Yunus Emre

Van Damstraat 7 2512 PG Den Haag

  • Schoolfoto van Yunus Emre
  • Schoolfoto van Yunus Emre
  • Schoolfoto van Yunus Emre
  • Schoolfoto van Yunus Emre
  • Schoolfoto van Yunus Emre

Het team

Toelichting van de school

Het team van Yunus Emre Vandam bestaat uit 24 enthousiaste, betrokken leerkrachten, 6 onderwijsassistenten en 6 vakdocenten. Zij worden bijgestaan door de directeur, adjunct-directeur, 3 interne begeleiders, SMW, conciërge, oudercoach, gedragscoach en een administrateur. Vanuit een professionele cultuur blijft het team zich ontwikkelen om goed onderwijs te blijven geven, waarbij de onderlinge relatie een speerpunt is. Immers, is de relatie goed dan zijn zowel kinderen als team in staat op eigen niveau te groeien. Het team is flexibel en breed inzetbaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt verleend conform de CAO voor Primair Onderwijs Verlofaanvragen en ziekmeldingen worden altijd gedaan bij de directeur van Yunus Emre.

De school beschikt over vaste vervangers, die de school en de kinderen al goed kennen. Wij proberen zo te regelen, dat die leerkrachten/leraarondersteuners de groepen vervangen, zodat in de groep niet meerdere leerkrachten staan. Bij ziekte van leerkrachten worden de taken waargenomen door invallers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hebben wij vakleerkrachten voor gymnastiek, godsdienst, Engels en handvaardigheid. We hebben ook leerkrachten met specifieke expertise betreffende diverse vakgebieden: taal, cultuur, rekenen, hoogbegaafdheid en gedrag. Wij hebben een kwaliteitsmanager in dienst die de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en monitort.

Wij bieden na schooltijd ook verschillende activiteiten aan: programmeren, robotica, verschillende soorten sport, kunst, fotografie en bijlessen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De wettelijke onderwijstijd voor groep 1 t/m 8 is minimaal 7520 uur. We hanteren voor zowel de onderbouw als de bovenbouw hetzelfde rooster. Hierdoor bieden we voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 de minimale 3520 uren onderwijs, vanaf groep 5 t/m 8 de minimale 4000 uren onderwijs. We voldoen hiermee goed aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd. Daarmee houden we nog uren over voor een extra dagen vrij voor de leerlingen. Dit zijn dagen of dagdelen die gebruikt worden voor bijv. nascholing van het team, voor besprekingen van de individuele leerlingenzorg of voor een bezinningsdag.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het onderwijs op Yunus Emre is voortdurend in ontwikkeling. Wij willen dat ons onderwijs voorbereid op de maatschappij waar onze leerlingen in terecht komen. Dat vraagt om constant kijken naar aanpassingen en bijstellingen. Dat vraagt een kritische blik van iedere leerkracht. Wij gebruiken daarvoor vragenlijsten om ons eigen onderwijs door te lichten en daar wellicht weer werkpunten uit te halen. In een cyclus van vier jaar komen de verschillende thema’s steeds terug. Wij willen ons onderwijs voortdurend verbeteren, maar ook de maatschappij en politiek vraagt dat van het onderwijs. Binnen Yunus Emre wordt gewerkt met PLG’s. Elke werkgroep bestaat uit ongeveer 4 leerkrachten. Alle onderwijsinhoudelijke schoolontwikkelingen worden in deze werkgroepen vormgegeven. 

Op de Yunus Emre verlenen we zorg aan onze leerlingen en houden we rekening met zowel de sterke als de zwakke leerlingen. Door middel van observaties op cognitief en sociaal emotioneel gebied, methode onafhankelijke toetsen (Leerlinginbeeld), methodegebonden toetsen en gesprekken met ouders en/of externen proberen wij tegemoet te komen aan de mogelijkheden van ieder kind.De groepsgrootte binnen Yunus Emre VD houden we om die reden op 25. De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in de groep. Wij kiezen ervoor dat kinderen zoveel mogelijk binnen de groep onderwijs krijgen en bij de groep worden gehouden. Hiervoor gebruiken wij het EDI-model. Daarbij heeft een les dezelfde structuur:

- Introductie

- Algemene instructie

- Verlengde instructie

- Begeleide (in)oefening

- Zelfstandige werking

- Evaluatie van de les. 

De kinderen worden ingedeeld in de volgende aanpakken: 

Aanpak 1 Instructieafhankelijke leerlingen: deze kinderen krijgen verlengde instructie in een instructiegroep.

