Koos Meindertsschool

A. Kortekaasplantsoen 125 2552 JC Den Haag

Schoolfoto van Koos Meindertsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het tot stand komen van de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs worden diverse factoren zorgvuldig bekeken in een overleg met leerkrachten van de groepen 6 tot en met 8, de Intern Begeleider en de directeur.

Het gaat daarbij om: de leerontwikkeling die de leerling gedurende de schoolperiode laat zien; CITO toets uitslagen; werkhouding; motivatie en gedrag van de leerling. Al deze factoren zijn van invloed op de kans van slagen in het vervolgonderwijs.

Het is voor ons erg belangrijk om adviezen dusdanig op te stellen dat ze de leerlingen een optimale kans op succeservaringen in het vervolgonderwijs geven.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school wordt toegewerkt naar het behalen van de vastgestelde tussendoelen en einddoelen.

De individuele resultaten van de leerlingen worden daartoe regelmatig, zorgvuldig gemonitord.

Afgenomen toetsen (methodegebonden en CITO) geven de leerkracht een goed beeld van de ontwikkeling van de leerling.

Om de tussenresultaten optimaal te kunnen realiseren wordt er (bij tegenvallende resultaten) zo snel mogelijk ingezet op extra ondersteuning van de leerling.

De extra ondersteuning kan geboden worden door de eigen leerkracht of de remedial teacher.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt vastgesteld naar aanleiding van de uitslagen van diverse toetsen die de leerlingen gemaakt hebben en de beoordeling van leerkrachten,Intern Begeleider en directie over de inzet, motivatie,concentratie, werkhouding, sociaal-emotionele gesteldheid en het gedrag van de leerling. Deze factoren worden gedurende meerdere jaren gevolgd en als zodanig meegenomen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 4 november 2014 heeft de Inspectie onze school bezocht. De inspecteur heeft zijn waardering uitgesproken over de kwaliteit van de school, te meer daar deze nog maar een jaar bestaat.

Als bijlage treft u het Inspectierapport.

Terug naar boven