Nutsschool Woonstede

Woonstede 98 2543 VR Den Haag

Schoolfoto van Nutsschool Woonstede

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een enthousiast team met enthousiaste leerkrachten. Leerlingen krijgen les van bekwaam personeel. Soms zijn personeelsleden nog in opleiding (bijvoorbeeld zij-instromers of leerkrachten die de flexibele deeltijd opleiding doen). Wij hebben vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, handvaardigheid en muziek. We zijn een school die stagiaires van harte welkom heten. Op dit moment werkt de school samen met de Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, bijscholing of een andere vorm van verlof, doet de school haar best om vervanging te regelen. Hoe we dit doen, staat beschreven in het stappenplan (ziekte-) vervanging. Dit stappenplan wordt één keer per schooljaar besproken in de medezeggenschapsraad. 

Bij afwezigheid van een leerkracht kijken we eerst intern naar mogelijkheden. Het lesgeven door een bekwaam teamlid en het verdelen van een klas kunnen hierbij een optie zijn. Zijn er intern geen mogelijkheden voorhanden, dan kijken we extern naar een oplossing. Woonstede is aangesloten bij Poolwest, een vervangingspool waar wij een oproep kunnen doen bij afwezigheid van een leerkracht.

Het vinden van gekwalificeerd personeel en het behouden ervan is een uitdaging voor basisscholen. Dit kan zijn bij kortdurende afwezigheid, zoals bij ziekte of verlof van een leerkracht, als ook langdurige vervanging bij bijvoorbeeld een operatie van een leerkracht. In heel Nederland, maar met name in de Randstad, vormt de vervulling van vacatures een probleem. De vervanging van (zieke) leerkrachten in het primair onderwijs is in toenemende mate een probleem. Soms vinden we zowel intern, als extern geen oplossing voor de afwezigheid van een leerkracht. We zijn daardoor genoodzaakt een beroep te doen op ouders om hun kind(eren) thuis te houden.

We informeren ouders via Kwieb over de afwezigheid van een leerkracht. Dit kan vroeg op de ochtend, maar ook later in de avond. We vragen ouders, gezien het enorme lerarentekort, om te allen tijde een noodoplossing voorhanden te hebben. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Woonstede heeft drie groepen 1-2 en van groep 3 t/m 8 is er één klas. We streven ernaar dat elke klas een bekwame leerkracht/leerkracht in opleiding met begeleiding heeft. Woonstede heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs, handvaardigheid en muziek. Op het moment dat er een vacature is voor een vakles of een vakleerkracht is ziek, kan het zijn dat de vaklessen niet doorgaan. We zien creatieve vakken als het cement tussen de andere vakken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Per groep wordt een weekplanning gevolgd. De weekplanning bevat vaste onderdelen. Daarnaast wordt gekeken naar de instructiebehoeften van een groep. 

Zindelijkheid
Kinderen die bij ons op school komen, dienen zindelijk te zijn en kinderen dragen bij ons op school geen luier. Wij begrijpen dat een ‘ongelukje’ kan gebeuren. Wij vragen u daarom altijd in de schooltas een schone onderbroek, broek en sokken mee te geven. Mocht uw kind in zijn/haar broek hebben gepoept, dan zullen wij u bellen en u verzoeken zelf uw kind te komen verschonen. 

Wennen en trakteren
Wanneer een leerling op Woonstede start, is dit de eerste dag na de vierde verjaardag. Hier gaan een aantal wenmomenten aan vooraf. Omdat de start op de basisschool spannend is, trakteert een leerling niet. De eerste verjaardag die in de klas wordt gevierd is met vijf jaar. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per groep wordt een weekplanning gevolgd. De weekplanning bevat vaste onderdelen, zoals vijf uur rekenen. Daarnaast wordt gekeken naar de instructiebehoeften van een groep. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel van Woonstede staat op onze website. 

De intern begeleider
De intern begeleider sluit aan bij gesprekken wanneer er zorgen en/of hulpvragen zijn over de ontwikkeling van de leerling. 

