Nutsbasisschool Laan van Poot

Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Op onze school doen alle leerlingen mee aan de Cito Eindtoets.

Ieder jaar stroomt een groep leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen op een goede plek op het voortgezet onderwijs komen. Een plek die past bij het ontwikkelingsperspectief van elk kind in het bijzonder. Wij streven naar een maximale prestatie van elk kind en een daarbij passende advisering. Op basis van de leerresultaten van de kinderen, geeft de basisschool in december in groep 8 een advies voor het vervolgonderwijs. Hierbij kijken wij naar de cognitieve prestaties, de leerhouding en de sociale prestaties van leerlingen. De scholen voor voortgezet onderwijs hechten veel waarde aan het advies van de basisschool, omdat de basisschool een goed beeld heeft van de totale ontwikkeling van uw kind op school. Wij zijn verplicht om een onafhankelijke toets, die de leerresultaten weergeeft, mee te geven aan het voortgezet onderwijs. Daarom doen de kinderen van groep 8 mee met de landelijke eindtoets.

De toetsresultaten van de eindtoets geven aan dat de leerlingen uitstromen op het niveau dat verwacht mag worden van onze leerling populatie. 

Aan het begin van groep 8 informeert de leerkracht u over de hoe en wanneer de advisering plaatsvindt en hoe de procedure voor de overgang naar het vervolgonderwijs verloopt.  Wanneer de eindtoets is gemaakt en de uitslag geeft een hoger advies aan dan het oorspronkelijke advies van onze school dan zijn wij verplicht het advies te heroverwegen en eventueel te herzien. Dit betekent niet automatisch dat het advies wordt aangepast. Wij kijken immers naar de totale ontwikkeling van uw kind en niet alleen naar de cognitieve resultaten. Ouders worden hier uiteraard bij betrokken. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van de niet-methodegebonden toetsen van het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Met deze CITO-toetsen, de methodegebonden toetsen en eigen observaties kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun hele schoolcarrière volgen. Dit alles maakt het mogelijk om tijdig te signaleren of de ontwikkeling van een kind afwijkt van wat te verwachten valt.  

De leerkrachten registreren al hun bevindingen in ons leerlingvolgsysteem. De ontwikkeling van de kinderen komt een aantal keer per jaar tijdens groepsplanbesprekingen en de leerlingbespreking aan de orde. Bij deze leerlingenbesprekingen zijn de leerkrachten van de betreffende groep en de intern begeleider aanwezig. Van iedere leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, relevante onderzoeksgegevens, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren en onderwijsbehoeften. De intern begeleider houdt toezicht op het beheer van het dossier.

Zie verder het interne zorgplan van de school

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Op Nutsschool laan van Poot volgen wij een protocol m.b.t. de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De Haagse schoolbesturen hebben afspraken met elkaar gemaakt over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (po-vo). In ons protocol " Overstap POnaarVO " is vermeld hoe onze procedure hierin verloopt.


Communicatie met het vo

De basisschool maakt voor elk kind een onderwijskundig rapport.

Dit rapport wordt gemaakt voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Onderstaande gegevens worden opgenomen in het onderwijskundig rapport:

-          personalia

-          leervorderingen en cognitieve capaciteiten

-          ontwikkeling en gedrag

-          basisschooladvies, zorgplicht en begeleiding

-          gegevens ouders/verzorgers  

De ouders hebben het recht op inzage in het onderwijskundig rapport en het recht om een eigen visie toe te voegen. Deze visie wordt overgenomen en toegevoegd aan het onderwijskundig rapport. De ouders krijgen een afschrift van het definitieve rapport.   In juni heeft de leerkracht van groep 8 gesprekken met het voortgezet onderwijs zodat er een goede overdracht plaatsvindt.

Voor meer informatie over de overstap po naar vo zie www.bovohaaglanden.nl

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven