Petrus Dondersschool

Ambachtsgaarde 5 2542 ED Den Haag

  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool

Het team

Toelichting van de school

Samenstelling team

Op dit moment bestaat het team van de Petrus Donderschool uit 37 medewerkers, waarvan er 4 worden ingehuurd als groepsleerkracht, 4 als vakdocent en een als onderwijsassistent. De school heeft als ambitie om op termijn een vast team te creëren en minder afhankelijk te zijn van inhuur. Om dit doel te kunnen bereiken wordt veel aandacht besteed aan de werving van nieuwe medewerkers. Daarnaast investeert de school in het opleiden van personeel. Op dit moment zijn er 3 onderwijsondersteuners die de PABO volgen en zullen in schooljaar 2023-2024 nog eens twee starten met de opleiding. Een daarvan zal het zij-instroomtraject volgen en een de deeltijd PABO. Wanneer we kijken naar de leeftijdsopbouw van het team. Is de grootste groep tussen de 31- 40 jaar oud. De verdeling tussen mannen en vrouwen is op de Petrus Donderschool net als op veel andere scholen 75% vrouwen en 25% mannen


Vakdocenten

Bij de Petrus Dondersschool hebben we het voorrecht om te kunnen samenwerken met een toegewijd team van vakdocenten die al meerdere jaren aan onze school verbonden zijn. Deze vakdocenten zijn gespecialiseerd in hun respectievelijke vakgebieden en brengen hun expertise en passie over op onze leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht streven we ernaar om binnen ons eigen team een vervanger te regelen. Als dit niet mogelijk is, nemen we contact op met de invalpool voor leerkrachten. Als ook daar geen beschikbaarheid is, kan een stagiaire, onder begeleiding van een andere leerkracht, ingezet worden voor een dag.

Indien er geen van bovenstaande opties haalbaar is, wordt overwogen om de groep tijdelijk te verdelen over andere klassen, tenzij dit al eerder die week is gedaan. Als uiterste optie kunnen we ouders vragen om hun kinderen een dag thuis te houden en gebruik te maken van thuiswerk via Basispoort.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aanbod

Op de Petrus Dondersschool hanteren we een veelzijdige benadering om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. Een rijk scala aan lesmethoden en boeiende activiteiten wordt ingezet om dit te bewerkstelligen.

Voor het versterken van taalvaardigheden en woordenschat maken we gebruik van een verscheidenheid aan effectieve programma's. Onze keuze omvat onder andere Taal Schatkist, Logo3000-woordenschat, Veilig leren lezen en Taalactief 4. Wat betreft leesvaardigheid omarmen we diverse benaderingen, waaronder Veilig leren lezen, Atlantis en Nieuwsbegrip.

Voor spelling hanteren we een vergelijkbaar gedifferentieerd aanbod met onder andere Veilig leren lezen, Taalactief 4 en Letterster. Binnen het domein van rekenen worden Schatkist en Wereld in Getallen 4 geïntegreerd, terwijl de methode Met Sprongen Vooruit in alle groepen wordt ingezet om rekenvaardigheden te versterken.

Voor de ontwikkeling van schrijfvaardigheden bieden we Schrijfdans en Pennenstreken aan, zowel in blokschrift als verbonden schrift. De vakken wereldoriëntatie worden ondersteund door Schatkist en verrijkt met Wereldzaken - Tijdzaken - Natuurzaken. Aanvullend op ons curriculum zijn er programma's zoals Blits 2 voor het bevorderen van studievaardigheden, Take it Easy voor het aanleren van Engels, en De Vreedzame School om sociaal-emotionele groei te stimuleren.

Inzake verkeerseducatie werken we nauw samen met Veilig Verkeer Nederland, en voor techniekonderwijs hebben we de inspirerende Maak-o-theek tot onze beschikking. Om het geheel af te ronden, bieden we kooklessen aan middels het programma Smaaklessen. Deze uitgebalanceerde benadering geeft onze leerlingen de mogelijkheid om te floreren op diverse vlakken en hun individuele talenten te ontdekken.