Doublure
Een van de pijlers van ons onderwijs is dat we op onze school toewerken naar het optimaal afstemmen van onze lessen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. We houden rekening met belemmerende en stimulerende factoren van individuele kinderen. Nutsschool Woonstede wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen, waarbij de verwachtingen hoog zijn. Op Woonstede werken we volgens de principes van handelings- en opbrengstgericht werken (HGOW). Hierdoor werken kinderen op het niveau van de groep en wordt er rekening gehouden met de individuele onderwijs- en instructiebehoefte. Kinderen krijgen extra oefenstof of meer uitdaging naast de reguliere stof. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen een jaar over moeten doen of ver voor gaan lopen op hun klasgenoten. In principe doorlopen kinderen in 8 jaar de basisschool. Soms zijn er toch redenen om een kind te laten doubleren. Aan beide beslissingen gaat een zorgvuldige route vooraf. Het belang van het kind staat altijd voorop. Naast schoolresultaten spelen gedrag, motivatie en werkhouding een rol. De beslissing tot doubleren is een onderwijsinhoudelijke beslissing die door school wordt genomen. De school verwijst hiervoor naar het protocol doublure. 

Planmatig werken
Voor iedere klas wordt een groepsplan voor de vakken spelling, rekenen en begrijpend- en technisch lezen gemaakt. Een groepsplan helpt de leerkracht planmatig en opbrengstgericht te werken met als doel de leerlingen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. In een groepsplan worden leerlingen op basis van hun onderwijsbehoeften in drie groepen verdeeld, te weten: 1) leerlingen die naast de basisinstructie een verlengde instructie nodig hebben, 2) leerlingen die alleen basisinstructie nodig hebben en 3) leerlingen die alleen een verkorte instructie nodig hebben. De lessen op onze school worden gegeven volgens het leerstofjaarklassensysteem, dit betekent dat wij bijvoorbeeld in groep 6 geen lessen kunnen geven op het niveau van groep 4.

Bijles
Soms wordt de school gevraagd om contact te hebben met een extern bijlesbureau. De school stuurt hiervoor, afhankelijk van de duur van het gesprek met de intern begeleider, een factuur naar het bureau. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities van de school staan beschreven in het schoolplan en in het jaarplan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Groep 1 – groep 2 – kleuterverlenging

De doorstroming naar groep 1, 2 of 3 wordt altijd bekeken vanuit de ontwikkeling van de leerling. Kleuters leren spelenderwijs. In groep 1 en 2 staat de emotionele en de motorische ontwikkeling centraal. Bij alle kleuters wordt gedurende de kleutertijd het ontwikkelingsproces gevolgd. In januari en juni registreren de leerkrachten de ontwikkelingslijnen van KIJK!. Het tempo waarin leerlingen ontwikkelen is verschillend en valt niet altijd samen met de overgang van de jaargroep. Elke leerling heeft recht op een stevige basis. Daarom kan de school kiezen voor een verlenging van de kleuterperiode. Dit kan zowel in groep 1 als in groep 2. Bij de leerlingen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, onderzoekt de school of deze leerlingen toe zijn aan groep 2 of groep 3 of dat verlenging zinvol is. De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt is hierbij belangrijker dan de leeftijd. Omdat de leerlingen in groep 1 en 2 nog niet getoetst worden, wordt de beslissing gebaseerd op de dagelijkse observaties van het schoolteam en eventuele externen. Een eventuele verlenging kan gebaseerd zijn op achterstanden in cognitieve ontwikkeling, op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en/of motorische ontwikkeling. In de uiteindelijke beslissing wordt meegenomen:

- De cognitieve ontwikkeling van de leerling; beginnende geletterdheid en gecijferdheid.
- De motorische ontwikkeling van de leerling.
- De sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerling.
- De spraak-taalontwikkeling van de leerling.
- Taakgerichtheid, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.
- Observaties van de leerkracht middels de leerlijnen van KIJK!.
- Eventuele externe onderzoeken/gegevens.

Het nemen van een beslissing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerkracht, de intern begeleider en de directeur. De ouder(s)/verzorger(s) worden in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd en betrokken bij de afwegingen.

Terug naar boven