren samen met de kleutergroepen van de basisschool aan de doorgaande ontwikkelingslijn van het jonge kind. De methode die op de Peuterleerplek gebruikt wordt, is dezelfde als die van de school. Zo wordt uw kind stap voor stap voorbereid op groep 1. De Peuterleerplek is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.
Daarnaast werken we samen met BSO 2Hoek van Kinderopvang 2Samen, om zo opvang te kunnen bieden van 7.30 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. In de nieuwbouw komen alle organisaties onder 1 dak te werken en kunnen we deze opvang bieden in 1 gebouw.

Terug naar boven