Nutsschool Laan van Poot

Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag

 • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
 • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
 • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
 • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
 • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel is verspreid. Er is een mooie mix van jonge, middelbare en oudere leerkrachten.

Het team bestaat uit ongeveer 20 personen waaronder een groot gedeelte mannen).

Van het onderwijzend personeel werken er een aantal personen fulltime. De overige personeelsleden werken in de meeste gevallen 4 dagen.

Er staan maximaal 2 leerkrachten voor 1 groep.

In het schooljaar 2022-2023 is er een zij-instromer werkzaam op Nutsschool Laan van Poot.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms is een leerkracht ziek of om een andere reden afwezig. Op de volgende manieren proberen wij dan de groepen op te vangen: 

 • Collega’s die parttime werken worden gevraagd om extra te werken.
 • Invallers inzetten via de vervangingspool of via verschillende uitzendbureaus.
 • LIO-student inzetten
 • Zij-instromer inzetten
 • Onderwijsassistent inzetten

Wij proberen dat de extra ondersteuning (begeleider ondersteuningsgroep, kindercoach) en vakuren zoveel mogelijk door kunnen gaan. Heel soms lukt dit niet en worden deze leerkrachten ook ingezet om een groep op te vangen. In noodgevallen, wanneer het echt niet ander kan wordt er een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerkrachten

Zij verzorgen het onderwijs in de groep en hebben de meeste contacten met uw kinderen. Alle kinderen werken onder leiding van één of twee leerkrachten. Zij rapporteren aan de ouders en intern begeleider de voortgang van het leer- en ontwikkelingsproces van het kind. De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders met vragen.

Onze school hanteert een leerstofjaarklassen- systeem, waarbinnen gedifferentieerd onderwijs wordt gegeven. Wij hebben geen combinatie- groepen. Om organisatorische redenen maken we onderscheid in onder-, midden- en boven-bouw.

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit de kleutergroepen 1A, 1B en 2. De groepen 1A en 1B zijn in- stroomgroepen voor de jongste kleuters. Hier starten de nieuwe 4-jarige kinderen op onze school. De oudste kleuters zitten in groep 2. Het onderwijs in de kleutergroepen richt zich op een harmonieuze ontwikkeling, waarbij de totale ontwikkeling van het kind (cognitief, sociaal, emotioneel en zintuiglijk) centraal staat.

Middenbouw

De kinderen in groep 3 beginnen met aanvankelijk lezen, schrijven (taalvorming) en rekenen. In groep 3 en 4 is de onderwijsvorm meer klassikaal en minder speels. Deze lijn zet zich voort in de hogere groepen. Binnen de klassikale onderwijssetting is er aandacht voor de individuele leerling en wordt de aanpak daarop afgestemd. Dat heet gedifferentieerd onderwijs. Daaraan wordt ook aandacht besteed tijdens de momenten van zelfstandig werken.

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de groepen 5, 6, 7 en 8. In deze groepen worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek (de wereldoriënterende vakken) systematisch aangeboden. Het begrip huiswerk wordt in groep 5 geïntroduceerd. In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Daarom is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Deze wet bepaalt dat schoolbesturen er voor verantwoordelijk zijn dat elk kind een passende onderwijsplek heeft. Hierbij worden we ondersteund door het Samenwerkingsverband SPPOH. Zij bieden iedere school een Begeleider Passend Onderwijs. Deze is beschikbaar voor de intern begeleider voor overleg en advies. Daarnaast kan hij/zij observeren in de klassen en advies geven aan de leerkrachten.

Kinderen met specifieke behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeding en/of ondersteuning, worden in eerste instantie binnen de school ondersteund. Groepsleerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer deze moeizaam of problematisch verloopt, wordt bekeken welke ondersteuning nodig is en wie deze ondersteuning kan bieden. Het kind wordt besproken met de intern begeleider en eventueel volgt een nadere bespreking tijdens de MDO-besprekingen  van de school. Dit MDO ( multi disciplinair overleg ) geeft advies over de ondersteuning die zij nodig acht voor het kind. In het MDO zitten onder meer de intern begeleider, directeur, de schoolarts/schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en op afroep andere deskundigen. Hiervoor is altijd (schriftelijke) toestemming van beide ouders/verzorgers nodig. Ook de ouders/verzorgers en het kind worden bij de bespreking in het MDO betrokken en uitgenodigd. In bepaalde situaties vragen school en ouders/verzorgers dan extra ondersteuning aan bij het Samenwerkingsverband. Uiteraard worden deze stappen in overleg genomen.

Op Nutsschool Laan van Poot wordt onderwijs op maat in de groep gegeven.

Wanneer een kind extra zorg buiten de groep nodig heeft, zijn er specialisten op school aanwezig om ondersteuning te bieden:

* intern begeleider

* kindercoach

* begeleider ondersteuningsgroep ( Vervanging van RT/ plusklasbegeleider ) In de nieuwe zorgstructuur ( zie interne zorgplan op de website) wordt er gesproken van een ondersteuningsgroep. Hierin worden leerlingen ondersteund, die extra zorg nodig hebben.

* schoolmaatschappelijk werker

* kinderfysiotherapeut

*vrijwilliger

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal De Bosuiltjes is een voorschoolse educatieve voorziening. We zitten in het gebouw van de Nutsschool Laan van Poot.

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een aantal ochtenden per week komen spelen.

Oudere peuters (vanaf 3 jaar en 2 maanden) kunnen op maandag- en donderdagmiddag blijven voor de middag-uiltjes. Het belangrijkste doel van een peuterspeelzaal is ontwikkelingsstimulering, contact met leeftijdsgenootjes en spelenderwijs voorbereiden op de overgang naar de basisschool. Veiligheid en geborgenheid, sfeer en gezelligheid zijn belangrijke basisvoorwaarden op onze peuterspeelzaal. Het kind 'hoeft nog niet', de peuter mag zich in alle vrijheid - al spelend - ontwikkelen.

Voor meer informatie kunnen ouders terecht op de website www.debosuiltjes.nl 

Met vriendelijke groet, Linda Veerhuis

Eigenaar kinderopvang De Bosuiltjes?

06 14185650

info@debosuiltjes.nl 

www.debosuiltjes.nl 

Terug naar boven