Petrus Dondersschool

Ambachtsgaarde 5 2542 ED Den Haag

 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
 • Schoolfoto van Petrus Dondersschool

In het kort

Toelichting van de school

Hier op de Petrus Dondersschool kun je zijn wie je bent en stimuleren we je talent!

Website Petrus Dondersschool

Laurentius Stichting

De Laurentius Stichting is een stichting voor katholiek onderwijs en opvang in de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Met 29 scholen waaronder een internationale school, een SBO-school en een Praktijkschool (VO), is de Laurentius Stichting sterk verbonden aan de regio en haar inwoners. De stichting verzorgt met ongeveer 900 medewerkers onderwijs aan een kleine 9000 leerlingen.   De scholen van de Laurentius Stichting geven eigentijds onderwijs waarbij de ontwikkeling van het kind - binnen de samenleving - centraal staat. Goed onderwijs betekent meer voor ons dan een kale score van rekenen en spellen. Wij scheppen de voorwaarden waaronder onze leerlingen gehoor kunnen geven aan hun uiteenlopende talenten en aan hun nieuwsgierigheid naar de wereld. Ons aanbod van inclusief onderwijs is een waarderend antwoord op wie de leerling zelf wil worden: kindgericht staan we naast onze leerlingen en laten we ook zelf zien wat leren betekent.   Vanuit onze kernwaarden staat de Laurentius Stichting open voor werknemers, ouders en kinderen vanuit allerlei overtuigingen die dit waardenpatroon ondersteunen en verder willen verdiepen. Naar de beste traditie van de geschiedenis van het katholieke onderwijs in de wereld staan we open voor de wereld om ons heen.   De kernwaarden ‘samen, eigen, groei, plezier, eigenaarschap en toekomstgericht’ geven aan waarvoor wij staan en vooral wie we (willen) zijn. Ze vormen de kern van de katholieke levenshouding die we willen uitstralen. Ze vormen het fundament van onze organisatie. Binnen alle geledingen zijn deze waarden het vertrekpunt van ons handelen, ons onderwijsaanbod en de omgang met leerlingen, ouders en personeelsleden. Ze zorgen intern voor verbinding en zijn bepalend voor ons imago.   Adresgegevens: Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs Postbus 649 2600 AP Delft Bezoekadres: Burgemeestersrand 59 2625 NV Delft tel. 015-2511440 email: info@laurentiusstichting.nl site: www.laurentiusstichting.nl   Voor een overzicht met onze samenwerkingspartners verwijzen we u graag naar ons jaarverslag te vinden op Laurentius Stichting. Samen zijn wij de Laurentius Stichting!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Talent ontdekken
 • Eigenaarschap
 • Individuele aandacht
 • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met het LeerKansen Profiel. Kinderen krijgen per week 6 uur extra onderwijstijd.

Op dit moment krijgen kinderen extra lessen in:

 • Sport en bewegen
 • Mediawijsheid
 • Techniek
 • Muziek
 • Koken
 • Gelukslessen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We verwachten van elkaar binnen de schoolgemeenschap respect voor elkaar en voor elkaars overtuiging. We hanteren binnen de school een set regels die wij noemen “De schoolregels.” Een veilig schoolklimaat houdt ook in, dat we op een zorgvuldige manier met elkaar omgaan. Hierbij past het niet om agressief gedrag (in woord of handeling) te hanteren. Dergelijk agressief gedrag wordt binnen de school niet getolereerd. Wij verwachten van iedereen binnen de school, dat men zich hieraan houdt. Wanneer er sprake is van agressief gedrag zullen er altijd maatregelen volgen.  

We maken gebruik van diverse protocollen; pesten, gedrag en time out, schorsing en verwijdering. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen. Deze protocollen zijn op te vragen bij de interne begeleiders, leerkracht of directie. 

Privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan, een privacywet die geldt in heel Europa. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de Europese Unie op dezelfde manier geregeld. Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen de AVG worden school en bestuur gezien als ‘verwerkersverantwoordelijke’. Dat betekent dat de school bepaalt waarom de school de persoonsgegevens verzamelt, hoe dat gebeurt en hoe deze worden verwerkt. Schakelt de school een partij in die namens de school iets met persoonsgegevens doet, dan moeten daarover afspraken gemaakt worden in een verwerkersovereenkomst, die op bestuursniveau wordt afgesloten. Dat geldt b.v. o.a. voor Basispoort (digitale leermiddelengebruik), het leerling administratiesysteem en CITO (leerlingvolgsysteem). Een lijst van leveranciers en bedrijven die persoonsgegevens verwerken en waarmee verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten wordt op bestuursniveau up-to-date gehouden en is ter inzage bij de directie. Het model verwerkersovereenkomst 4.0, dat in gebruik is maakt deel uit van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, een initiatief van o.a. de PO- en de VO-Raad. In schooljaar 2019-2020 is overgegaan naar nummervoorziening voor de leerlingen. Daarbij hebben de leerlingen een nummer voor het gebruik van digitale leermiddelen gekregen, dat niet meer herleidbaar is tot de naam van de leerling. Uiteraard heeft de invoering van de AVG gevolgen voor de wijze waarop de school van u gegevens omtrent uw zoon/dochter opvraagt en in sommige gevallen incidenteel uw toestemming nodig heeft. Wij moeten duidelijk zijn:

 • in het doel, waarvoor wij de gegevens opvragen;
 • in de grondslag waarop de gegevens worden verwerkt;
 • in de beperking van de hoeveelheid en het soort gegevens dat wij verwerken;
 • in de verantwoording naar betrokkenen over het gebruik van hun persoonsgegevens;
 • in de juistheid en actualiteit van de te verwerken persoonsgegevens.

Wij moeten jaarlijks en soms incidenteel om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Tevens moeten wij als school en stichting met iedereen, die uw gegevens verwerkt, ook b.v. met externe partijen (b.v. uitgeverijen, adviseurs) een verwerkersovereenkomst sluiten, zodat we verzekerd zijn van een juiste wijze van omgaan met gegevens. Daarnaast zijn er verplichte regels voor het al of niet bewaren van uw gegevens.

Voor u als ouders/verzorgers betekent dit dat, als het gaat over het gebruik van uw gegevens, u het recht heeft:

 • op inzage in persoonsgegevens die wij van u en uw kind(eren) verwerken;
 • persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen;
 • om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Binnen de stichting is een handboek voor alle privacyregels opgesteld. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school of met de functionaris gegevensbescherming van de Laurentius Stichting via tel. 015-2511440.

Terug naar boven