Christelijk Basisschool Leyenburg

Edamstraat 2 2547 VR Den Haag

 • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
 • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
 • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
 • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
 • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wegens een vertraging bij DUO zijn de recente gegevens van de eindtoets nog niet beschikbaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, observeren wij uw kind en worden er methodegebonden toetsen en toetsen van CITO afgenomen. De toetsen van CITO zijn vooral instrumenten om het onderwijs op uw kind af te stemmen. De toetsgegevens staan op de rapporten en komen tijdens de rapportgesprekken aan de orde. Bij de kleuters worden er geen toetsen afgenomen, maar wordt er gewerkt met het observatie- en registratiesysteem Inzichtelijk. In groep 7 wordt aan de hand van de CITO-resultaten en alle andere leerlinggegevens van alle schooljaren een preadvies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

Via de Cito-uitkomsten die in ons leerlingvolgsysteem worden geregistreerd, meten wij twee keer per jaar de groei in vaardigheidsscores bij onze leerlingen. Deze worden per groep en per leerling besproken met de intern begeleiders tijdens onze groeps- en leerlingbesprekingen. Niet alleen de Cito-uitslagen komen hierbij aan bod, maar ook de uitslagen van methodegebonden toetsen, het sociaal-emotioneel welbevinden, de groepsdynamiek en de ondersteuningsbehoeften van zowel de leerlingen als de leerkrachten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 bespreken wij met de ouders/verzorgers en de leerling het preadvies. In groep 8 bespreken wij met de ouders/verzorgers en de leerling het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt bepaald op grond van de gegevens uit ons LeerlingVolgSysteem, de behaalde schoolresultaten, de algehele werkhouding en de uitslag van de NIO/ADIT (intelligentietest). Ouders ontvangen het onderwijskundig rapport en de uitslagen van de Cito-toetsen. Beide zijn nodig bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Deze gegevens worden digitaal aangeleverd aan de nieuwe school van uw kind en verschaffen informatie over de leervorderingen en de door onze school gehanteerde methodes.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De definitie van sociale veiligheid
‘Vertrouwen?in zichzelf en in anderen in een situatie, dat in interacties een wederzijdse verbondenheid (namelijk als mens met gelijke basisbehoeften) wordt gerespecteerd’?(Broersen et al. 2015).?? 

Uitgangspunten:

 • De kinderen gaan met plezier naar school en zij voelen zich veilig bij ons. Leerkrachten en leerlingen werken aan een prettige sfeer in de groep. Wij gaan met de leerlingen om op basis van wederzijds respect. Leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers proberen, ieder met hun eigen verantwoordelijkheid, het maximale te behalen. 
 • De leerkrachten ondersteunen, begeleiden en stimuleren de leerlingen bij hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal. De leerkrachten willen dat de leerlingen, nu en in de toekomst, zelfstandig, creatief en kritisch kunnen leven in een dynamische en multiculturele samenleving. 
 • De ouders/verzorgers hebben bij het opvoeden binnen en buiten de school een stimulerende rol. 
 • Het team is alert op pesten en discriminatie, zowel binnen als buiten de school en werkt vooral aan het voorkomen hiervan. In voorkomende gevallen wordt er direct opgetreden. 
 • Orde en regelmaat geven duidelijkheid en ruimte bij het opvoeden en opgroeien. Ook op school leren wij de kinderen dat er gedragsverwachtingen zijn en maken wij afspraken daarover. Zo zijn er gedragsverwachtingen over het omgaan en het werken met elkaar, binnen en buiten de groep.    

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verantwoordelijkheid
 • Respect
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool Leyenburg heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Eens in de vier jaar wordt er door de SCOH zelf een audit afgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. De groep auditoren bestaat uit leerkrachten, IB-ers en directeuren van verschillende SCOH scholen. In de bijlage vindt u ons audit rapport.

Terug naar boven