Petrus Dondersschool

Ambachtsgaarde 5 2542 ED Den Haag

 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 laten de eindtoetsresultaten van de Petrus Dondersschool een positieve prestatie zien met betrekking tot de referentieniveaus. Zowel op het 1F niveau als op het 2F/1S niveau overtreffen we zowel de signaalwaarde als het landelijke gemiddelde.

Bij het 1F niveau bereikt onze school een indrukwekkende score van 95%, wat aangeeft dat een aanzienlijk percentage van onze leerlingen dit niveau heeft weten te behalen. Ook op het 2F/1S niveau presteren we sterk met een score van 56,7%, wat ruim boven zowel de signaalwaarde als het landelijke gemiddelde ligt.

Hoewel we trots zijn op deze recente resultaten, is het belangrijk om op te merken dat het gemiddelde over de afgelopen drie jaar nog enigszins onder het landelijke gemiddelde ligt. Gedurende deze periode bereikten we op het 1F niveau een gemiddelde score van 88%, en op het 2F/1S niveau een gemiddelde score van 41,5%. We blijven echter vastberaden werken aan het verbeteren van onze resultaten om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen de best mogelijke educatieve ervaring krijgen en hun potentieel kunnen benutten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Petrus Dondersschool krijgen tussenresultaten een belangrijke plek binnen ons onderwijsproces. We hechten waarde aan het regelmatig analyseren, evalueren en aanpassen van ons onderwijs om ervoor te zorgen dat we effectief inspelen op de behoeften van onze leerlingen. Het proces van tussenresultaten begint met het zorgvuldig verzamelen en analyseren van leerlinggegevens.

Deze informatie biedt inzicht in de voortgang en prestaties van onze leerlingen. We kijken hierbij naar verschillende niveaus: op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.

Op schoolniveau gebruiken we de verzamelde gegevens om een globaal beeld te krijgen van de prestaties en trends binnen de school. Op groepsniveau bekijken we hoe de klas als geheel presteert en identificeren we eventuele patronen. Individueel niveau stelt ons in staat om gedetailleerd te begrijpen hoe elke leerling zich ontwikkelt en waar eventuele uitdagingen liggen.

Met behulp van deze gegevens evalueren we ons huidige onderwijsaanbod en beslissen we welke aanpassingen nodig zijn om onze leerlingen beter te ondersteunen. Dit kan betekenen dat we instructiemethoden verfijnen, differentiëren in werkvormen of specifieke interventies inzetten.Het doel van dit proces is om ervoor te zorgen dat ons onderwijs nauw aansluit op de individuele behoeften van onze leerlingen. We streven ernaar om realistische doelen te stellen en om voortdurend te monitoren of ons aanbod het gewenste resultaat oplevert. Als blijkt dat bepaalde aanpassingen niet het gewenste effect hebben, zijn we bereid om ons onderwijs bij te stellen en alternatieve benaderingen te verkennen.

Door het systematisch verzamelen, analyseren en aanpassen van tussenresultaten, zorgen we ervoor dat ons onderwijsproces flexibel en responsief is, waardoor we onze leerlingen de best mogelijke onderwijservaring kunnen bieden en hen kunnen helpen om hun potentieel te bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf dit schooljaar zullen leerlingen al in februari een doorstroomtoets maken. Vervolgens dienen ze zich uiterlijk eind maart aan te melden bij de middelbare school van hun keuze.

Deze vernieuwde aanpak heeft tot doel om gelijke kansen te bieden aan alle leerlingen om een plek te bemachtigen op de middelbare school van hun voorkeur, en dat op het niveau dat het best bij hen past.

De procedure is opgedeeld in verschillende periodes:

 1. Aanmelding door scholen voor doorstroomtoets (1 oktober - 15 november) Basisscholen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de doorstroomtoets tussen 1 oktober en 15 november. Dit legt de basis voor de evaluatie en plaatsing van leerlingen.
 2. Voorlopig schooladvies (10 - 31 januari) Tussen 10 en 31 januari ontvangen leerlingen hun voorlopige schooladvies. Dit advies biedt een eerste indicatie van het meest geschikte niveau en type voortgezet onderwijs voor elke leerling.
 3. Doorstroomtoets (eerste 2 weken van februari) In de eerste twee weken van februari nemen leerlingen deel aan de doorstroomtoets. Deze toets is een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van het definitieve schooladvies en het niveau van de leerling.
 4. Uitslag doorstroomtoets (uiterlijk 15 maart) Voor 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Deze resultaten worden gebruikt om het definitieve schooladvies verder te onderbouwen.
 5. Definitief schooladvies (uiterlijk 24 maart) Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies van de Petrus Dondersschool. Dit advies is gebaseerd op een combinatie van het voorlopige advies, de doorstroomtoets en andere relevante factoren.
 6. Gezamenlijke aanmeldingsperiode (25 maart - 31 maart) Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich gezamenlijk aan op de middelbare school van hun keuze, met inachtneming van hun definitieve advies. Deze aanmeldingsweek zorgt voor een eerlijke en evenwichtige procedure.

Leerlingen die van plan zijn de overstap te maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben de mogelijkheid om zich eerder aan te melden bij het vso, gebruikmakend van een voorlopig schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Petrus Dondersschool streven we ernaar om kinderen te verwelkomen die met enthousiasme naar school komen en actief deelnemen aan het leerproces. Binnen een veilige omgeving leren de kinderen waardevolle vaardigheden, zoals samenwerken, motivatie, en een nieuwsgierige en onderzoekende instelling. We stimuleren kritisch denken en observatie, en moedigen hen aan om vriendschappen te sluiten. De kinderen ontwikkelen ook de vaardigheid om op constructieve wijze met conflicten om te gaan.

Op de Petrus Dondersschool zijn onze toegewijde leerkrachten gepassioneerd over hun werk en handelen altijd in het belang van de kinderen. We maken gebruik van coöperatieve leermethoden en streven ernaar om lesstof in een betekenisvolle context te plaatsen, zodat leren inspirerend en relevant wordt.We verwachten van de ouders dat zij hun kinderen met vreugde naar school brengen en actief de ontwikkeling van hun kind volgen. Hun betrokkenheid is van onschatbare waarde, en waar nodig zijn zij bereid een helpende hand te bieden om de ontwikkeling van hun kind verder te stimuleren. Ouders spelen een actieve rol in onze schoolgemeenschap en hebben vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs dat we bieden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Plezier Groei Betrokkenheid
 • Eigenaarschap Doelgericht
 • Enthousiasme Oplossingsgericht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven