Koos Meindertsschool

A. Kortekaasplantsoen 125 2552 JC Den Haag

Schoolfoto van Koos Meindertsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het tot stand komen van de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs worden diverse factoren zorgvuldig bekeken in een overleg met leerkrachten van de groepen 6 tot en met 8, de Intern Begeleider en de directeur.

Het gaat daarbij om: de leerontwikkeling die de leerling gedurende de schoolperiode laat zien; CITO toets uitslagen; werkhouding; motivatie en gedrag van de leerling. Al deze factoren zijn van invloed op de kans van slagen in het vervolgonderwijs.

Het is voor ons erg belangrijk om adviezen dusdanig op te stellen dat ze de leerlingen een optimale kans op succeservaringen in het vervolgonderwijs geven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school wordt toegewerkt naar het behalen van de vastgestelde tussendoelen en einddoelen.

De individuele resultaten van de leerlingen worden daartoe regelmatig, zorgvuldig gemonitord.

Afgenomen toetsen (methodegebonden en CITO) geven de leerkracht een goed beeld van de ontwikkeling van de leerling.

Om de tussenresultaten optimaal te kunnen realiseren wordt er (bij tegenvallende resultaten) zo snel mogelijk ingezet op extra ondersteuning van de leerling. De extra ondersteuning kan geboden worden door de eigen leerkracht of de remedial teacher (RT).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt vastgesteld naar aanleiding van de uitslagen van diverse toetsen die de leerlingen gemaakt hebben en de beoordeling van leerkrachten, Intern Begeleider (IB) en directie over de inzet, motivatie, concentratie, werkhouding, sociaal-emotionele gesteldheid en het gedrag van de leerling. Deze factoren worden gedurende meerdere jaren gevolgd en als zodanig meegenomen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven