Nutsschool Woonstede

Woonstede 98 2543 VR Den Haag

Schoolfoto van Nutsschool Woonstede

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school wordt in groep 7 de NIO toets afgenomen. De NIO toets staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets. De toets duurt in totaal twee uur en bestaat uit zes onderdelen: synoniemen, analogieën, categorieën, getallen, rekenen en uitslagen. Wij vragen toestemming aan ouder(s)/verzorger(s) voor het afnemen van de NIO toets. 

In groep 8 wordt de IEP eindtoets afgenomen, deze toets is voor alle leerlingen verplicht. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen van leerlingen systematisch verzamelen noemen we het leerlingvolgsysteem. We bepalen de vooruitgang onder andere aan de hand van methode-onafhankelijke en methode-afhankelijke (bij de gebruikte methodes behorende) toetsen. Voor methode-onafhankelijke toetsen hebben wij een aantal vaste testmomenten per jaar ingeroosterd.

Alle toetsuitslagen worden digitaal verwerkt, hetgeen een duidelijk overzicht geeft. Hiernaast zijn er toetsen uit de dagelijks gebruikte methodes. Voor de weergave van de sociaal-emotionele aspecten gebruiken we observaties, die gegevens opleveren over onder andere de werkhouding, het welbevinden van de kinderen en hoe relaties in de klas liggen. Naast observaties maken de leerkrachten gebruik van ‘Kijk op sociale competentie'. Relevante gedragsgegevens slaan we op in het leerlingvolgsysteem Esis en bespreken we (indien noodzakelijk) met  ouders. De eindverantwoording ligt altijd bij de groepsleerkracht(en). In groeps- en leerlingoverleggen bespreken we de vorderingen met elkaar. Minimaal twee keer per schooljaar bespreken we alle leerlingen. Hierbij zijn aanwezig de intern begeleider en de groepsleerkracht(en).

Driemaal per schooljaar krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een schriftelijk rapport. Aan de ene kant is dit rapport er om de leerling te stimuleren zijn taak zo voort te zetten of om te stimuleren zijn werk nog beter te doen. Aan de andere kant is het rapport er om ouders te informeren over de voortgang en het juiste niveau waarop de leerling presteert. Voor de kleuters is het observatieprogramma ‘KIJK’ de basis van het gesprek met de ouders. De ouders van de leerlingen van groep 1-2 ontvangen tweemaal per jaar het Kijk-rapport. 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) - het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld het bestuur en de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen zijn hiervoor belangrijk. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zodat dit gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal NCO. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de regels van het CBS.

Bezwaar gebruik gegevens
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde, omdat het om toetsgegevens gaat, hoeft u het alleen laten weten als u bezwaar heeft. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind dan kunt u dit laten weten via bezwaarnco@lucasonderwijs.nl. Het bestuur zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau, de interesses en de werkhouding van de leerling. Om te komen tot een juiste plaatsing in het voortgezet onderwijs hanteren wij een adviesprocedure. Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen in groep 8 een doorstroomtoets. In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. De adviesprocedure is een traject dat zorgvuldig wordt doorlopen. De start begint in groep 7 (het preadvies) en wordt geïntensiveerd in groep 8 (het voorlopig en definitief basisschooladvies), zodat er uiteindelijk een weloverwogen advies voor het voortgezet onderwijs gegeven kan worden. Bij de samenstelling van het (voorlopig) basisschooladvies zijn de volgende personen betrokken: de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Het voorlopige basisschooladvies wordt enerzijds gebaseerd op de cognitieve mogelijkheden van een leerling. De middelen die hiervoor gebruikt worden zijn de rapporten, de methode-afhankelijke en methode onafhankelijke toetsen en het leerlingvolgsysteem. Anderzijds wordt er gekeken naar de werkhouding, het zelfstandig werken, de leermotivatie, de huiswerkattitude, het doorzettingsvermogen, het zelfvertrouwen, de talenten, de interesses, de concentratie en de leerbehoeften. Hiervoor worden de observaties van de leerkrachten gebruikt en de gegevens van de rapporten van de voorgaande jaren. De zwaarte bij het advies ligt op de methode onafhankelijke toetsen, zoals de Cito-toetsen.

De tijdsplanning van het advies ontvangen de ouders van groep 7 en 8 aan het begin van het schooljaar. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een school moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen. Als kinderen goed in hun vel zitten, gaat het leren beter. Hoe je met elkaar omgaat op een school, is niet voor iedereen hetzelfde. Wij als school besteden daar veel aandacht aan, onder andere door de methode de Vreedzame School. Ook hebben wij een leerkracht die de Master Sen heeft behaald.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Aandacht voor iedereen
  • Iedereen mag meedoen
  • Aandacht voor talenten

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2016 heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school. De Onderwijsinspectie kende het basisarrangement toe. Negen van de tien indicatoren waren goed. Het verslag van de Onderwijsinspectie staat op onze website. 

In 2021 heeft de Onderwijsinspectie een themabezoek gebracht aan Woonstede. Het thema was 'Gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs’. Van dit themabezoek is geen verslag gemaakt. 

Terug naar boven