Extra aanbod

Op de Petrus Dondersschool streven we ernaar om onze leerlingen een rijke leeromgeving te bieden die verder reikt dan het reguliere curriculum. We geloven in de kracht van brede talentontwikkeling en daarom hebben we naast ons vaste aanbod op de kernvakken nog een uitgebreid scala aan extra activiteiten en lessen voor onze leerlingen. Deze extra aanbodmogelijkheden omvatten muziek-, techniek-, media-, crea-, kooklessen. Het uitgangspunt van ons extra aanbod is de brede talentontwikkeling van onze leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat ieder kind unieke talenten en interesses heeft die aangemoedigd en ontwikkeld moeten worden. Door middel van deze diverse vakken en activiteiten willen we onze leerlingen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontdekken, te verkennen en te versterken.

Didactisch handelen

Op de Petrus Donderschool hanteren we het EDI (Expliciete Directe Instructie) model als leidraad voor ons didactisch handelen. Het EDI model is een effectieve onderwijsaanpak die zich richt op duidelijke en gestructureerde instructie, waarbij de leerkracht een actieve rol speelt in het leerproces van de leerlingen. Het model bestaat uit drie fasen: de ik-fase, de wij-fase en de jullie-fase.

  1. In de ik-fase introduceert de leerkracht de les en legt hij/zij de nieuwe leerstof helder en gestructureerd uit aan de hand van concrete voorbeelden en modellen.
  2. In de wij-fase worden de leerlingen actief betrokken bij het oefenen en inoefenen van de leerstof, waarbij de leerkracht ondersteuning biedt en de voortgang bewaakt.
  3. In de jullie-fase krijgen de leerlingen de gelegenheid om zelfstandig de geleerde vaardigheden toe te passen en de opdrachten uit te voeren, waarbij de leerkracht begeleiding en feedback biedt.

Het EDI model zorgt voor een heldere structuur in de lessen, stimuleert actieve betrokkenheid van leerlingen en biedt ruimte voor differentiatie in instructieniveau.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lestijden

Onze leerlingen hebben les van maandag tot en met vrijdag, waarbij de reguliere schooldagen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 15.30 uur, met uitzondering van woensdag, waarbij de lessen plaatsvinden van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het School Ondersteuningsprofiel (SOP) is een belangrijk document waarin wij als school duidelijk beschrijven hoe wij onze ondersteuning organiseren. In dit profiel staat uitgelegd hoe we ervoor zorgen dat al onze leerlingen de juiste begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Je kunt dit document eenvoudig lezen en raadplegen via onze website. Het SOP geeft een helder inzicht in onze aanpak en ons beleid voor ondersteuning op school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dankzij de ondersteuning van onze onderwijsassistenten kunnen we in alle klassen een deel van de dag extra hulp bieden aan leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben. We maken gebruik van pre-teaching om leerlingen voor te bereiden op de lesstof. Daarnaast hebben we tijd gereserveerd om te werken met leerlingen die kortere instructie nodig hebben, en bieden we extra uitdaging aan door middel van projecten en keuzetaken.

Op dit moment ligt de focus op de leerlingen die wat meer moeite hebben met de leerstof. Echter, we werken wij aan het uitbreiden van ons aanbod om ook leerlingen die meer uitdaging nodig hebben te ondersteunen. Deze ontwikkeling zal in de toekomst steeds verder worden uitgewerkt.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt nauw samen met de peuterspeelzaal de Peutergaarde. Hier zijn kinderen welkom vanaf 2 1/2 jaar tot 4 jaar. De peuterspeelzaal werkt samen met de groepen 1/2 in de Voorschool. Er zijn twee groepen peuters, die elk vijf dagdelen naar de peuterspeelzaal komen. De peuterspeelzaal is een gesubsidieerde instelling. Een maandelijkse bijdrage van de ouders is inkomensafhankelijk. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden van de peuterspeelzaal terecht bij de pedagogisch medewerker.

Meer informatie is te vinden op de site van Stichting kinderspeelzalen Den Haag www.kinderspeelzaal.nl.

De peuterspeelzaal is bereikbaar via het telefoonnummer 070-8200130  

Terug naar boven