Nutsschool Woonstede

Woonstede 98 2543 VR Den Haag

Schoolfoto van Nutsschool Woonstede

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk Bouwlust. Wij hebben ongeveer 230 leerlingen op school en er zijn negen groepen. Ons enthousiaste team bestaat uit ruim 25 gemotiveerde collega’s. Wat onze school kenmerkt:

 • Aandacht voor alle leerlingen, elk kind kan zich goed ontwikkelen
 • Extra begeleiding voor zwakke en sterke leerlingen
 • Gediplomeerde vakleerkrachten voor gym, handvaardigheid/tekenen en muziek
 • Een intensieve samenwerking de peuterleerplek Humpie Dumpie, gevestigd in ons gebouw
 • Onze pedagogische visie is gebaseerd op de vreedzame school; respect voor iedereen en conflicten gezamenlijk oplossen
 • Sportactieve school waar veel aandacht voor bewegen is en waar kinderen na schooltijd kennis kunnen maken met diverse sporten
 • Gezonde school, waarin wij gezond eten en bewegen stimuleren 
 • Fietslessen voor alle leerlingen

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Neutraal bijzonder
 • Brede ontwikkeling
 • Vakleerkrachten
 • Adaptief onderwijs
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen varieert gedurende het schooljaar. Aan het begin van het schooljaar zijn er ongeveer 210 kinderen. Dit aantal groeit in de loop van het schooljaar naar 235 kinderen door de instroom van leerlingen die vier jaar worden. 

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de vier aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school. De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst.

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:
- Voorrang hebben broertjes en zusjes van leerlingen.
- Voorrang voor leerlingen die de peuterleerplek Humpie Dumpie bezoeken. 

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort. Binnen zes weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden.

Leerlingen kunnen ook tussentijds instromen. Ouders kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek. Er wordt altijd overleg gepleegd met de school van herkomst, hiervoor vragen wij schriftelijk uw toestemming. Op basis van de hiermee verkregen informatie en op basis van twee wendagen bepaalt de directeur of de betreffende leerling bij ons op school kan worden aangenomen.

Het maximum aantal leerlingen in een groep bedraagt 28 met een uitloop naar 30 leerlingen. Het maximum aantal leerlingen is mede afhankelijk van de samenstelling (het niveau van de leerlingen, de zorgbehoeften en de dynamiek) van de groep en leerlingkenmerken. Hierdoor kan het zijn dat wij meer of minder leerlingen in een groep kunnen plaatsen. Voor de aanname van leerlingen verwijzen wij naar het schoolondersteuningsprofiel. Dit document staat op de website van de school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als school hebben we een signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Onze school werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Mochten er zorgen zijn rondom leerlingen, dan zal dit met de ouders worden besproken. Wij kunnen advies vragen bij Veilig Thuis. Er kan besloten worden tot een melding bij Veilig Thuis als de school merkt dat de ontwikkeling van een leerling ernstig wordt belemmerd. Dit wordt aan ouders gemeld. De meldcode geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en voor het personeel een meldplicht bij een dergelijk zedenmisdrijf. Nadat bij een personeelslid bekend is, dat een medewerker van de school zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een minderjarige leerling van de school, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. Het bevoegd gezag treedt onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag daartoe overgaat, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de betreffende persoon hiervan op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie. Binnen de school zijn wij attent op signalen van seksueel misbruik bij leerlingen. Leerlingen kunnen soms opvallen door plotseling erg stil te worden, tekeningen te maken, die seksueel getint zijn, of verhalen te vertellen, waardoor men signalen krijgt, dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Zodra wij dit soort signalen waarnemen, probeert één van de medewerkers van de school, die de leerling goed kent, een gesprek te hebben met hem/haar. Mocht blijken, dat er aanwijzingen zijn voor seksueel misbruik dan vormen wij op school een commissie van direct betrokkenen waarin in ieder geval de leerkracht, directie en schoolarts zitting hebben. Deze mensen bepalen dan welke stappen verder ondernomen worden, zoals het eventueel inlichten van ouders en het contact zoeken met de jeugd- en zedenpolitie. 

Schoolklimaat en veiligheid zijn zeer belangrijk voor een school. Met behulp van afspraken proberen wij dit zo goed mogelijk te waarborgen. Wij verwijzen u naar de protocollen die gaan over het schoolklimaat en de veiligheid. 

Terug naar boven