Schoolvereniging Wolters

Utenbroekestraat 2 2597 PH Den Haag

  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken de tussentijdse resultaten op de niet-methodegebonden toetsen als signaleringsinstrument op kindniveau, op groeps- en schoolniveau en zetten het zodoende ook in ten behoeve van de kwaliteitszorg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgenomen van pagina 24 van de Schoolgids:

In november vinden de eerste voortgangsgesprekken plaats, tussen groepsleerkracht(en), de leerling en diens ouders. Tijdens het eerste voortgangsgesprek horen de leerlingen wat hun pré-advies is. Dit pré-advies komt tot stand door alle relevante gegevens te analyseren en bespreken in de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit de groepsleerkrachten leerjaar 8, de intern begeleider bovenbouw en de directie. De groepsleerkrachten van de groepen 8 hebben hierbij de taak een voorstel te doen voor een pré-advies, waarna de commissie gezamenlijk besluit of dit pré-advies het juiste, passende advies is, op basis van de gegevens in het leerlingdossier, aangevuld met een mondelinge toelichting tijdens de bijeenkomst van de adviescommissie. ? Ook in leerjaar 8 wordt het leerlingsdossier aangevuld. Het compleet ingevulde dossier, dan voorzien van de informatie uit de leerjaren 6, 7 en 8 vormt daarmee de basis voor de nieuwe bijeenkomst van de adviescommissie. In deze bijeenkomst worden de voorlopige schooladviezen bepaald, welke met ouders en kinderen worden gedeeld, tijdens de schooladviesgesprekken, in de laatste week van januari/eerste week van februari. In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets. Op Wolters kiezen wij ervoor de DOE-toets, de overheidsdoorstroomtoets af te nemen. De doorstroomtoets toetst wat de leerlingen in acht jaar primair onderwijs hebben geleerd. Leerlingen hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De doorstroomtoets bestaat uit de onderdelen Lezen, Taalbeschouwing en Rekenen.?Uit de doorstroomtoets komt een toetsadvies.?Aan de hand van het toetsadvies wordt een definitief schooladvies geformuleerd. Het definitief schooladvies is gelijk aan het basisschooladvies, tenzij de het toetsadvies van de doorstroomtoets hoger is dan het eerder gegeven basisschooladvies. In dat geval wordt het definitieve schooladvies bijgesteld in overeenstemming met het toetsadvies.? 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Schoolvereniging Wolters willen wij het kind leren respectvol om te gaan met zichzelf, anderen en zijn omgeving. Wij helpen het kind zelfstandigheid, evenwichtigheid en weerbaarheid te ontwikkelen en begeleiden het zo naar sociaal evenwich­tig gedrag. Op Wolters bevorderen wij een gevoel van rust en veiligheid bij het kind, mede door het handhaven van regels. Zo kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Groei

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven