Koos Meindertsschool

A. Kortekaasplantsoen 125 2552 JC Den Haag

Schoolfoto van Koos Meindertsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het tot stand komen van de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs worden diverse factoren zorgvuldig bekeken in een overleg met leerkrachten van de groepen 6 tot en met 8, de Intern Begeleider en de directeur.

Het gaat daarbij om: de leerontwikkeling die de leerling gedurende de schoolperiode laat zien; CITO toets uitslagen; werkhouding; motivatie en gedrag van de leerling. Al deze factoren zijn van invloed op de kans van slagen in het vervolgonderwijs.

Het is voor ons erg belangrijk om adviezen dusdanig op te stellen dat ze de leerlingen een optimale kans op succeservaringen in het vervolgonderwijs geven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school wordt toegewerkt naar het behalen van de vastgestelde tussendoelen en einddoelen.

De individuele resultaten van de leerlingen worden daartoe regelmatig, zorgvuldig gemonitord.

Afgenomen toetsen (methodegebonden en Cito) geven de leerkracht een goed beeld van de ontwikkeling van de leerling.

Om de tussenresultaten optimaal te kunnen realiseren, wordt er (bij tegenvallende resultaten) zo snel mogelijk ingezet op extra ondersteuning van de leerling. De extra ondersteuning kan geboden worden door de eigen leerkracht of de remedial teacher (RT).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt vastgesteld naar aanleiding van de uitslagen van diverse toetsen die de leerlingen gemaakt hebben en de beoordeling van leerkrachten, Intern Begeleider (IB) en directie over de inzet, motivatie, concentratie, werkhouding, sociaal-emotionele gesteldheid en het gedrag van de leerling. Deze factoren worden gedurende meerdere jaren gevolgd en als zodanig meegenomen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door het maken van duidelijke school- en groepsafspraken streven we ernaar een veilige omgeving voor iedereen te kunnen bieden.

Er is een anti-pestprotocol aanwezig.

De vertrouwenspersoon van school maakt aan het begin van elk schooljaar samen met de schoolmaatschappelijk werkster een ronde langs de groepen. Zo leren de kinderen haar kennen en weten ze hoe te handelen als ze hulp nodig hebben.

Twee keer per jaar wordt de sociaal-emotionele vragenlijst voor alle leerlingen ingevuld. In de bovenbouw vullen de leerlingen dit ook zelf in. Indien gewenst/noodzakelijk zullen hierop acties worden ingezet.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder kind voelt zich veilig
  • Ieder kind is welkom
  • We hebben respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven