Nutsschool Laan van Poot

Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school doen alle leerlingen mee aan de Cito Eindtoets.

Ieder jaar stroomt een groep leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen op een goede plek op het voortgezet onderwijs komen. Een plek die past bij het ontwikkelingsperspectief van elk kind in het bijzonder. Wij streven naar een maximale prestatie van elk kind en een daarbij passende advisering. Op basis van de leerresultaten van de kinderen, geeft de basisschool in december in groep 8 een advies voor het vervolgonderwijs. Hierbij kijken wij naar de cognitieve prestaties, de leerhouding en de sociale prestaties van leerlingen. De scholen voor voortgezet onderwijs hechten veel waarde aan het advies van de basisschool, omdat de basisschool een goed beeld heeft van de totale ontwikkeling van uw kind op school. Wij zijn verplicht om een onafhankelijke toets, die de leerresultaten weergeeft, mee te geven aan het voortgezet onderwijs. Daarom doen de kinderen van groep 8 mee met de landelijke eindtoets.

De toetsresultaten van de eindtoets geven aan dat de leerlingen uitstromen op het niveau dat verwacht mag worden van onze leerling populatie. 

Aan het begin van groep 8 informeert de leerkracht u over de hoe en wanneer de advisering plaatsvindt en hoe de procedure voor de overgang naar het vervolgonderwijs verloopt.  Wanneer de eindtoets is gemaakt en de uitslag geeft een hoger advies aan dan het oorspronkelijke advies van onze school dan zijn wij verplicht het advies te heroverwegen en eventueel te herzien. Dit betekent niet automatisch dat het advies wordt aangepast. Wij kijken immers naar de totale ontwikkeling van uw kind en niet alleen naar de cognitieve resultaten. Ouders worden hier uiteraard bij betrokken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van de niet-methodegebonden toetsen van het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Met deze CITO-toetsen, de methodegebonden toetsen en eigen observaties kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun hele schoolcarrière volgen. Dit alles maakt het mogelijk om tijdig te signaleren of de ontwikkeling van een kind afwijkt van wat te verwachten valt.  

De leerkrachten registreren al hun bevindingen in ons leerlingvolgsysteem. De ontwikkeling van de kinderen komt een aantal keer per jaar tijdens groepsplanbesprekingen en de leerlingbespreking aan de orde. Bij deze leerlingenbesprekingen zijn de leerkrachten van de betreffende groep en de intern begeleider aanwezig. Van iedere leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, relevante onderzoeksgegevens, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren en onderwijsbehoeften. De intern begeleider houdt toezicht op het beheer van het dossier.

Zie verder het interne zorgplan van de school

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Nutsschool laan van Poot volgen wij een protocol m.b.t. de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De Haagse schoolbesturen hebben afspraken met elkaar gemaakt over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (po-vo). In ons protocol " Overstap POnaarVO " is vermeld hoe onze procedure hierin verloopt.


Communicatie met het vo

De basisschool maakt voor elk kind een onderwijskundig rapport.

Dit rapport wordt gemaakt voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Onderstaande gegevens worden opgenomen in het onderwijskundig rapport:

-          personalia

-          leervorderingen en cognitieve capaciteiten

-          ontwikkeling en gedrag

-          basisschooladvies, zorgplicht en begeleiding

-          gegevens ouders/verzorgers  

De ouders hebben het recht op inzage in het onderwijskundig rapport en het recht om een eigen visie toe te voegen. Deze visie wordt overgenomen en toegevoegd aan het onderwijskundig rapport. De ouders krijgen een afschrift van het definitieve rapport.   In juni heeft de leerkracht van groep 8 gesprekken met het voortgezet onderwijs zodat er een goede overdracht plaatsvindt.

Voor meer informatie over de overstap po naar vo zie www.bovohaaglanden.nl

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerlingen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Ze leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De school fungeert daarmee als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap, en voldoet met dit aanbod aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

Onze school stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door gewenst gedrag te belonen. Vanuit onze kernwaarden hebben we een aantal schoolregels opgesteld. Deze kernwaarden en schoolregels komen tot uiting in het gedrag. Ook ongewenst gedrag wordt in de groepen besproken; onze visie is dat we elkaar steeds weer nieuwe kansen moeten bieden om gedrag te herstellen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige leeromgeving
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs is op 11 oktober 2016 bij ons op school geweest. Dit is een standaard bezoek dat eens in de 4 jaar plaatsvindt.  We moesten van te voren verschillende documenten opsturen. De inspecteur is van 8.00 tot 17.00 uur op onze school geweest. Hij heeft verschillende groepen bezocht en ging in gesprek met ouders, leerlingen, leerkrachten, intern begeleider en directeur. Aan het einde van de dag maakte de inspecteur zijn beoordeling aan ons bekend. Wij kregen voor alle onderdelen een “GOED”. Bij de beoordeling mag de inspectie alleen een “goed” geven als de school zeer uitzonderlijk presteert en daarbij een voorbeeld is voor andere scholen. 

Wij zijn erg blij en trots op deze beoordeling.

Het inspectierapport is als bijlage toegevoegd en staat ook op onze website www.nutsschool.nl

Terug naar boven