Rosa basisschool

Nijkerklaan 7 2573 BA Den Haag

Schoolfoto van Rosa basisschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op leerlingniveau 

Met niet-methodetoetsen brengen we de leerontwikkeling van leerlingen voor taal, lezen en rekenen in beeld. We gebruiken de toetsgegevens om daarna het onderwijs verder af te stemmen op wat een individuele leerling nodig heeft.   

Op groepsniveau

We evalueren, met onder meer de niet-methodetoetsen, hoe effectief ons handelen in een periode is geweest. We zoeken daarbij naar patronen en trends en gebruiken de toetsgegevens om het aanbod voor de komende periode te bepalen.   

Op schoolniveau

We hebben onze eigen ambities bepaald. Na de citotoetsen van januari evalueren we of we op koers liggen voor onze ambities en waar aanpassingen in onze aanpak of onderwijsaanbod wenselijk zijn. 

Daarnaast bekijken we per groep waar groei is te zien en inspireren we elkaar door te delen wat goed heeft gewerkt in de groep. Andere leerkrachten kunnen daarvan leren. Een geslaagde aanpak van een leerkracht kan zo leiden tot een nieuwe schoolbrede aanpak. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 heeft het laatste kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie plaatsgevonden. Hierbij een samenvatting van de belangrijkste oordelen:

De Rosa basisschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement:

• Uit alle stukken en de gevoerde gesprekken blijkt dat het belang van het kind continu centraal staat op de Rosa basisschool;

• De leerkrachten weten een hoge mate van betrokkenheid te realiseren. Mede door het inzetten van wisselende werkvormen;

• De intern begeleiders hebben een sterke, planmatige zorgstructuur neergezet die nadrukkelijk gericht is op de onderwijsbehoefte van de leerlingen;

• De school weet door samenwerken vanuit waarde en normen verbinding te leggen met betrokkenen bij de school. Met name de ouders weet de school goed bij de school te betrekken;

• De directie toont passie en een hoge mate van betrokkenheid. Vanuit deze passie wordt de visie uitgedragen.

Voor het volledige verslag van het kwaliteitsonderzoek: zie bijlage.

Terug naar boven