Petrus Dondersschool

Ambachtsgaarde 5 2542 ED Den Haag

  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool

In het kort

Toelichting van de school

Hier op de Petrus Dondersschool kun je zijn wie je bent en stimuleren we je talent!

Website Petrus Dondersschool


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Talent ontdekken
  • Eigenaarschap
  • Individuele aandacht
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben de afgelopen jaar een lichte groei kunnen zien in het leerlingenaantal. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met het LeerKansen Profiel. Kinderen krijgen per week 6 uur extra onderwijstijd.

Op dit moment krijgen kinderen extra lessen in:

- Sport en bewegen

- Creativiteit

- Natuur

- Techniek

- Muziek

- Koken

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We verwachten van elkaar binnen de schoolgemeenschap respect voor elkaar en voor elkaars overtuiging. We hanteren binnen de school een set regels die wij noemen “De schoolregels.” Een veilig schoolklimaat houdt ook in, dat we op een zorgvuldige manier met elkaar omgaan. Hierbij past het niet om agressief gedrag (in woord of handeling) te hanteren. Dergelijk agressief gedrag wordt binnen de school niet getolereerd. Wij verwachten van iedereen binnen de school, dat men zich hieraan houdt. Wanneer er sprake is van agressief gedrag zullen er altijd maatregelen volgen.  

We maken gebruik van diverse protocollen; pesten, gedrag en time out, schorsing en verwijdering. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen. Deze protocollen zijn op te vragen bij de interne begeleiders, leerkracht of directie. 

Terug naar boven