Aanpak 2 Basisinstructie: deze kinderen gaan na de basisinstructie aan het werk.

Aanpak 3 Instructieonafhankelijke leerlingen: deze kinderen krijgen een verkorte instructie en gaan daarna aan het werk met verrijkingsstof. 

We hebben zes keer per jaar een groepsbespreking waarin de leerkracht de zorg in de groep en de groepsresultaten bespreekt met de intern begeleider. Op de Yunus Emre werken we met groepsplannen, maandelijkse methode analyses en eventueel een individueel hulpplan. Voor een enkele leerling die hulp buiten de groep krijgt, wordt een individueel plan opgesteld. Alle plannen, zowel groeps- en handelingsplannen worden minimaal 2 keer per jaar geëvalueerd en de methode analyse om de 6 weken. De groeps- en individuele plannen worden zoveel mogelijk door de leerkracht in de groep uitgevoerd. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld van de extra aandacht die hun kind krijgt. Wanneer de extra hulp niet of onvoldoende het gewenste effect heeft, wordt dit besproken met de ouders. Hierna wordt de leerling besproken in de consultatie met het ondersteuningsteam waar ook de schoolmaatschappelijk werkster bij is. Na deze consultatie wordt gesproken met ouders, intern begeleider en de leerkracht wat het vervolgtraject wordt.

Mogelijkheden voor het vervolgtraject:

Het bestaande hulpplan wordt aangepast.

In sommige gevallen kan er een oudergesprek met de intern begeleider of een externe instantie nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer ouders vragen stellen over de zorg van hun kind of wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding.

Wanneer de oorzaak van het probleem niet helemaal duidelijk is, kan er een handelingsgericht traject of onderwijskundig onderzoek nodig zijn. Dit traject of onderzoek zal gedaan worden door een externe instantie. Uit het onderzoek komt een conclusie en een advies. Uit dit advies kan komen dat het beter is dat:

- het kind een eigen leerlijn krijgt (het ontwikkelingsperspectief)

- het kind het schooljaar opnieuw zal doen

- het kind wordt verwezen voor verder onderzoek door een specialist

- het kind wordt verwezen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

In goed overleg met de ouders kijken we naar de beste oplossing voor het kind.

We werken samen met experts/begeleiders van SPPOH, HCO, GGD, SMW en logopedie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

-Het veranderende kind.

-De voortdurend aan te passen leerstof.

-De nieuwe inzichten in methodiek en didactiek.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw aan de Van Damstraat 7 vindt u de voorschool ‘De Kleine Dolfijn’. De Voorscholen zijn een prettige leer- en speelplek voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Peuters komen hier vijf dagdelen per week om in een veilige en stimulerende omgeving te spelen en elkaar ontmoeten. 

Op de Voorschool staat onder andere de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal. Maar daarnaast leert uw kind bijvoorbeeld ook om met materialen om te gaan, samen te zingen, te luisteren en op zijn of haar beurt te wachten. Ook leren de kinderen om speelgoed te delen, samen op te ruimen en nog veel meer! 

Het verschil met reguliere peuterspeelzalen is dat er met het VVE-programma Speelplezier wordt gewerkt. Speelplezier is een methode die jonge kinderen op een speelse wijze stimuleert in hun (taal) ontwikkeling; het is een combinatie van spelen, werken en leren. Het programma van de Voorschool loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool, waar een volgende stap wordt gezet met het verder ontwikkelen van alle vaardigheden. 

De Voorschool bereidt uw kind optimaal voor op de basisschool, waardoor uw kind een betere start op de basisschool heeft.   

De Kleine Dolfijn (locatie Van Damstraat)        

Openingstijden 

Groep 1

Maandag    12.15 – 15.30 u   

Dinsdag      08.15 – 11.30 u   

Woensdag   12.15 – 15.15 u   

Donderdag  08.15 – 11:30 u   

Vrijdag.        12.15 – 15.15 u  

Groep 2

Maandag    08.15 – 11.30 u   

Dinsdag      12.15 – 15.30 u   

Woensdag   08.15 – 11.30 u   

Donderdag  12.15 – 15.30 u   

Vrijdag        08.30 – 11.30 u 

Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht bij stichting JongLeren, 0702052555. Op onze website vindt u ook de contactgegevens van de locaties bij:https://www.jonglerendenhaag.nl/waar-vindt-u-ons/

Terug naar boven